Коментар до розділу 15 Податкового кодексу України “Збір за користування радіочастотним ресурсом України”

Стаття 318. Платники збору

318.1.  Платниками  збору  є  загальні  користувачі  радіочастотного
ресурсу України,  визначені  законодавством про радіочастотний ресурс,
які  користуються  радіочастотним  ресурсом України  в межах  виділеної
частини смуг радіочастот загального користування на підставі:
318.1.1.  ліцензії  на  користування  радіочастотним  ресурсом
України;
318.1.2.  ліцензії  на  мовлення  та  дозволу  на  експлуатацію
радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
318.1.3.  дозволу  на  експлуатацію  радіоелектронного  засобу  та
випромінювального  пристрою,  отриманого  на  підставі  договору  з
власником ліцензії на мовлення;
318.1.4.  дозволу  на  експлуатацію  радіоелектронного  засобу  та
випромінювального пристрою.
318.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких
визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.

Користування  радіочастотним  ресурсом  в  Україні  здійснюється  на
платній основі. Збір за користування радіочастотним ресурсом є спеціальним
ресурсним  платежем  та  частиною  податкової  системи  України.  Збір  за
користування  радіочастотним  ресурсом –  це  загальнодержавний  збір,  який
справляється  як  плата  за  користування  радіочастотним  ресурсом  України.
Специфічна діяльність суб’єктів, пов’язана із застосуванням радіочастотного
ресурсу,  регулюється  чинним  законодавством  України.  Основою  даного
законодавства  є  Закон України «Про  радіочастотний  ресурс України»,  який
встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України,   508
визначає  повноваження  держави  щодо  умов  користування  радіочастотним
ресурсом  України,  права,  обов’язки  і  відповідальність  органів  державної
влади, що  здійснюють  управління  і  регулювання  у  цій  сфері,  та фізичних  і
юридичних  осіб,  які  користуються  та/або  мають  намір  користуватися
радіочастотним ресурсом України.
Відповідно до  зазначеного  закону радіочастотний ресурс – це частина
радіочастотного  спектра,  придатна  для  передавання  та/або  приймання
електромагнітної  енергії  радіоелектронними  засобами  і  яку  можливо
використовувати на території України та за  її межами відповідно до законів
України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-
орбітальних позиціях.
Платниками  збору  визначено  користувачів  радіочастотного  ресурсу.
Користувачами  радіочастотного  ресурсу  є  юридичні  або  фізичні  особи,
діяльність  яких  безпосередньо  пов’язана  з  користуванням  радіочастотним
ресурсом відповідно до законодавства. Користувачі радіочастотного ресурсу
України, залежно від напрямів його використання, поділяються на спеціальні
і загальні.
До  спеціальних  користувачів  радіочастотного  ресурсу  України
належать  підрозділи  і  організації  Міністерства  оборони  України,  Служби
безпеки  України,  Служби  зовнішньої  розвідки  України,  Державної  служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства  з  надзвичайних  ситуацій України  та  ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи,  Адміністрації  Державної
прикордонної  служби України, Управління державної охорони, Державного
департаменту  з  питань  виконання  покарань,  Державної  податкової
адміністрації  України (у  частині  застосування  радіоелектронних  засобів
податковою  міліцією),  якщо  їх  діяльність  пов’язана  з  використанням
радіоелектронних  засобів  виключно  для  виконання  функціональних
обов’язків  і  за  умови  їх  фінансування  виключно  за  рахунок  Державного
бюджету  України,  а  також  центрального  органу  виконавчої  влади  в  галузі   509
транспорту  щодо  застосування  радіоелектронних  засобів  об’єднаної
цивільно-військової  системи  організації  повітряного  руху  України  та
забезпечення  польотів  і  щодо  застосування  радіоелектронних  засобів
Державною  спеціальною  службою  транспорту.  Спеціальні  користувачі
зобов’язані  використовувати  радіочастотний  ресурс  України  виключно  для
виконання  функціональних  обов’язків  без  права  використання  його  для
здійснення  підприємницької  діяльності  та/або  передачі  в  користування
іншим  особам. Користування  радіочастотним  ресурсом України  загальними
користувачами  у  смугах  радіочастот  спеціального  користування  не
допускається.
Загальними користувачами радіочастотного ресурсу України визначено
всі  інші користувачі. Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України
поділяються на такі групи:
1)  суб’єкти  господарювання,  які  користуються  радіочастотним
ресурсом  України  для  надання  телекомунікаційних  послуг,  за  винятком
розповсюдження телерадіопрограм;
2)  суб’єкти  господарювання,  які  здійснюють  розповсюдження
телерадіопрограм  із  застосуванням  власних  або  орендованих
радіоелектронних засобів;
3)  технологічні  користувачі  і  радіоаматори –  юридичні  чи  фізичні
особи,  які  користуються  радіочастотним  ресурсом  України  без  надання
телекомунікаційних послуг.
Платниками  збору  є  саме  загальні  користувачі,  які  здійснюють
користування радіочастотним ресурсом.
Діяльність, пов’язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або
випромінювальних пристроїв, що  випромінюють  електромагнітну  енергію  в
навколишній  простір  у  межах  радіочастотного  ресурсу,  має  назву
користування радіочастотним ресурсом.
Користування  радіочастотним  ресурсом  України  здійснюється  на
підставі:    510
1)  ліцензій  на  користування  радіочастотним  ресурсом  України  та
дозволів  на  експлуатацію –  суб’єктами  господарювання,  які  користуються
радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг;
2)  ліцензій  на  мовлення,  виданих  Національною  радою  України  з
питань  телебачення  і  радіомовлення,  та  дозволів  на  експлуатацію –
суб’єктами  господарювання,  які  користуються  радіочастотним  ресурсом
України для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;
3)  дозволів  на  експлуатацію –  спеціальними  користувачами,
технологічними користувачами та радіоаматорами.
Ліцензія  на  користування  радіочастотним  ресурсом  України –
документ,  який  засвідчує  право  суб’єкта  господарювання  на  користування
радіочастотним  ресурсом  України  протягом  визначеного  терміну  в
конкретних  регіонах  та  в  межах  певних  смуг,  номіналів  радіочастот  з
виконанням ліцензійних умов.
Ліцензії  на  користування  радіочастотним  ресурсом  України  видає
Національна  комісія  з  питань  регулювання  зв’язку (НКРЗ)  суб’єктам
господарювання,  які  користуються  радіочастотним  ресурсом  України  для
надання телекомунікаційних послуг.
НКРЗ видає ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
одночасно з видачею ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій, що
передбачає користування радіочастотним ресурсом України.
Користування  радіочастотним  ресурсом  України,
телерадіоорганізаціями  та  провайдерами  програмної  послуги  для  потреб
телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на мовлення та
не потребує ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.
Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються
на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ, і є захищеними документами
суворої звітності.
Ліцензійні умови повинні обов’язково містити умови щодо:
1) визначення смуг, номіналів радіочастот;    511
2)  визначення  регіону,  у  якому  дозволяється  користування
радіочастотним ресурсом України;
3) визначення радіотехнології;
4)  термінів  початку  використання  та  повного  освоєння  визначеного
радіочастотного ресурсу.
Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
встановлюється НКРЗ,  але  не  може  бути  меншим  за  термін  дії  відповідної
ліцензії  на  вид  діяльності  у  сфері  телекомунікацій  з  використанням
радіочастотного ресурсу України, а в інших випадках – не менше п’яти років.
Користувачі  радіочастотного  ресурсу  України  повинні  отримувати
дозволи  на  експлуатацію  відповідних  радіоелектронних  засобів  та/або
випромінювальних  пристроїв.  Дозвіл  на  експлуатацію  радіоелектронного
засобу  або  випромінювального  пристрою –  це  документ,  який  засвідчує
право  власника  конкретного  радіоелектронного  засобу  або
випромінювального  пристрою  на  його  експлуатацію  протягом  визначеного
терміну в певних умовах. Водночас необхідно зазначити, що експлуатація на
території України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
може  здійснюватися  на  бездозвільній  та  безоплатній  основі. Перелік  таких
засобів  та пристроїв визначається  спеціально уповноваженим на  те органом
(НКРЗ).
Тому  збір не сплачується користувачами радіочастотного ресурсу при
експлуатації  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв,  для
придбання та експлуатації яких не потрібно дозволу. Наприклад, не потрібно
дозволу,  а  відповідно  і  не  сплачується  збір  з  власників  та  користувачів
мікрохвильових  печей,  радіокерованих  дитячих  іграшок,  пультів  до
побутової  техніки (спеціального  дозволу  на  придбання  та  використання
даного виду випромінювальних пристроїв не передбачено).
Для  інших  видів  радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних
пристроїв  дозволи  на  експлуатацію  у  смугах  загального  користування   512
видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ і які є захищеними
документами суворої звітності.
Порядок  отримання  ліцензій  та  дозволів  визначається  спеціальним
законодавством про радіочастотний ресурс.
Податковим кодексом України визначено, що не є платниками збору за
радіочастотний ресурс радіоаматори та спеціальні користувачі.
Користування  радіочастотним  ресурсом  України  радіоаматорами
здійснюється  відповідно  до  Регламенту  аматорського  радіозв’язку України,
який  затверджується  НКРЗ  з  урахуванням  рекомендацій  громадських
організацій радіоаматорів України та відповідних міжнародних організацій.
Взагалі  радіоаматорська  служба  використовується  з  метою
самовдосконалення,  взаємного  зв’язку  і  проведення  технічних  досліджень,
що здійснюється радіоаматорами, тобто особами, які мають на це належний
дозвіл  і  займаються  цією  діяльністю  виключно  з  особистої  зацікавленості,
без  здобуття  матеріального  зиску  і  не  здійснюють  підприємницьку
діяльність.
За  призначенням  радіостанції  аматорської  або  аматорської
супутникової  служби (АРС)  поділяються  на:  радіостанції  для  зв’язку;
радіостанції  для  супутникового  зв’язку;  ретранслятори;  радіомаяки;
спортивні радіостанції; автоматичні АРС цифрового зв’язку.
Технічні  вимоги  до  аматорських  радіостанцій,  дозволені  смуги
радіочастот,  порядок  здійснення  діяльності  радіоаматорами  визначено  в
Регламенті аматорського радіозв’язку України.
Також  не  є  платниками  збору  за  радіочастотний  ресурс  спеціальні
користувачі,  вичерпний  перелік  яких  надано  вище.  Використання
радіочастотного  ресурсу  спеціальними  користувачами  здійснюється
виключно  для  виконання  службових  обов’язків,  які  покладені  на  них
державою.

Стаття 319. Об’єкт оподаткування збором   513

319.1.  Об’єктом  оподаткування  збором  є  ширина  смуги
радіочастот, що визначається як частина  смуги радіочастот  загального
користування  у  відповідному  регіоні  та  зазначена  в  ліцензії  на
користування  радіочастотним  ресурсом  України  або  в  дозволі  на
експлуатацію  радіоелектронного  засобу  та  випромінювального
пристрою  для  технологічних  користувачів  та  користувачів,  які
користуються  радіочастотним  ресурсом  для  розповсюдження
телерадіопрограм.

Об’єктом  оподаткування  збором  за  користування  радіочастотним
ресурсом  є ширина  смуги  радіочастот,  яку  виділено  для  здійснення  певної
діяльності.  Ширина  смуги  радіочастот  визначається  у  МГц.  Смуга
радіочастот –  це  частина  радіочастотного  спектра,  визначена  певним
інтервалом радіочастот.
Порядок  розподілу  смуг  радіочастот  регламентується  відповідним
записом  у  Національній  таблиці  розподілу  смуг  радіочастот  України щодо
використання  певної  заданої  смуги  радіочастот  однією  чи  декількома
радіослужбами. Національна  таблиця  розподілу  смуг  радіочастот України –
це  нормативно-правовий  акт,  яким  регламентується  розподіл  смуг
радіочастот  радіослужбам  в  Україні  і  розподіл  на  смуги  спеціального  та
загального користування.
Ширина  смуги  радіочастот  кожного  конкретного  платника  збору
виписана в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в
дозволі  на  експлуатацію  радіоелектронного  засобу  та  випромінювального
пристрою.
Ліцензія  на  користування  радіочастотним  ресурсом України  засвідчує
право  суб’єкта  господарювання  на  користування  радіочастотним  ресурсом
України  протягом  визначеного  терміну  в  конкретних  регіонах  та  в  межах
певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов.   514
Законодавчо  визначено,  що  ліцензійні  умови  обов’язково  містять
відомості щодо:
1) визначення смуг, номіналів радіочастот;
2)  визначення  регіону,  у  якому  дозволяється  користування
радіочастотним ресурсом України;
3) визначення радіотехнології;
4)  термінів  початку  використання  та  повного  освоєння  визначеного
радіочастотного ресурсу.
У  дозволі  на  експлуатацію  радіоелектронного  засобу  та
випромінювального  пристрою  записується  аналогічна  інформація,  яка  дає
можливість  визначити  податкові  зобов’язання  із  сплати  збору  за
користування радіочастотним ресурсом.
Саме тому ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України
та  дозвіл  на  експлуатацію  радіоелектронного  засобу  та  випромінювального
пристрою  є  основними  підтверджуючими  документами  для  визначення
податкового зобов’язання певного платника податків.

Стаття 320. Ставки збору

Вид радіозв’язку
Діапазон
радіочастот
Ставка збору за
1 МГц смуги
радіочастот на
місяць, гривень
1.  Радіорелейний  зв’язок
фіксованої радіослужби
0,03–300 ГГц 0,36
2.  Радіозв’язок  фіксованої,
рухомої  сухопутної  та
морської радіослужб
0,03–470 МГц 347,75
3.  Радіозв’язок  у  системі
охоронної  та  охоронно-
пожежної сигналізації
30–470 МГц 347,75
4.  Радіозв’язок  з  використанням
радіоподовжувачів
30–470 МГц 174,42
5.  Радіозв’язок  у  системі
передавання  даних  з
використанням шумоподібних
1427–2400 МГц
2400–2483,5 МГц
5150–5850 МГц
8,78   515
Вид радіозв’язку
Діапазон
радіочастот
Ставка збору за
1 МГц смуги
радіочастот на
місяць, гривень
сигналів
6.  Радіозв’язок  у  системі  з
фіксованим  абонентським
радіодоступом  стандарту
DECT
30–3000 МГц 17,55
7.  Транкінговий радіозв’язок 30–470 МГц 1 078,35
8.  Пошуковий радіозв’язок 30–960 МГц 13 909,96
9.  Радіолокаційна  та
радіонавігаційна радіослужби
30–3000 МГц
3–30 ГГц
35,10
10.  Радіозв’язок супутникової
рухомої та фіксованої
радіослужб
30–3000 МГц
3–30 ГГц
23,04
11.  Стільниковий радіозв’язок 300–2200 МГц 8 666,30
2–7 ГГц 15,36  12.  Радіозв’язок у багатоканаль-
них розподільчих системах
для передавання та
ретрансляції телевізійного
зображення, передавання
звуку, цифрової інформації
10–42,5 ГГц 5,49
13.

Передавання  звуку  залежно
від потужності:
30 кГц–30 МГц
до 1 кВт включно  416,86
від 1,1 до 10 кВт включно  626,39
від 10,1 до 100 кВт включно  886,38
від 101 до 500 кВт включно  1 043,25
від 501 кВт і вище  1 733,26
14.

Передавання  та  ретрансляція
телевізійного  зображення
залежно від потужності:
30–300 МГц
від 1 до 10 Вт включно  17,55
від 10,1 до 100 Вт включно  52,66
від 101 до 1 кВт включно  86,66
від 1,1 до 5 кВт включно  139,32
від 5,1 до 20 кВт включно  261,09
від 20,1 кВт і вище  347,75
15.

Передавання  звуку  залежно
від потужності:
66–74 МГц
87,5–108 МГц

до 100 Вт включно  130,54
від 101 до 1 кВт включно  261,09   516
Вид радіозв’язку
Діапазон
радіочастот
Ставка збору за
1 МГц смуги
радіочастот на
місяць, гривень
від 1,1 до 10 кВт включно  416,86
від 10,1 кВт і вище  522,17
16.

Передавання  та  ретрансляція
телевізійного  зображення
залежно від потужності:
300–880 МГц
до 10 Вт включно  12,07
від 10,1 до 100 Вт включно  24,13
від 101 до 1 кВт включно  52,66
від 1,1 до 5 кВт включно  104,22
від 5,1 до 20 кВт включно  208,43
від 20,1 кВт і вище  261,09
17.  Види  радіозв’язку (служби,
системи,  радіотехнології,
радіоелектронні  засоби,
випромінювальні  пристрої),
що не зазначені у пунктах
1–16 цієї статті
9 кГц–400 ГГц 522,17

У коментованій статті в табличному варіанті наводяться базові ставки
збору  за  користування  радіочастотним  ресурсом.  Ставки  збору  за
користування  радіочастотним  ресурсом  визначаються  відповідно  до  виду
радіозв’язку та діапазону радіочастот.
Види  радіозв’язку  визначаються  від  виду  передачі  радіосигналів
залежно від потужності: від найслабших – до 1 Вт до найпотужніших понад
501 501 кВт.
Перша  група  видів  радіозв’язку  включає  радіорелейний  зв’язок
фіксованої  радіослужби;  радіозв’язок  фіксованої,  рухомої  сухопутної  та
морської  радіослужб;  радіозв’язок  у  системі  охоронної  та  охоронно-
пожежної  сигналізації;  радіозв’язок  з  використанням  радіоподовжувачів;
радіозв’язок  у  системі  передавання  даних  з  використанням  шумоподібних
сигналів;  радіозв’язок  у  системі  з  фіксованим  абонентським  радіодоступом
стандарту DECT (радіотелефони,  офісні  радіо-АТС,  системи  радіодоступу);
транкінговий  радіозв’язок (радіозв’язок –  призначений  для  забезпечення   517
голосового зв’язку між великою кількістю рухомих абонентів при обмеженій
кількості  радіоканалів);  пошуковий  радіозв’язок;  радіолокаційна  та
радіонавігаційна  радіослужби;  радіозв’язок  супутникової  рухомої  та
фіксованої  радіослужб;  стільниковий  радіозв’язок;  радіозв’язок  у
багатоканальних  розподільчих  системах  для  передавання  та  ретрансляції
телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.
Друга  група  видів  радіозв’язку  включає  в  себе  види  залежно  від
потужності.
Третю  групу  видів  радіозв’язку  визначають  ті  види  радіозв’язку
(служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні
пристрої), які не ввійшли в перші дві групи.
Вид  радіозв’язку,  діапазон  радіочастот  та  ширина  смуги  радіочастот
прописані в спеціальних ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом
України  або  в  дозволі  на  експлуатацію  радіоелектронного  засобу  та
випромінювального пристрою.
Для  кожного  виду  радіозв’язку  встановлена  своя  базова  ставка  збору,
виражена в гривнях за 1 Мгц ширини смуги радіочастот.

Стаття 321. Порядок обчислення збору

321.1.  Базовий  податковий (звітний)  період  для  збору  дорівнює
календарному місяцю.
321.2.  Перелік  користувачів  радіочастотного  ресурсу –  платників
збору  та/або  зміни  до нього подаються центральному  органу  державної
податкової  служби  центральним  органом  з  регулювання  у  сфері
телекомунікацій,  користування  радіочастотним  ресурсом  та  надання
послуг  поштового  зв’язку  із  зазначенням  виду  зв’язку,  смуги
радіочастотного  ресурсу,  регіонів  користування  радіочастотним
ресурсом  двічі  на  рік:  до 1  березня  та  до 1  вересня  поточного  року,
станом  на 1  січня  та 1  липня  відповідно  за  формою,  встановленою   518
центральним  органом  державної  податкової  служби  за  погодженням  з
центральним  органом  з  регулювання  у  сфері  телекомунікацій,
користування  радіочастотним  ресурсом  та  надання  послуг  поштового
зв’язку.
321.3.  Платники  збору  обчислюють  суму  збору,  виходячи  з  виду
радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот
по кожному регіону окремо.
321.4.  Платники  збору,  яким  надано  право  користуватися
радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування
радіочастотним  ресурсом  України,  сплачують  збір  починаючи  з  дати
видачі ліцензії.
У  разі  продовження  терміну  дії  ліцензії  на  користування
радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії
продовженої ліцензії.
Інші  платники  збору  сплачують  збір,  починаючи  з  дати  видачі
дозволу  на  експлуатацію  радіоелектронних  засобів  та
випромінювальних  пристроїв.  Сплата  збору  здійснюється  платниками
збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного
засобу  та  випромінювального  пристрою  в  даній  смузі  радіочастот  у
відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих
платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.
321.5.  Розрахунки  збору  подаються  платниками  збору  до  органів
державної  податкової  служби  у  строки,  визначені  для  місячного
податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
321.6.  Форма  розрахунку  встановлюється  у  порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
321.7.  Платники  збору  подають  до  органів  державної  податкової
служби  копії  ліцензій  на  користування  радіочастотним  ресурсом
України,  ліцензій  на  мовлення  та  дозволів  на  експлуатацію   519
радіоелектронних  засобів  та  випромінювальних  пристроїв  у  місячний
строк після їх видачі.

Даним Кодексом визначено, що базовий податковий (звітний) період –
це  період,  за  який  платник  податків  зобов’язаний  здійснювати  розрахунки
податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до
бюджету суми податків та зборів. Для збору за користування радіочастотним
ресурсом  визначений  базовий  податковий  період,  який  дорівнює
календарному  місяцю.  Таким  чином,  платники  податків  зобов’язані
здійснювати розрахунки, подавати податкову звітність, сплачувати податкові
зобов’язання щодо збору за використання радіочастотного ресурсу щомісяця.
З  метою  здійснення  контролю  діяльності  суб’єктів  господарювання  в
сфері  використання  радіочастотного  ресурсу,  планування  надходжень  на
наступні  податкові  періоди,  контролю  за  надходженнями  коштів  за
використання  радіочастотного  ресурсу  спеціально  уповноважені  органи,  які
видають  ліцензії  на  здійснення  діяльності,  пов’язаної  із  використанням
радіочастотного  ресурсу  держави,  або  дозволи  на  експлуатацію
радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, надають Перелік
користувачів  радіочастотного  ресурсу –  платників  збору  до  центрального
органу державної податкової служби України (ДПА України) із зазначенням
виду  зв’язку,  смуги  радіочастотного  ресурсу,  регіонів  користування
радіочастотним  ресурсом.  Зазначені  відомості  надаються  до  ДПА  України
двічі  на  рік:  до 1  березня –  станом  на 1  січня  та  до 1  вересня –  станом  на
1 липня поточного року. Дані подаються за встановленою ДПА формою.
Водночас  нормою  даного  Кодексу  платники  збору  за  користування
радіочастотним  ресурсом  зобов’язуються  подавати  до  органів  державної
податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.    520
Податкові  зобов’язання  платники  збору  за  користування
радіочастотним  ресурсом  визначають  самостійно.  Розрахунок  суми  збору
залежить  від  встановлених  ставок  збору,  виду  радіозв’язку,  виділеної
ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.
Обчислення  суми  збору  за  користування  радіочастотним  ресурсом
здійснюється  із  дати  видачі  ліцензії  на  користування  радіочастотним
ресурсом  або  з  дати  видачі  дозволу  на  експлуатацію  радіоелектронних
засобів  та  випромінювальних  пристроїв.  Дата  видачі  зазначена  в  самій
ліцензії або у дозволі. При продовженні терміну дії ліцензії на користування
радіочастотним  ресурсом  України  збір  сплачується  з  початку  терміну  дії
продовженої ліцензії.
Сплата  збору  здійснюється  платниками  збору  з  дати  видачі  першого
дозволу  на  експлуатацію  радіоелектронного  засобу  та  випромінювального
пристрою  в  даній  смузі  радіочастот  у  відповідному  регіоні  незалежно  від
загальної  кількості  дозволів,  наданих  платнику  збору  у  такій  смузі
радіочастот у певному регіоні.
Розрахунки збору за користування радіочастотним ресурсом подаються
платником  податків  до  податкового  органу  за  місцем  реєстрації  такого
платника податків. Форма розрахунку збору за користування радіочастотним
ресурсом  встановлюється  центральним  органом  державної  податкової
служби  за  погодженням  з  Міністерством  фінансів  України  та  Комітетом
Верховної  Ради  України.  Розрахунок  подається  протягом 20  календарних
днів,  що  настають  за  останнім  календарним  днем  звітного (податкового)
місяця.
Строки  сплати  визначаються  відповідно  до  Кодексу.  Сплата  збору
здійснюється  в  грошовій  формі  у  національній  валюті,  в  готівковій  або
безготівковій формі.

Стаття 322. Порядок сплати збору
521
322.1. Збір  сплачується платниками  збору у  строки, визначені для
місячного  податкового (звітного)  періоду,  за  місцем  податкової
реєстрації.
322.2.  У  разі  несплати  збору  або  сплати  його  в  неповному  обсязі
платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової
служби подають інформацію про таких платників збору до центрального
органу  з  регулювання  у  сфері  телекомунікацій,  користування
радіочастотним  ресурсом  та  надання  послуг  поштового  зв’язку  для
вжиття до них заходів згідно із законодавством.
Інформацію  про  платників  збору,  які  користуються
радіочастотним  ресурсом  для  розповсюдження  телерадіопрограм,  які
протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному
обсязі,  органи  державної  податкової  служби  подають  до  Національної
ради України  з питань телебачення  і радіомовлення для вжиття до них
заходів згідно із законодавством.

У  статті  визначається  порядок  сплати  збору  за  користування
радіочастотним ресурсом України.
Збір  сплачується  платниками  збору  у  строки,  що  розпочинаються  з
моменту  виникнення  податкового  обов’язку  платника  податку  із  сплати
конкретного  виду  податку  і  завершується  останнім  днем  строку,  протягом
якого  такий  податок  чи  збір  повинен  бути  сплачений. Строки  для  збору  за
користування радіочастотним ресурсом визначені для місячного податкового
(звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації протягом 10 календарних
днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку.
Якщо  платник  збору  за  користування  радіочастотним  ресурсом  не
сплатив збір протягом шести місяців або сплачував його в неповному обсязі,
органи  державної  податкової  служби  подають  інформацію  про  таких
платників  збору  до  центрального  органу  з  регулювання  у  сфері
телекомунікацій,  користування  радіочастотним  ресурсом  та  надання  послуг   522
поштового  зв’язку,  інформацію  про  боржників  збору,  які  користуються
радіочастотним  ресурсом  для  розповсюдження  телерадіопрограм, –  до
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття
до них заходів згідно із законодавством. За несвоєчасну сплату щомісячного
збору  за  користування радіочастотним ресурсом України  справляється пеня
згідно  із  законами  України.  У  разі  несплати  щомісячного  збору  протягом
шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом
України,  а  також  дозволи  на  експлуатацію  анулюються  без  компенсації
збитків  користувачу  радіочастотного  ресурсу  України  зі  стягненням  суми
заборгованості в судовому порядку. Дохід (за винятком сплачених податків,
зборів (обов’язкових  платежів),  отриманий  користувачем  радіочастотного
ресурсу  внаслідок  користування  радіочастотним  ресурсом  України  без
передбачених цим Законом ліцензій та експлуатації радіоелектронних засобів
та/або  випромінювальних  пристроїв  без  дозволів  на  експлуатацію,
вилучається  за  рішенням  суду  і  спрямовується  до  Державного  бюджету
України.
Крім  того,  платники  збору  за  користування  радіочастотним  ресурсом
можуть  бути  притягнені  до  кримінальної  та  адміністративної
відповідальності  за  умисне  ухилення  від  сплати податків,  за  інші податкові
правопорушення відповідно до чинного законодавства.

Даний розділ 15 взятий з книги “Науково – практичний коментар до Податкового кодексу України, за загальною редакцією М.Я.Азарова”, який рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету державної податкової служби України

Друкувати Юридичний помічник » Коментар законодавства » Податковий кодекс »
1 945 переглядів