Договір про передачу колекції для створення виставки

ДОГОВІР
про тимчасове надання приватного колекційного фонду для створення експозиції.

Чай Юхим Борисович, далі в договорі Власник приватного колекційного фонду (Власник),  з однієї сторони, та ______________________  в особі _________________________(надалі – Користувач), діючого на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1.    Власник приватного колекційного фонду надає, а Користувач  приймає в строкове користування для створення експозиції в приміщенні _________________, (далі – ________________), що знаходиться за адресою м. Львів, _______________________ приватний колекційний фонд:
1.1.1.    Найменування: Старовинний скляний посуд з-під алкогольної продукції (надалі по тексту– «посуд» або «приватний колекційний фонд»),  згідно з переліком наведеним в Акті прийому-передачі.
1.1.2.    Оціночна вартість приватного колекційного фонду‚ що передається, становить _________________ гривень. Оціночна варість кожної окремої одиниці посуду вказується в Акті приймання-передачі. Оціночна вартість встановлена на підставі __________________.
2.    ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИВАТНОГО КОЛЕКЦІЙНОГО ФОНДУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ.
2.1.    Приватний колекційний фонд повинен бути переданий Власником приватного колекційного фонду та прийнятий Користувачем в момент підписання Даного Договору.
2.2.    Передача приватного колекційного фонду здійснюється Власником приватного колекційного фонду та  відповідними фахівцями Користувача з підписанням сторонами Акту прийому-передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2.3.    Акт прийому-передачі складається та  підписується сторонами цього Договору у двох примірниках  та є документом, який свідчить про факт і дату передачі приватного колекційного фонду ____________, – оціночну вартість переданого та фізичний стан переданого посуду. До акту приймання-передачі додається СD-R диск, (номер якого вказується в Акті) на якому розміщені в цифровому вигляді фотографії Посуду.
2.4.    Власник приватного колекційного фонду за погодженням з Користувачем може додатково надавати предмети з приватного колекційного фонду для дооформлення експозиції. Додаткове надання предметів з приватного колекційного фонду оформлюється окремим актом  прийому-передачі, який складається та  підписується сторонами цього Договору у двох примірниках.
3.    МЕТА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИВАТНОГО КОЛЕКЦІЙНОГО ФОНДУ.
3.1.    Приватний колекційний фонд передається Користувачеві для створення в приміщенні _______________ експозиції старовинного посуду для публічного огляду відвідувачами Користувача.
3.2.    Обов’язковою умовою є розміщення приватного колекційного фонду виключно  у шафах зі скляними дверцятами, які зачиняються на замок.
4.    ТЕРМІН НАДАННЯ ПРИВАТНОГО КОЛЕКЦІЙНОГО ФОНДУ.
4.1.    Термін надання приватного колекційного фонду  Власником Користувачеві для створення експозиції складає 1 (один) календарний рік з моменту підписання сторонами даного Договору.
4.2.    Після закінчення терміну Договору щодо надання приватного колекційного фонду, Користувач має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна із сторін в термін не менше ніж 30 календарних днів до закінчення даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ даний Договір  автоматично пролонгується на термін 1 (один) календарний рік.
4.3.     Термін надання приватного колекційного фонду може бути скорочений лише за згодою сторін.
5.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
5.1.    Обов’язки Користувача:
5.1.1.    Використовувати приватний колекційний фонд виключно для створення експозиції в приміщенні ____________.
5.1.2.    Забезпечити належний режим зберігання приватного колекційного фонду.
5.1.3.    Призначити особу, відповідальну за зберігання та безпечне розміщення приватного колекційного фонду.
5.1.4.    Нести ризик випадкової загибелі приватного колекційного фонду, терміново (протягом 24 годин з моменту виявлення) вжити заходів щдо повідомлення телефоном та в подальшому (протягом 2-х робочих днів) письмово повідомити Власника приватного колекційного фонду про пошкодження, втрату (викрадення), завдання іншої шкоди приватному колекційному фонду або його окремим складовим. Вжити необхідні заходи щодо оформлення події та зменшення можливих збитків (викликати міліцію, пожежних, отримати письмові пояснення робітників, свідків, охоронців та ін.).
5.2.    _______________ не має права передавати приватний колекційний фонд або його складові частини стороннім особам без письмової згоди Власника приватного колекційного фонду.
5.3.     ______________ має право:
5.3.1.    Вимагати передачі  приватного колекційного фонду у належному стані, який перевіряється при фактичній передачі приватного колекційного фонду.
5.3.2.    При закінченні обумовленого строку передачі приватного колекційного фонду укласти договір на новий строк, якщо на це буде згода Власника приватного колекційного фонду.
5.3.3.    Використовувати приватний колекційний фонд в рекламних та інших маркетингових (популяризаційних) цілях пов’язаних з діяльністю Користувача
5.3.4.    Застрахувати приватний колекційний фонд.
5.3.5.    Достроково розірвати даний договір та повернути приватний колекційний фонд у випадку не можливості забезпечення його схоронності, проведення ремонтних робіт в приміщенні Користувача, закінчення договору оренди приміщення, та інших випадках не можливості виконання умов договору з причин не залежних  від волі Користувача
5.4.     Обов’язки Власника приватного колекційного фонду:
5.4.1.    Передати Користувачеві приватний колекційний фонд.
5.4.2.    По можливості надавати Користувачеві інформаційне та консультаційне сприяння щодо історії, походження, мети використання предметів приватного колекційного фонду.
5.5.    Права Власника приватного колекційного фонду:
5.5.1.    За погодженням з Користувачем додатково надавати предмети з приватного колекційного фонду для дооформлення експозиції, у порядку передбаченому п. 2.4. Договору.
5.5.2.    Здійснювати перевірку порядку зберігання та розміщення Користувачем приватного колекційного фонду‚ у відповідності до умов даного Договору.
5.5.3.    У разі порушення Користувачем п. 3.2. та 5.2. даного Договору достроково розірвати цей договір та повернути приватний колекційний фонд.
6.    РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПРИВАТНОГО КОЛЕКЦІЙНОГО ФОНДУ.
6.1.    Ризик випадкового знищення або пошкодження приватного колекційного фонду чи окремого предмету з приватного колекційного фонду на період його розміщення в експозиції  несе Користувач.
6.2.    У разі випадкового знищення або пошкодження приватного колекційного фонду чи окремого предмету з приватного колекційного фонду Користувач відшкодовує власнику його повну оціночну вартість.
6.3.    Оціночна вартість окремого предмета з приватного колекційного фонду, відповідно до п.1.1.2 договору встановлюється Сторонами в акті приймання-передачі, та у разі його випадкового знищення або пошкодження,  Компенсовуються Користувачем відповідно до вказаних сум.
7.    ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ВЛАСНИКУ ПРИВАТНОГО КОЛЕКЦІЙНОГО ФОНДУ.
7.1.    Після закінчення терміну надання приватного колекційного фонду, у разі якщо одна із сторін виявила бажання розірвати Договір, інша сторона  зобов’язана протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів  повернути приватний колекційний фонд  Власнику.
7.2.    Повернення приватного колекційного фонду‚ здійснюється відповідними фахівцями Користувача та Власником приватного колекційного фонду з оформленням акту прийому-передачі.
7.3.    Акт прийому-передачі складається та підписується сторонами цього Договору у двох примірниках  та є документом, який свідчить про факт і дату повернення Власнику приватного колекційного фонду.
7.4.    Приватний колекційний фонд повинен бути повернутий Власнику у такій же кількості  і такому ж стані, в якому був переданий для експозиції.
7.5.    У разі несвоєчасного повернення Користувачем (при наявності його вини) приватного колекційного фонду Власнику, Власник має право вимагати сплати компенсації у розмірі до 10 (десяти) відсотків від оціночної вартості  приватного колекційного фонду, а в разі несвоєчасного повернення частини колекції в розмірі до 10 (десяти) відсотків від оціночної вартості неповернутої частини колекції.
7.6.    Приватний колекційний фонд не може бути викуплений Користувачем повністю або частково.
8.    ІНШІ УМОВИ.
8.1.    Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
8.2.    Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням у письмовій формі Додаткової угоди до цього Договору, що підписується Сторонами.
8.3.    Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або чинним законодавством України.
8.4.    Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
8.5.    У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
8.6.    Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
8.7.    Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.
До Даного Договору додається: Акт прийому-передачі, додатком до якого є CD-R диск з фотографіями колекції.
9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
3 298 переглядів