Договір дизайну поліграфії

ДОГОВІР № 25

про надання послуг з дизайну

м. Львів                                                          01.02.2016 року

               

ТзОВ “Рябий пес” (надалі “Замовник”) в особі виконавчого директора Нечипоренко М.Н.., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ФОП Нечипоренко Н.К.(надалі іменується “Виконавець”), з іншої сторони, разом надалі по тексту – Сторони, уклали цей Договір про таке:

1.Предмет Договору.

1.1.Виконавець як Поліграфічне підприємство зобов’язується надавати послуги з дизайну, а також виготовити друковану продукцію для Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти продукцію і оплатити її на умовах даного Договору. Найменування продукції, її кількість та ціна вказані в рахунках.

1.2.Виконавець зобов’язаний виконати роботи, вказані у п.1.1 цього Договору, із своїх матеріалів і своїми засобами.

1.3.Виконавець гарантує якість та відповідність встановленим вимогам на друковану продукцію.

2.Порядок оплати.

2.1.Оплата за продукцію здійснюється на підставі рахунку на оплату шляхом перерахування Замовником вказаної у рахунку суми на розрахунковий рахунок Виконавця на протязі 10-ти банківських днів з дати виписки рахунку. Вид розрахунків – безготівковий.

3.Порядок здачі і приймання робіт.

3.1 Для виконання умов договору Замовник зобов’язаний проводити узгодження та затвердження оригінал-макетів, забезпечити оплату виконаних робіт.

3.2.Виконавець зобов’язаний здійснити поставку продукції вказану в п.1.1 Замовнику у 10-ти денний термін після узгодження та затвердження оригінал-макетів.

3.3.Передача Замовнику готової продукції здійснюється на підставі акту виконаних робіт або накладної.

4.Відповідальність сторін.

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. У разі невиконання обов’язків по оплаті або поставці продукції згідно даного договору винна сторона сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки від несплаченої чи невідпрацьованої суми за кожен день затримки.

5.Термін дії Договору.

5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2016 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

6.Форс-мажор

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків по даному договору, якщо це невиконання спричинено обставинами непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, інші стихійні лиха, а також будь-які обставини, що не перебувають під контролем Сторін).

6.2.Сторона, у якої створилась неможливість виконання своїх договірних зобов’язань, повинна невідкладно повідомити в письмовій формі іншу Сторону даного договору про початок та можливі терміни дії названих обставин.

  1. Зміна та розірвання договору

7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін , що оформляються додатковою угодою до цього договору

7.2. Зміни і доповнення до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами і є його невід’ємними частинами.

7.3. Договір не підлягає розірванню в односторонньому порядку, крім випадків, коли одна із сторін не виконує його умов.

7.4. Дострокове розірвання договору можлива за згодою сторін.

8.Порядок врегулювання спорів.

8.1.Усі суперечки, що можуть виникнути під час дії цього договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спірних питань таким шляхом, спори вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.Інші умови.

9.1.Цей договір складено у двох примірниках – по одному для кожної Сторони ; обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9.2.Усі зміни та доповнення до цього договору повинні бути викладені письмово та підписані обома Сторонами.

9.3.Усі питання, які не передбачені цим договором, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

  1. Місцезнаходження та реквізити Сторін­
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 281 переглядів