Трудовий договір (контракт) з керівником

КОНТРАКТ

з директором Товариства з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”

м. Львів                                                                           “22”  липня 2010 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”  (надалі в тексті цього контракту – “Товариство”) в особі засновника – _____________________, та __________________________, (надалі в тексті цього контракту – “Керівник”), з іншого боку, уклали цей контракт про проте, що _____ приймається на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”  на строк з “22” липня 2010 року по “21 ” липня  2012 року  включно.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) Товариством,   забезпечувати  його   високоприбуткову  діяльність,   ефективне використання і збереження майна Товариства та майна , що не увійшло до його статутного фонду, а Товариство зобов’язується створювати необхідні умови для роботи Керівника.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Товариством, які з боку останнього реалізуються його органами управління та контролю.

Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом.

1.3. Керівник є повноважним представником Товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов’язків, що передбачені законодавчими актами України та Статутом Товариства.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Вищому органу Товариства, в особі Загальних зборів учасників, у межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим контрактом.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Товариство в особі його органів управління та контролю зобов’язане:

2.1.1. Створювати Керівникові всі умови, необхідні для його продуктивної праці.

2.1.2. Не втручатись в оперативно-розпорядчу діяльність Керівника.

2.1.3. Не обмежувати компетенцію та права Керівника, які передбачені Статутом Товариства та цим контрактом.

2.2. Керівник зобов’язаний:

2.1. Здійснювати оперативне управління Товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Товариства, що передбачені його Статутом.

2.2.2. Виконувати наступні функції і обов’язки щодо організації та забезпечення діяльності Товариства:

–         виконувати рішення Загальних зборів Учасників Товариства;

–         організовувати впровадження у діяльність нової і прогресивної технології;

–         організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань, що взяті Товариством;

–         організовувати матеріальне-технічне забезпечення діяльності Товариства;

–         налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та організаційне забезпечення діяльності Товариства;

–         забезпечувати укомплектування Товариства кваліфікованими кадрами;

–     організовувати  впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці у Товаристві;

–         виконувати інші обов’язки з організації забезпечення й діяльності Товариства, якщо це передбачено діючим законодавством;

–         організовувати збереження та ефективне використання майна, що увійшло до статутного фонду Товариства;

2.2.3. Діяльність Керівника, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна завдавати шкоди інтересам Товариства.

2.2.4. Керівник подає у випадку скликання Загальних зборів Учасників доповідь про фінансово-господарську діяльність Товариства та пропозиції щодо поліпшення його роботи.

2.2.5. Щоквартально керівник надає Товариству по одному примірнику виданих ним наказів і розпоряджень (окрім кадрових).

2.2.6. На вимогу Товариства Керівник надає поточну інформацію про діяльність Підприємства.

2.2.7. Вищий орган Товариства має право вимагати від Керівника позачергового звітування про його дії, якщо він:

–      не виконує належним чином свої обов’язки щодо управління Товариством і розпорядження його майном;

–      передав іншим особам, втратив або розтратив майно Товариства внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх посадових обов’язків.

2.2.8. Загальні  Товариства мають право заборонити передачу або відчуження майна Товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоду інтересам Товариства.

2.2.9. Керівник зобов’язаний не розголошувати комерційної таємниці Товариства та конфіденційну інформацію про його діяльність.

2.2.10. Керівник виконує функції і зобов’язання, які діючим законодавством покладаються на Товариство, і закріплені за Керівником Статутом Товариства.

2.2.11. Керівник зобов’язаний забезпечити здійснення заходів по збереженню комерційної таємниці та конфіденційної інформації в Товаристві, а також здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов для забезпечення охорони державної таємниці, у випадку наявності такої.

2.2.12. Керівник зобов’язаний забезпечити організацію військового обліку та мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження наявних мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного матеріального резерву.

2.2.13. Керівник несе персональну відповідальність за наявність боргів Товариства перед бюджетом, по виплаті заробітної плати працівникам Товариства та прострочену дебіторську заборгованість Товариству, в тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій.

У випадку наявності будь-якої з вище перелічених заборгованостей Керівник зобов’язаний вживати дієвих заходів з метою її погашення чи ліквідації.

2.2.14. Керівник від імені Товариства зобов’язаний укласти колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими, уповноваженими на представництво трудовим колективом, органами, а у разі відсутності таких органів – з особами, уповноваженими на це зборами трудового колективу Товариства.

Керівник зобов’язаний виконувати умови підписаної колективної угоди, яка діє чи буде діяти в Товаристві і несе персональну відповідальність за невиконання її умов у відповідності з чинним законодавством України.

2.2.15. В разі наявності галузевої угоди Керівник зобов’язаний забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на її виконання.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів Товариства в наступних розмірах:

а) посадовий оклад в розмірі передбаченому штатним розписом.

б) додаткові виплати:

-частина чистого прибутку підприємства в розмірі 2 (два) відсотки, але не більше 3 (трьох) посадових окладів в місяць;

-премія за високу рентабельність роботи Товариства на умовах, передбачених підпунктом б) п. 3.2. контракту;

в) одноразові виплати за виконання окремих завдань

3.2. Умови встановлення доплат, надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

при збільшенні Товариством рівня рентабельності, зазначеного в п.2.3. контракту або додатках до контракту на один відсоток, щоквартальні додаткові виплати Керівникові збільшуються на 10 відсотків, але не більше 4 (чотирьох) посадових окладів.

3.3. Керівник самостійно визначає свій трудовий розпорядок.

3.4. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарних днів із збереженням щомісячної заробітної плати, обчисленої за попередні дванадцять місяців.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т.д.), попередньо погодивши таке рішення з Радою Товариства.

Для отримання першої відпустки за цим контрактом потрібен мінімальний період роботи у Товаристві, що становить 6 місяців з урахуванням роботи на підприємстві, правонаступником якого є Товариство.

3.5. Керівнику виділяється за рахунок Товариства безкоштовна сімейна путівка для відпочинку.

3.6. Керівнику можуть оплачуватися кошти на представницькі витрати, в тому числі в валюті (якщо він знаходився у відрядженні за кордоном), згідно з щорічним кошторисом.

3.7. Заробітна плата Керівнику за відпрацьований місяць виплачується після виплати заробітної плати усім іншим категоріям працівників Товариства за відповідний період.

4. ПРАВА КЕРІВНИКА

4.1. Керівник має право:

– діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх підприємствах, установах, організаціях;

– розпоряджатися майном Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства;

– укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України;

– видавати доручення;

– відкривати у банках розрахункові рахунки;

– розпоряджатися коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством;

– накладати на працівників Товариства стягнення відповідно до чинного законодавства;

– у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;

– вирішувати інші питання, що віднесені Статутом Товариства і цим контрактом до компетенції Керівника;

– використовувати автомобіль Товариства для виконання службових обов’язків.

4.2. Керівник укладає трудові договори з особами, які виявили бажання працювати в штаті працівників Товариства.

Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів Товариства право прийому і звільнення працівників.

4.3. При укладанні трудових договорів з працівниками Товариства, визначенні й забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується законодавством про працю, з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом Товариства.

4.4. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені, або ті, що допускаються законодавством, Статутом Товариства і цим Контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН,  ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

5.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ЗМІНИ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1. Протягом дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Товариства.

Обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін чи доповнень.

У випадку значних змін умов господарювання у зв’язку з прийняттям законодавчих актів, указів, інших нормативних документів, зокрема, пов’язаних з переходом до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміни (уточнення) цього контракту.

Взаємоприйнятні зміни оформляються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією щодо зміни положень контракту протилежна сторона дає письмову мотивовану відмову.

6.2. Цей контракт припиняється:

– при закінченні терміну дії Контракту;

– за згодою сторін;

– з ініціативи Вищого органу Товариства до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених п.6.3. цього контракту;

– з ініціативи Керівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених п.6.4. цього контракту;

– з інших підстав, передбачених законодавством.

6.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Вищого органу Товариства до закінчення строку його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Керівником обов’язків, покладених на нього п. 2.2. цього контракту або передбачених додатковими угодами до контракту;

б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, що зумовило для Товариства настання негативних наслідків (як-от збитки, штрафи, постраждала ділова репутація Товариства тощо);

в) якщо директор Товариства приховує інформацію щодо діяльності Товариства.

6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а) у випадку систематичного невиконання органами управління та контролю Товариства обов’язків за цим контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують компетенцію або порушують права Керівника;

б) втручання в його оперативно-розпорядчу діяльність, що може призвести або вже призвело до погіршення економічних показників діяльності Товариства;

в) у випадку хвороби чи інвалідності (підтверджених відповідними медичними довідками), що перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом;

г) з інших підстав, що унеможливлюють подальше перебування на посаді Генерального директора Товариства.

6.5. У разі дострокового припинення контракту на підставі підпункту в) п.6.4. встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:

– матеріальна допомога у розмірі трьох середніх заробітних плат Керівника, отриманих за останні три місяці.

– інші виплати, передбачені законодавством.

6.6. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою сторін продовжений або переукладений на новий строк.

6.7. Якщо розірвання контракту здійснюється на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається в трудовій книжці Керівника.

6.8. Про намір достроково розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово Товариство за два місяці до моменту подачі заяви.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ОСОБЛИВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє з 22 липня  2010 року до 21 липня 2012 року включно.

7.2. Сторони домовились щодо конфіденційності умов цього контракту чи окремих його частин, роблячи при цьому винятки, якщо:

– сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

– про умови контракту інформуються відповідні працівники Товариства та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру виплат Керівнику і т.п.).

Товариство вживає заходи щодо дотримання конфіденційності умов контракту його працівниками та посадовими особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, що урегульовані чинним законодавством, а також на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням чинного законодавства Товариством.

7.3. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі. Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього контракту, та збори Ради Товариства мають право прийняти рішення про зміну його умов та строку його дії.

7.4. Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

7.5. Цей контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

8. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
42 064 переглядів
1 комментарий
  1. Pingback: mens nike air max stutter step basketball shoes review

Comments are closed.