Зразок міжнародного договору українською та англійською мовами

Весь текст не поміщається на сторінці. Натисніть іконку принтера (вище).

ДОГОВІР

Львів, Україна          ____________ 2014 р.

 1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ

____________________________________, надалі ________,що діє на підставі_______в особі ________________________________, з однієї сторони, та ___________________________________, надалі “Замовник”, в особі директора ________________, що діє на підставі, Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник замовляє, а _________ постачає борошно ___________ (далі -“Товар”).

2.2. Назва товару, кількість і ціна товару зазначається у специфікаціях на кожну партію товару, які є невід’ємною частиною договору та рахунках-фактурах.

2.3.      Якість товару, який доставляється, обов’язково підтверджується відповідними сертифікатами.

2.4. Кожна партія товару супроводжується наступними товаросупровідними документами: специфікація на партію товару, рахунок-фактура, упаковочний лист, CMR, сертифікат походження або інший документ по країні походження товару, сертифікат якості, фітосанітарний сертифікат країни-експортера.

 1. ВАРТІСТЬ ТОВАР ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість всіх партій Товару становить ________ (_________) євро.

3.2. Кожна партія товару оплачується окремо.

3.3. Оплата здійснюється у формі попереднього платежу.

3.4. В ціну товару включена вартість тари та упаковки.

 1. ПОСТАВКА

4.1. Поставка товару буде здійснюватись партіями, які узгоджуються з Замовником на умовах EXW__________(Incoterms 2010) відповідно до рахунків – фактур та специфікацій, які є невід’ємною частиною Договору.

4.2.      Термін поставки 1 (один) тиждень з моменту оплати.

4.3.      Датою поставки вважається дата підписання Акту здачі-прийомки Товару.

 1. ФОРС-МАЖОР

5.1. В разі виникнення форс-мажору, а саме стихійних лих, пожеж, війн, страйків, військових дій, громадських заворушень, змін законодавства, ембарго, але не обмежуючись ними,   Сторона, яка неспроможна виконати будь-які умови цього Договору, повідомляє про це іншу Сторону і звільняється від відповідальності за таке невиконання. Якщо форс-мажор триває більше одного місяця Сторони домовляються про продовження дії цього Договору.

 1. ГАРАНТІЇ

6.1. ____________ дає гарантію, що Товар не має дефектів матеріалів та робіт, а також дефектів, пов`язаних з процесом його виробництва, на період ____________ (___) місяців від дати його поставки.

6.2. Термін придатності Товару вказується на упаковці.

6.3. У разі, якщо доставка Товару виявиться не можливою – Продавець здійснює Замовникові компенсацію витрат Замовника пов’язаних із підготовкою до прийняття Товару (в т.ч. проїзд транспорту, зарплата водія та представника Замовника та ін.), в розмірі обрахованому Замовником. Додатково Продавець не пізніше наступного робочого дня після дня коли поставка товару не відбулася, здійснює повернення Замовникові отриманих коштів за не поставлений Товар.

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

7.1. Всі відносини між Cторонами цього Договору є предметом регулювання законів України.

7.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться тільки в письмовій формі.

7.3. Цей Договір складений українською та англійською мовами. Обидва тексти мають однакову силу.

 1. ВІДПОВІДНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, які можуть виникнути за цим Договором або у зв’язку з ним, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.

8.2. Якщо Сторони не зможуть вирішити такі спори шляхом переговорів, то вони підлягають розгляду в арбітражному суді України відповідно до чинного законодавства України.

 1. Термін дії договору

9.1. Договір починає діяти з моменту його підписання, та закінчує свою дію ________.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

CONTRACT No.

L’viv, Ukraine________________ 2014   

1. CONTRACTING PARTIES

_______________________________, hereinafter referred to as _________, in the person of _________________, Director General, on the one hand, and _____________________, hereinafter referred to as “Customer”, in the person of _____________, Director, on the other hand, have concluded the present Contract on the following:

 1. SUBJECT OF THE CONTRACT

2.1. Customer shall order and _______shall deliver flour __________________ (hereinafter referred to as “Goods”).

2.2. Product name, quantity and price of the goods specified in the specifications for each consignment, which are an integral part of the contract and invoices.
2.3. Quality product that is delivered, must confirmed by corresponding certificates.
2.4. Each shipment is accompanied by the following accompanying documents: specification of consignment, invoice, packing lists, CMR, certificate of origin or other document in the country of origin, quality certificate, phytosanitary certificate of the exporting country.

 

 1. PRICES AND PAYMENT

3.1. The total price of Goods is ______________ (___________) euro.

3.2. Each consignment is charged separately.

3.3. Payment in the form of pre-payment.

3.4. The price of goods includes the cost of packaging.

 1. DELIVERY

4.1. Delivery of goods will be carried out by parties that are consistent with the customer on terms EXW __________ (Incoterms 2010) under invoicing or specifications that are an integral part of the Contract.

4.2. Delivery is 1 (one) weeks.

4.3. The date of signing of the Delivery-Acceptance Protocol is considered as the delivery date.

 

 1. FORCE MAJOR

 

5.1. In case of force major, i.e. war, natural disasters, strikes, civil unrest, governmental interference, embargoes, etc. in accordance with international practice, the Party which can not perform the obligations under this Contract shall inform another Party about that. No liability shall result from the non-performance of any obligation under this Contract caused by force major obstacles. If a force major continues for more than one month, either Party may terminate this Contract as to the works not yet fulfilled.

 1. WARRANTY

6.1. The _____________ warrants that the Goods shall be free of defects in materials and workmanship and defects arising from the manufacture process, for a period of _______ (___) months from the date of delivery.

6.2. Shelf life indicated on the product packaging.

6.3. If delivery of the Goods be not possible – Seller provides to the Customer for reimbursing the Customer related to the preparation for acceptance of the Goods (including travel transport, driver wages and customer representatives, etc..), At a rate calculated by the Customer. Additional Seller no later than the next business day after the day when the supply of goods does not take place, the Customer shall reimburse funds received for non-delivered Goods.

 1. GENERAL PROVISION

7.1. All the relations between the Parties of the present Contract are subject to norms of the material law of Ukraine.

7.2. All notices with legal or contractual effect shall be written in English and Ukrainian language.

7.3. In present Contract both texts in English and Ukrainian are of the same value.

 1. ARBITRATION

8.1. All disputes which may arise in connection with this Contract shall be settled by means of negotiations between the Parties.

 

8.2. If the Parties can not settle any dispute by means of negotiations, then such dispute shall be settled in Arbitrage Court of   Ukraine.

9 The term of the contract

9.1. Agreement shall be effective upon its signing and completing the action ________.

LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES

CUSTOMER

   
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
51 759 переглядів