Доручення на врегулювання страхового випадку

Договір –доручення № 156

м. Львів                                                                                 02 березня 2015 р.

Іваносян Іво Ількович, надалі “Довіритель”, та Товариство з обмеженою відповідальністю “Страховий Брокер „Страховик”, надалі „Повірений” в особі директора Нечипоренко Никифора Калістратовича, що діє на підставі Статуту, що надалі іменуються “Сторонами”, уклали договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.      Довіритель доручає, а Повірений приймає на себе обов’язок за винагороду та на умовах, визначених цим Договором, від імені та в інтересах Довірителя вчиняти дії визначені в п.2.1. даного договору, – спрямовані на виплату страхових відшкодувань по договорам страхування, стороною яких є Довіритель, по яким сталися страхові випадки.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1.      Повірений зобов’язаний:

2.1.1.   Здійснювати консультаційно-довідкове обслуговування Довірителя з питань виплати страхових відшкодувань.

2.1.2.   Готувати та оформляти належним чином, а також подавати та отримувати від імені Довірителя заяви, скарги, претензії, довідки, документи, інформацію по справах, по мірі їх надходження, можливостей, та в межах повноважень та інструкцій.

2.1.3.   Представляти по даних справах інтереси Довірителя у судах всіх рівнів, службах, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, у випадках, та в частині, що стосуються виконання обов’язків за цим договором.

2.1.4. При надходженні на рахунок Повіреного коштів від осіб, на яких звернено стягнення, не пізніше 10-ти робочих днів перераховувати їх на рахунок Довірителя.

2.1.5.   Використовувати при здійсненні діяльності за цим Договором власні засоби.

2.1.6.   Не розголошувати і не передавати третім особам відомості, що є конфіденційною інформацією Довірителя, за винятком випадків, коли це необхідно зробити згідно вимог законодавства.

2.2.      Довіритель зобов’язаний:

2.2.1.   Забезпечувати Повіреного відомостями та документами, необхідними для здійснення функцій, передбачених даним Договором.

2.2.2.   Інформувати Повіреного про всі зміни, що мають відношення до умов даного договору, та договору страхування.

2.2.3.   На вимогу Повіреного, за наданими ним рахунками оплачувати всі обґрунтовані та об’єктивно необхідні витрати пов’язані з організацією та веденням робіт за даним Договором.

2.2.4.   Сплачувати Виконавцеві винагороду в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3. ПРАВА СТОРІН.

3.1.      Повірений має право:

3.1.1.   Вимагати та отримувати від Довірителя всі необхідні документи для ведення справи.

3.1.2.   На власний розсуд здійснювати всі дії, заходи, щодо виконання умов даного договору, призначати осіб, які будуть діяти від його імені.

3.1.3.   При потребі, для ефективнішого та оперативнішого вирішення справи самостійно оплачувати витрати пов’язані з організацією та веденням робіт за даним Договором з наступним відшкодуванням цих витрат Довірителем.

3.1.4.   Отримувати винагороду та відшкодування за витрати в порядку, передбаченому цим Договором, та законодавством України.

3.1.5. Отримувати на свій рахунок кошти від осіб, на які звернено стягнення, з подальшим їх перерахуванням згідно п. 2.1.4. Договору.

3.1.6. Об’єднувати позовні вимоги від імені кількох Довірителів, якщо відповідачем є один і той же Страховик.

3.2.      Довіритель має право:

3.2.1.   Здійснювати перевірку і контроль діяльності Повіреного по виконанню умов цього Договору.

3.2.2.   Отримувати призначені в судовому порядку та стягнені з Відповідачів кошти.

3.2.3.   Відхиляти запропоновані Повіреним рішення та висновки по суті питань, передбачених даним Договором.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1.      Довіритель здійснює оплату послуг Повіреного за цим договором в розмірі 15 % сумі, що була стягнена Повіреним на користь Довірителя.

4.2.      Винагорода виплачується Довірителем на підставі підписаного сторонами акту виконаних робіт.

4.3.      Відшкодування за понесені витрати здійснюються Довірителем не пізніше двох днів з надання Повіреним підтверджуючих документів.

4.4.      В разі отримання коштів по справі на всій рахунок, Повірений утримує з даних сум належну йому винагороду та відшкодування, з подальшим перерахуванням коштів Довірителю.

5. ІНШІ УМОВИ.

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків по даному Договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

5.2.      Умови даного Договору можуть бути змінені або доповненні за пропозицією однієї із Сторін.

5.3.      Сторона, котра виступає ініціатором змін або доповнень, повинна подати іншій стороні відповідні пропозиції за десять днів до бажаної дати введення змін та доповнень в дію. Внесені пропозиції або зміни повинні бути розглянуті іншою стороною на протязі трьох днів.

5.4.      Договір діє до моменту його виконання.

6. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 901 переглядів