Договір надання рекламних послуг

ДОГОВІР

Про надання рекламних послуг

м.Львів                       “____”_______________2011 р.

РЕКЛАМІСТ: Приватне Акціонерне Товариство “Телерадіокомпанія Рябий пес”, що є платником податку на прибуток на загальних умовах, в особі комерційного директора Нечипоренко Мальвіни Никифорівни., що діє на підставі Доручення, з одного боку, і

РЕКЛАМОДАВЕЦЬ:ТОВ «Файні коні», в особі директора Нечипоренко Никифір Калістратович, що діє на підставі статуту з другого боку, уклали даний Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.      РЕКЛАМІСТ за завданням РЕКЛАМОДАВЦЯ бере на себе обов”язки з розробки сценаріїв аудіороликів та відеороликів (РЕКЛАМИ), їх виготовлення та розміщення в ефірі радіостанцій радіо “ФМ 1”, “ФМ 2”, “ФМ 3”, та телеканалу «Канал 1» згідно погоджених медіапланів (графіків трансляції) в інтересах РЕКЛАМОДАВЦЯ.

1.2.     РЕКЛАМІСТ за завданням РЕКЛАМОДАВЦЯ бере на себе обов”язки з розробки дизайну рекламних листівок, буклетів, макетів і таке інше (РЕКЛАМИ), їх виготовлення та/або розміщення в періодичних виданнях згідно погоджених медіапланів (графіків виходу) в інтересах РЕКЛАМОДАВЦЯ.

1.3.      РЕКЛАМІСТ за завданням РЕКЛАМОДАВЦЯ може надавати інші послуги, зміст, перелік та вартість (ціна) яких зазначається у додатках до даного Договору.

1.4.      Сценарії роликів, дизайн та медіаплани, а також зміст та перелік інших послуг, затверджуються РЕКЛАМОДАВЦЕМ і є невід”ємними додатками даного Договору. Зазначені у таких додатках до даного Договору ціни є підставою для розрахунків між сторонами за Договором.

1.5.      РЕКЛАМОДАВЕЦЬ оплачує послуги, що їх надає РЕКЛАМІСТ на умовах, викладених у даному Договорі.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.      РЕКЛАМІСТ виготовляє та розміщує рекламу у відповідності до затверджених РЕКЛАМОДАВЦЕМ сценаріїв, дизайну та медіапланів.

2.2.      РЕКЛАМІСТ надає РЕКЛАМОДАВЦЮ для спостереження за перебігом виконання робіт графіки виходу затверджених роликів та макетів.

2.3.      РЕКЛАМОДАВЕЦЬ  оплачує вартість розробки, виготовлення та розміщення РЕКЛАМИ на умовах, що викладено у п.п. 6.1-6.2 даного Договору.

2.4.      Усі надані на розгляд матеріали РЕКЛАМОДАВЕЦЬ затверджує або відхиляє у 5-денний термін.

2.5.      У випадку відхилення поданих РЕКЛАМІСТОМ на розгляд матеріалів (сценаріїв, дизайну, медіапланів) РЕКЛАМОДАВЕЦЬ зобов’язується не використовувати їх без погодження з РЕКЛАМІСТОМ.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. РЕКЛАМОДАВЕЦЬ має право в процесі надання послуг (виробництва РЕКЛАМИ та її виходу) знайомитися  із станом виконання робіт.

3.2. РЕКЛАМІСТ має право призупинити, відтермінувати або припинити виконання своїх зобов”язань за даним Договором у разі невиконання або прострочення РЕКЛАМОДАВЦЕМ своїх обов”язків за даним Договором.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Даний Договір дійсний протягом року з моменту підписання.

4.2. Договір може бути розірваний за вимогою РЕКЛАМОДАВЦЯ достроково у випадках:

a)           незадовільного змісту художньої, естетичної та ін. якостей реклами. Право оцінки якості реклами належить  РЕКЛАМОДАВЦЮ, який у випадку дострокового розірвання Договору за названою підставою не буде використовувати відхилену ним рекламу;

б) порушення РЕКЛАМІСТОМ проміжних термінів, якщо таке порушення ставить під загрозу зриву виконання умов даного Договору.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Усі вихідні матеріали по виконанню робіт передаються РЕКЛАМОДАВЦЮ.

5.2. Сторони домовилися, що умови даного договору є комерційною таємницею і не підлягають розголошенню.

5.3. Авторське  право на аудіоролик, відеоролик, розроблену Рекламістом, належить РЕКЛАМОДАВЦЮ.

5.4. Право використовувати РЕКЛАМУ з метою рекламування товарів і послуг належить РЕКЛАМОДАВЦЮ.

5.5. РЕКЛАМІСТ за цим Договором може розміщувати готову (виготовлену чи розроблену раніше) та надану РЕКЛАМОДАВЦЕМ РЕКЛАМУ. РЕКЛАМОДАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма необхідними авторськими та суміжними правами на використання такої реклами, а у випадку порушення авторських та/чи суміжних прав, буде самостійно відшкодовувати завдані третім особам збитки.

5.6. Підписанням цього Договору РЕКЛАМОДАВЕЦЬ підтверджує, що має усі права та/чи повноваження на проведення рекламної кампанії, а також має усі необхідні ліцензії та/чи дозволи для здійснення діяльності (виготовлення продукції, надання послуг і таке інше), що рекламується.

5.7. Якщо протягом трьох робочих днів з моменту останньої трансляції (розміщення) РЕКЛАМИ РЕКЛАМОДАВЕЦЬ не надішле до РЕКЛАМІСТА рекомендованим листом аргументованих заперечень щодо виконання РЕКЛАМІСТОМ своїх обов’язків за даним Договором, то це означає що РЕКЛАМОДАВЕЦЬ визнає, що РЕКЛАМІСТ повністю і в належній якості виконав свої зобов’язання за даним Договором. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Акту про надання послуг.

6. ОПЛАТА ПОСЛУГ

6.1. Вартість (ціна) послуг, що надаються за даним Договором, зазначається у додатках до даного Договору, які є його невід’ємною частиною.

6.2. Оплата послуг здійснюється  на умовах передоплати, на підставі виставлених РЕКЛАМІСТОМ рахунків на оплату і здійснюється РЕКЛАМОДАВЦЕМ протягом 3 днів з моменту отримання оформленого належним чином рахунку.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.      При порушенні термінів оплати РЕКЛАМОДАВЕЦЬ виплачує РЕКЛАМІСТУ пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

7.2.      При порушенні термінів надання послуг РЕКЛАМІСТУ нараховується штрафні санкції в розмірі облікової ставки НБУ від вартості ненаданих послуг за кожен день прострочення.

7.3.      У випадку дострокового (на підставі причин, що зазначені у п.4.2.) розірвання даного Договору, витрати, зазнані РЕКЛАМОДАВЦЕМ, відшкодуванню не підлягають.

7.4.      За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним договором РЕКЛАМОДАВЕЦЬ і РЕКЛАМІСТ несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1.      До форс-мажорних обставин за даним Договором належать дії природи непереборної сили та санкції уповноважених органів влади, які не можливо було передбачити до підписання договору та під час його виконання і які перешкоджають виконанню умов даного договору. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов даного Договору на весь час дії форс-мажорних обставин.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
10 842 переглядів