Договір надання маркетингових послуг

ДОГОВІР

надання маркетингових послуг

м.Львів                                                                                             “___”_______ 2011 р.

ВИКОНАВЕЦЬ: ______________________________________________________,

в особі _________________________________________________, з одного боку, і

ЗАМОВНИК: ______________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________,

що діє на підставі ____________________________________, з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати останньому послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять ЗАМОВНИКА на території _______________________________.

2. НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1.      Маркетингові дослідження здійснюються за наступними напрямками:

2.1.1.  Можливості та перспективи ведення комерційних операцій.

2.1.2.  Визначення діючих та потенційних конкурентів.

2.1.3.  Загальна характеристика умов роботи конкурентів (джерела сировини та комплектуючих, наявність постачально-збутової мережі та ін.).

2.1.4.  Загальна характеристика обігу продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни, сервіс, розрахунки та ін.).

2.1.5.  Розрахунки цін, відомості про їх динаміку за період __________________________.

2.1.6.  Ступінь розвитку ринкової інфраструктури (транспорт, склади, мережі, зв’язки та ін.);

2.1.7.  Ступінь розвитку комерційної інфраструктури (біржі, оптові торги, аукціони, посередники);

2.1.8.  Попит на продукцію, перспективи його розвитку.

2.1.9.  Відомості про потенційних споживачів.

2.1.10.          Можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній.

2.1.11.          Прогноз стану кон’юнктури на __________________ термін.

2.1.12.          Стан і практика застосування господарського законодавства.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1.      ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

3.1.1.  Надати результати досліджень у термін _______ з моменту підписання Даного Договору.

3.1.2.  Надати результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгоджених напрямків досліджень.

3.1.3.  Навести в результатах досліджень адреси, приклади розрахунків, схеми та ін.

3.1.4.  У випадку залучення до проведення досліджень третіх осіб забезпечити повну конфіденційність отриманої від ЗАМОВНИКА інформації.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1.      ЗАМОВНИК зобов’язаний:

4.1.1.  Надати ВИКОНАВЦЮ за його вимогою усю наявну в ЗАМОВНИКА інформацію, яка необхідна для результативного проведення досліджень.

4.1.2.  Прийняти результати досліджень у ВИКОНАВЦЯ негайно.

4.1.3.  Виплатити ВИКОНАВЦЕВІ винагороду.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА  ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ

5.1.      ВИКОНАВЕЦЬ самостійно організовує роботу з проведення досліджень.

5.2.      ВИКОНАВЕЦЬ надає результати досліджень у письмовому вигляді.

5.3.      При здачі результатів досліджень сторони складають у 2-х примірниках акт здачі-приймання роботи, по одному примірнику якого зберігається у Сторін.

5.4.      ЗАМОВНИК має право в строк _________ після здачі результатів досліджень вимагати доопрацювання деяких положень, яке ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний здійснити в строк ______. Якщо протягом строку ______ ЗАМОВНИК не буде вимагати доопрацювання результатів досліджень, вони вважаються зданими без претензій з боку ЗАМОВНИКА. Здача-приймання доопрацьованих положень здійснюється за актом.

6. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1.      ЗАМОВНИК виплачує ВИКОНАВЦЮ винагороду в розмірі _________ грн.

6.2.      Терміни оплати:

–                протягом _ з моменту підписання Даного Договору аванс у розмірі _____ грн.;

–                протягом _ з моменту підписання акту здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.

6.3.      Підставою для оплати є акт здачі-приймання результатів досліджень, а у випадку їх доопрацювання – відповідний акт здачі-приймання.

6.4.      Оплата здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування ЗАМОВНИКОМ необхідних сум платіжним дорученням на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.      ВИКОНАВЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність_____.

7.2.      ЗАМОВНИК у випадку несвоєчасного або неповного перерахування винагороди належної ВИКОНАВЦЕВІ сплачує пеню у розмірі 0,2% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення оплати.

8. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ВИКОНАВЕЦЬ _________________________ телефон _______________.

ЗАМОВНИК ___________________________ телефон _______________.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо зобов’язання невиконане в наслідок подій, що не можуть контролюватися Сторонами, наприклад: заборонні заходи держави (прийняття відповідного нормативно-правового акту), стихійні лиха, епідемії, війни, акти вандалізму, страйки, трудові конфлікти, пожежі тощо.

9.2.      Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до ___

9.3.      Кожна Сторона має право розірвати цей договір за попереднім письмовим повідомленням другої Сторони не пізніше 30 днів до дати його розірвання. Усі суперечки, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.

9.4.      Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються у письмовій формі і являють собою його невід’ємну частину.

9.5.      Сторони погодилися, що текст, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.6.      Цей Договір укладено у двох примірниках, які знаходяться у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

9.7.      У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
9 659 переглядів