Договір про надання послуг з підбору та забезпечення персоналом

Договір № ____________

про надання послуг з підбору та забезпечення персоналом

с.Суховоля                                                                                     15 квітня 2011 р.

________________, іменований надалі «Виконавець», що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та «Замовник» ___________________________ з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

  1. Предмет Договору

1.1.     Замовник доручає, а Виконавець приймає до виконання замовлення з підбору кандидатів, згідно вимог, обговорених  в Заявці Замовника (додаток до Договору), з метою їх працевлаштування Замовником.

1.2.     Виконавець організовує всі етапи підбору кандидатів, включаючи співбесіду з Замовником, а також забезпечує консультативне супроводження випробувального терміну (від 1 дня до 2 місяців в залежності від вимог Замовника).

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1.     За виконання робіт, вказаних в п.1. даного Договору, Замовник виплачує Виконавцеві суму в розмірі однієї місячної заробітної плати (згідно Заявки) прийнятого на роботу спеціаліста, протягом 3 банківських днів: 15% з моменту виходу кандидата на випробувальний термін  і 85% по закінченню випробувального терміну. Оплата проводиться за кандидата, який пройшов випробувальний термін і був прийнятий на роботу. Датою прийому кандидата на роботу слід вважати дату фактичного допущення його до роботи, незалежно від того, чи був прийом своєчасно оформлений (ст. 24 КЗпП).

2.2.     У випадку якщо оплату буде проведено пізніше 3 – х банківських днів з моменту прийняття рахунку, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, обговореної в п. 2.1. даного Договору за кожен день протермінування.

2.3.     У випадку, якщо в процесі конкурсу Замовник приймає рішення влаштувати на роботу більшу кількість кандидатів, ніж це зазначено в Заявці Замовника, оплата проводиться за кожного кандидата окремо.

2.4.     Виконання Заявки оформляється Актом прийому – здачі робіт.

3. Обов’язки Виконавця

3.1.     Виконавець бере на себе зобов’язання щодо пошуку кандидатів, оцінки їх кваліфікації, попередньому ознайомленню Замовника з документами кандидатів.

3.2.     Виконавець зобов’язаний одноразово надати заміну кандидата без додаткової оплати, якщо він звільняється протягом випробувального терміну:

а) за власним бажанням;

б) за ініціативою Замовника, як такий, що не пройшов випробувальний термін.

3.3. З моменту прийняття другого кандидата на постійну роботу після проходження ним випробувального терміну обов’язки Виконавця по данному Договору вважаються повністю виконаними.

4. Обов’язки Замовника

4.1. Будь – яка інформація про відібраних кандидатів, передана Виконавцем Замовнику є власністю Виконавця і не підлягає розголошенню. Після підписання Акту прийому – здачі робіт, інформація про кандидата з яким укладено Трудову угоду, є власністю Замовника.

4.2. Замовник зобов’язується надавати зворотну інформацію про кандидатів протягом 7 днів з дати отримання резюме, відбору у ході співбесід, прийняття на випробувальний термін, звільнення, підписання Трудової угоди тощо.

4.3. У випадку якщо Замовник укладає Трудовий Договір з кандидатом, який був скерований Виконавцем , протягом 1 – го року з моменту проведення співбесіди, навіть якщо в результаті співбесіди було відмовлено в прийомі на роботу, він зобов’язаний повідомити про це Виконавцеві і сплатити суму обговорену в п. 2.1. даного Договору.

4.4. Замовник зобов’язаний подавати заявку на підбір не більше 7 кандидатів на дану посаду в місяць. З метою кваліфікованого і якісного підбору персоналу.

5. Гарантії та відповідальність Сторін

5.1. У випадку, якщо кандидат уклав Трудовий Договір з Замовником, а Замовник не повідомив про це Виконавцеві або Замовник уникає підписання Акта прийому – здачі робіт, Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцеві суму, що обговорена в п. 2.1. даного Договору.

5.2. У випадку, якщо Замовник залучає кандидата до виконання окремих програм, досліджень або Замовник скеровує кандидата в другу компанію і це призводить до укладання Трудового Договору з кандидатом, він зобов’язаний сплатити послуги Виконавця згідно п. 2.1. даного Договору.

5.3. У випадку недотримання Замовником умов праці, зафіксованих в Заявці щодо кандидата, скерованого Виконавцем та прийнятого Замовником, Виконавець не зобов’язаний здійснювати одноразову заміну кандидата на дану вакансію.

5.4. Сторони домовилися, що усі конфлікти, що виникають при виконанні даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, а при недосягненні згоди відповідно до чинного Законодавства.

5.5. Сторони, що уклали даний Договір, звільняються від зобов’язань цього Договору у зв’язку з надзвичайними обставинами (форс – мажор, такими як: стихійне лихо, зміни Законодавства, дії урядових або законодавчих органів, що перешкоджають виконанню даного Договору).

6. Термін дії Договору

6.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання його обома Сторонами і діє до повного виконання договірних зобов’язань.

6.2. Даний Договір складається на двох сторінках у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної сторони.

7. Юридичні адреси та реквізити Сторін

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
7 648 переглядів