Договір перевезення вантажів

Договір

Надання транспортних послуг

„ 03 ”   січня  2011 р.                                                                                  м. Львів

СПД ФО ___________________________, надалі  “Перевізник”, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію №441602 від 15.03.2010 р., з однієї сторони і ТОВ “Файні коні” надалі “Замовник”, в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

  1. Предмет договору.

1.1.    „Перевізник” надає “Замовникові” автотранспортні та експедиторські послуги по перевезенню вантажів (товарів), а “Замовник” зобов’язаний провести оплату за надані послуги.

2. Обов’язки “Перевізника”.

2.1.    Надавати “Замовникові” необхідні для перевезення вантажів автомашини у кількості та в терміни згідно замовлення.

2.2.       Подавати під завантаження автотранспорт  в повному  справному  технічному стані.

2.3.       Перевезення здійснювати згідно маршруту “Замовника”.

3. Обов`язки “ЗАМОВНИКА”.

3.1.    “Замовник” зобов`язаний за день до надання автотранспортних послуг замовляти у “Перевізника” автотранспорт.

3.2.    Забезпечити  повне  оформлення  документів на перевезення вантажу.

3.3.       Своєчасно проводити оплату за надані автотраспортні послуги.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1.       Відправник провадить оплату за транспортне обслуговування (провізну плату) із  розрахунку

1,80 грн. за 1 км пробігу без ПДВ.

4.2.    Розрахунок за надані автотранспортні послуги здійснюється “Замовником” на протязі 3-х банківських днів з дня одержання рахунку про оплату.

4.3.     За згодою сторін оплата за надані автотранспортні послуги може проводитись через розрахунковий рахунок.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1.       За кожен день прострочки платежів за надані автотранспортні послуги “Замовник” оплачує пеню у розмірі 0,01%.

5.2.       “Перевізник” несе повну матеріальну відповідальність за збереження вантажу (товарів) з моменту прийняття до перевезення та до видачі одержувачеві.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1.    Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до “31”  грудня 20__ р.

6.2.    Якщо до часу закінчення терміну дії цього Договору новий не буде укладено, взаємовідносини сторін регулюються даним Договором до часу заключення нового.

7.         ІНШІ УМОВИ.

7.1.    “Замовник” не несе відповідальності за дорожньо-транспортні пригоди з автомобілями, наданими “Перевізником”.

7.1.          Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляються додатковою угодою до цього Договору.

7.2.          Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору  є його невіємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін

7.3.          Усі правовідносини, що виникають у звязку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства .

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПЕРЕВІЗНИК ЗАМОВНИК

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
8 815 переглядів