Договір продажу на умовах післяоплати

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ № ____

на умовах після оплати

м. Львів                                                   “___” _____________ 2011р.

Товариство з обмеженою відповідальністю « Рябий пес», надалі ПОСТАЧАЛЬНИК в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _________________________________________________________________, надалі ПОКУПЕЦЬ, в особі _______________________________________________, що діє на підставі ______________________________, з другої сторони, що іменуються надалі разом СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

1.1.  По даному договору ПОСТАЧАЛЬНИК зобов`язується передати у власність ПОКУПЦЯ запасні частини та розхідні матеріали до автомобільної та с/г техніки (далі “товар”), а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти і оплатити товар, в асортименті (номенклатурі), в кількості та по ціні у відповідності з рахунками, накладними, підписаними СТОРОНАМИ специфікаціями, що є додатками до даного Договору.

1.2.  Сума даного Договору на момент його укладення складає: ________________ грн.

В т. ч. ПДВ 20%: ________________ грн.

2. ТЕРМІН І УМОВИ ПОСТАВОК

2.1. Поставка товару здійснюється в відповідності з Міжнародними правилами “Інкотермс-2000” на умовах EХW – склад ПОСТАЧАЛЬНИКА за адресою: м. Львів, вул. Антонича, 000/888

2.2. Поставка товару може здійснюватися партіями. На кожну партію товару, що постачається ПОСТАЧАЛЬНИК видає накладні, в яких вказується  найменування, асортимент (номенклатура), кількість, ціна товару і вартість партії товару.

2.3.  Датою поставки товару є дата вказана в товарній накладній, що виписує ПОСТАЧАЛЬНИК.

2.4.  Приймання товару по кількості і якості здійснюється ПОКУПЦЕМ в відповідності з Інструкціями Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР П-6 від 15.06.65р. і П-7 від 25.04.66р.

2.5.  При прийомі товару ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний перевірити кількість, комплектність, асортимент, якість, цілісність товару, тари та/або упаковки (якщо вона передбачена), пломб на них (у разі наявності), а також відсутність ознак пошкодження та/або псування товару і у випадку їх виявлення негайно письмово заявити ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ. При відсутності такої заяви товар вважається прийнятим ПОКУПЦЕМ по кількості, асортименту, комплектності, якості, тарі та/або упаковці товару.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату товару в ____________________ денний термін з моменту його отримання.

3.2.  Оплата здійснюється шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА або внесенням готівки в касу підприємства.

3.3. Датою виконання ПОКУПЦЕМ вимог по оплаті товару є дата зарахування грошей на рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

3.4. За згодою СТОРІН розрахунок за товар, що є предметом даного договору, може здійснюватися в іншій формі (готівка), що не суперечить чинному законодавству України.

4. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Якість товару, що є предметом договору, повинна відповідати діючим державним стандартам України. ПОСТАЧАЛЬНИК може не надавати документ, що підтверджує якість товару.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За несвоєчасну  оплату товару ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню в розмірі 0,5 % від вартості отриманого товару за кожен день прострочки.

5.2. У випадку неналежного виконання ПОКУПЦЕМ умов договору щодо своєчасної та повної оплати товару, ПОСТАЧАЛЬНИК в односторонньому порядку має право призупинити продаж (відвантаження) всіх наступних партій товару до повного погашення боргу.

5.3. Всі суперечки, що виходять з даного договору вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів. При недосягненні таким шляхом згоди, спір вирішується у відповідності із чинним законодавством України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня поточного року, але в будь-якому випадку до повного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов’язань.

6.2. Всі доповнення і зміни до даного Договору є його невід’ємними частинами, і будуть дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані обома СТОРОНАМИ.

6.3. Ні одна із СТОРІН не має права передавати свої права і обов`язки по даному Договору третій стороні без письмової згоди на це іншої сторони Договору.

6.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

6.5. ПОКУПЕЦЬ в відповідності з діючим законодавством України є

_____________________________________________________________________________________

(Вказати Статус: платник податку на прибуток на загальних умовах, передбачених ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”; або звільнений від сплати податку на прибуток; або не є платником податку на прибуток, інше).

6.6. У випадку, коли одна із СТОРІН договору змінила статус платника податку на прибуток, банківські реквізити чи юридичну адресу, вона зобов`язана негайно, письмово повідомити про дані зміни іншу сторону протягом 3-х календарних днів з моменту настання таких змін.

6.7. Текст договору, будь-які матеріали, інформація і дані, які стосуються даного договору, являють конфіденційними і не можуть передаватися іншим особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору, за винятком випадків, коли така передача, пов’язана із прийняттям офіційних рішень, документів для виконання договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також випадків, які передбачені чинним законодавством України.

6.8. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із СТОРІН.

6.9. В іншому, що не передбачено даним Договором СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 576 переглядів