Посадова інструкція фахівця із продажу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Фахівця (з продажу)

Мета посади: Виконання планових показників реалізації товару, за допомогою ефективної роботи з клієнтом.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Фахівець (з продажу) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець (з продажу) приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням директора філіалу у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду фахівця (з продажу) призначається особа, що має вищу або середньо-технічну чи економічну освіту, і  досвід роботи в сфері продажу від 1-го року.

1.4.  Фахівець (з продажу) входить в склад філіалу і підпорядковується безпосередньо директорові філіалу.

1.5.  На час відсутності фахівця (з продажу) його обов’язки виконує особа, призначена директором філіалу у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.  В своїй  роботі фахівець (з продажу)  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець (з продажу) зобов’язаний:

2.1.  Виконувати всі планові заходи щодо  просування продукції відповідно до системи збуту.

2.2.  Проводити роботу по виявленню й обліку потенційних клієнтів, вивчати їхні потреби.

2.3.  Здійснювати обслуговування покупців: пропонувати товар, що реалізується, надавати допомогу у виборі товару, консультувати з питань технічних і споживчих характеристик продукції.

2.4.  Оперативно і корректно виписувати розхідні накладні, рахунки на попередню оплату, надсилати рахунки на замовлення.

2.5.  Досконало знати технологічний процес різних схем роботи (повернення, переміщення товару по філіях та ін.).

2.6.  Проводити переговори з клієнтами про умови продажу і надання супутніх послуг.

2.7.  Надавати консультації клієнтам з питань гарантійних зобов’язань і сервісних послуг.

2.8.  Оформляти паспорт на товар, що має гарантійний  строк користування.

2.9.  Укладати від імені підприємства договори, приймати замовлення на доставку клієнту продукції.

2.10.  Здійснювати контроль за виконанням клієнтами своїх зобов’язань по договорах (своєчасною оплатою, прийманням продукції, ін.), виявляти причини порушення клієнтами своїх зобов’язань, уживати заходів по їх усуненню і попередженню.

2.11.  Вивчати ділову надійність нових клієнтів.

2.12.  Вміти швидко самостійно усувати неполадки в роботі оргтехніки.

2.13.  Не допускати зауважень зі сторони замовників, бухгалтерії, складу.

2.14.  Резервувати товар і контролювати резерв.

2.15.  Формувати “Розхід товару за добу” – щоденно в кінці дня.

2.16.  Проводити звірку з бухгалтерією і складом підсумків за день по комп`ютеру і накладних – щоденно в кінці дня.

2.17.  Повідомляти дирекцію про надходження товарів, що не відповідають маркуванню або накладній.

2.18.  Передавати підсумки реалізації за день по модему – щоденно.

2.19.  Приймати і обробляти інформацію, що передається по модему – щоденно.

2.20.  Оприбутковувати товар по комп`ютеру згідно отриманої інформації.

2.21.  В разі необхідності проводити переоцінку товару.

2.22.  Друкувати машинограми по запиту.

2.23.  Оперативно збирати замовлення від покупців.

2.24.  Кодувати товар, роздруковувати бірки для складу і подешевілого товару для нагляної агітації.

2.25.  Приймати участь в інвентаризації товару на складі.

2.26.  Приймати активну участь у навчанні нових працівників.

2.27.  Контролювати накладні приходу і розходу у випадках збою в комп`ютері.

2.28.  Вміти працювати і аналізувати дані на комп`ютері по програмі “Замовлення”, “Замовник”.

2.29.  Вести облік рекламної продукції, каталогів, прайсів на автомашини і сільськогосподарську техніку, нести відповідальність за їх наявністю.

2.30.  Знати товарну базу взаємозамінності запасних частин.

2.31.  Збирати інформацію про асортимент продукції і методах роботи конкурентів.

2.32.  Вивчати ринок машиннотракторного парку в розрізі кожної організації, господарства, фермерства.

2.33.  Проводити постійне анкетування всіх клієнтів. Обновлювати дані в створених та заповнених анкетах.

2.34.  Проводити щоденні продзвони фірм з пропозицією запасних частин та техніки.

2.35.  Продзвонювати підприємства при не сплаті рахунків на протязі трьох днів.

2.36.  Вміти оформляти документи на відправку товару по браку, та правомірність пред`явлення претензій клієнтами щодо браку товару.

2.37.  Оформляти і слідкувати за охайністю вітрини в офісі і на складі.

2.38.  Вміти працювати з довідковою технічною літературою.

2.39.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.40.  Підтримувати і розвивати рівень лояльності клієнтів.

2.41.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.42.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.43.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.44.  Повідомляти про збої в комп’ютері директора філіалу.

2.45.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.46.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.47.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, носити бейдж, а також дотримуватися правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.48.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.49.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.50.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець (з продажу) має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець (з продажу) повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.4.  Прейскуранти оптових та роздрібних цін на продукцію, що реалізується підприємством.

4.5.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.6.  Організацію складського господарства і реалізації продукції.

4.7.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.8.  Методи і техніку  ефективного продажу.

4.9.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню продажу продукції.

4.10.  Правила і методи роботи з існуючими і потенційними замовниками, конкурентами.

4.11.  Методи вивчення попиту на продукцію.

4.12.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання програмного забезпечення (пакет MS Office).

4.13.  Етику ділового спілкування.

4.14.  Правила оформлення документації.

4.15.  Економіку, основи організації праці і управління.

4.16.  Основи маркетингу і кон’юнктуру ринку.

4.17.  Основи трудового законодавства.

4.18.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.19.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.20.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець (з продажу) несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Виконання планових показників з  об’ємів реалізації.

6.2.   Наявність повної і достовірної інформації про клієнтах і конкурентах.

6.3.   Виконання нормативних показників по кредиторській і дебіторській заборгованостях.

6.4.      Відсутність скарг із боку клієнтів.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  фахівець (з продажу) взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
30 203 переглядів