Посадова інструкція фахівця по управлінню товарними запасами

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Фахівця (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі)

Мета посади: Задоволення потреб клієнтів у справній техніці,  шляхом своєчасного постачання запасних частин до неї, відсутніх на складі підприємства, шляхом їх закупівлі у альтернативних постачальників.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду фахівця (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) призначається особа, що має вищу або середню економічну чи технічну освіту, і досвід роботи в сфері продажу запчастин від 1 року.

1.4.  Фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) входить в склад відділу управління товаром і підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  На час відсутності фахівця (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.  В своїй  роботі фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі)  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) зобов’язаний:

2.1.  Досконало знати технологічний процес різних схем роботи (поступлення, повернення, переміщення товару та ін.).

2.2.  Вивчати асортимент і ціни у альтернативних постачальників товарів в регіоні.

2.3.  Налагоджувати схеми взаємодій з альтернативними постачальниками.

2.4.  Відпрацьовувати системи швидких закупівель у альтернативних постачальників.

2.5.  Інформувати фахівця (по управлінню товарними запасами) та директора підприємства про часте замовлення в альтернативних постачальників однакових позицій товарів.

2.6.  Взаємодіяти з фахівцями (з продажу), представниками торговельними з метою постійного моніторингу попиту.

2.7.  Вміти керувати запасами на  складі й у товаропровідній мережі з урахуванням аналізу показників стану товарної бази: оборотності, реалізації, залишків, кількості нульових позицій, товару без руху; аналізу руху запасів, тенденції розвитку продажу, номенклатури, історії продажу, термінів постачань.

2.8.  Вміти розподіляти і нормувати запаси, установлювати критерії і пріоритети розподілу запасів за заявками підрозділів, працівників підприємства.

2.9.  Аналізувати  упущені продажі в зв’язку з відсутністю деталей у торговій номенклатурі чи в наявності.

2.10.  З’ясовувати  причини  невиконання  замовлень чи затримки відвантажень.

2.11.  Контролювати ступінь задоволення попиту клієнтів, аналізувати упущені продажі, попит, прогнозувати потреби.

2.12.  Взаємодіяти з відділом маркетингу.

2.13.  Вивчати номенклатуру конкурентів.

2.14.  Аналізувати парк техніки в регіоні.

2.15.  Проводити аналіз рекламаційного товару.

2.16.  Розглядати претензії замовників по якості товару.

2.17.  Надавати технічні консультації співробітникам, відповідальним за стан товарної бази.

2.18.  Вміти швидко самостійно усувати неполадки в роботі оргтехніки.

2.19.  Приймати активну участь у навчанні нових працівників.

2.20.  Вміти працювати з довідковою технічною літературою.

2.21.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.22.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.23.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.24.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.25.  Повідомляти про збої в комп’ютері інженера з програмного забезпечення комп’ютерів, а в разі його відсутності заступника директора з продажу.

2.26.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.27.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.28.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, носити бейдж, а також дотримуватися правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.29.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.30.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.31.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Асортимент, номенклатуру, взаємозамінність, класифікацію, призначення та характеристику товарів, що реалізуються підприємством, способи користування і догляду за ними.

4.4.  Порядок користування відомостями, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.5.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.6.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.7.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання програмного забезпечення (пакет MS Office).

4.8.  Етику ділового спілкування.

4.9.  Правила оформлення документації.

4.10.  Статистику, основи економічного аналізу.

4.11.  Основи економіки, маркетингу і кон’юнктуру ринку, фінансового управління

4.12.  Основи трудового законодавства.

4.13.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.14.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.15.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Своєчасне виконання заявок відділу продажу на альтернативні закупівлі товарів для задоволення потреб клієнтів.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  фахівець (по управлінню товарними запасами, альтернативні закупівлі) взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
5 335 переглядів