Посадова інструкція юрисконсульта

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Юрисконсульта

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Юрисконсульт відноситься до категорії “Професіонали”.

1.2.  Юрисконсульт приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства, за поданням начальника юридичного відділу, у відповідності з вимогами Кодексу законів про працю України. [sam id=”4″ codes=”true”]

1.3.  На посаду юрисконсульта призначається особа, що має вищу юридичну освіту, та досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року.

1.4.  Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо начальникові юридичного відділу.

1.5.  У своїй роботі юрисконсульт керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, цією посадовою інструкцією.

1.6.  На час відсутності юрисконсульта його обов’язки виконує особа, призначена директором Товариства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Юрисконсульт зобов’язаний:

2.1.  Здійснювати методичне керівництво правовою роботою на Товаристві, надавати правову допомогу структурним підрозділам.

2.2.  Надавати висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень, розпоряджень, договорів та інших документів Товариства.

2.3.  Брати участь у роботі по оформленню договорів, готувати висновки про їх доцільність та  юридичну відповідність.

2.4.  Брати участь у розробці  колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та положень про підрозділи.

2.5.  Складати позовні заяви, захищати та представляти інтереси Товариства у суді та інших установах.

2.6.  Готувати відповіді на претензії, інші запити.

2.7.  Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.8.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.9.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.10.  Виконувати всі інші вказівки начальника відділу та керівництва Товариства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Юрисконсульт має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.2. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3. Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4. Захищати інтереси Товариства в державних і судових органах.

3.5. Брати участь оперативних нарадах, що проводяться директором Товариства з питань, що стосуються його діяльності.

3.6. Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у діяльності Товариства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.7. Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.8. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.9. Вимагати від керівників структурних підрозділів Товариства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10. Доповідати директору Товариства про всі виявленні випадки порушень працівниками і керівниками структурних підрозділів чинного законодавства, наказів та розпоряджень керівництва Товариства.

3.11. Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Юрисконсульт повинен знати:

4.1.  Чинне законодавство України, що стосується діяльності Товариства.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора Товариства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Вимоги внутрішніх документів Товариства.

4.4.  Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

4.5.  Порядок оформлення та укладення господарських договорів.

4.6.  Порядок підготовки матеріалів та документів у судові та інші установи.

4.7.  Порядок участі в судових засіданнях по відстоювання інтересів Товариства.

4.8.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.9.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.10.  Методи ведення ділових бесід і переговорів.

4.11.  Етику ділового спілкування.

4.12.  Правила оформлення документації.

4.13.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.14.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях Товариства.

4.15.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Юрисконсульт несе відповідальність:

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2. За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3. За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4. За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного трудового законодавства України.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
63 795 переглядів