Посадова інструкція фахівця із кредитування

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Фахівця відділу кредитування

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Фахівець відділу кредитування ( подальшому „Фахівець”) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець приймається на роботу і звільняється наказом директора Товариства, за поданням начальника відділу кредитування, у відповідності з вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду Фахівця призначається особа, що має вищу, незакінчену вищу або середньо-спеціальну освіту.

1.4.  Фахівець підпорядковується Дирекції Товариства, та безпосередньо начальникові відділу кредитування.

1.5.  У своїй роботі Фахівець керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, Статутом, методичними матеріалами, локальними нормативними актами  Товариства, цією посадовою інструкцією.

1.6.  На час відсутності Фахівця його обов’язки виконує особа, призначена директором Товариства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець зобов’язаний:

2.1.     Налагоджувати співпрацю з фінансовими установами (банками, лізинговими компаніями, кредитними спілками), ріелторами, автосалонами.

2.2.     Залучати фінансові установи до співпраці з Товариством в сфері  кредитування.

2.3.     Підтримувати контакти з існуючим колом партнерів серед фінансових установ.

2.4.     Вивчати умови та потреби на певні види кредитних послуг серед фінансових установ.

2.5.     Вивчати тенденції ринку та пропонувати шляхи вдосконалення послуг, що пропонуються Товариством.

2.6.     Своєчасно готувати та здавати звітність щодо проведеної роботи з фінансовими установами та клієнтами.

2.7.     Надавати консультації з приводу кредитування представникам фінансових установ.

2.8.     Вивчати нові види кредитних послуг та перспективи їх розвитку з метою застосування їх у власній практиці.

2.9.     Укладати договори кредитування та страхування в межах наданих повноважень;

2.10. Приймати платежі від Клієнтів, якщо це передбачено наданими повноваженнями, забезпечувати належне оформлення такого прийняття та своєчасність здачі в Відділ обліку та звітності.

2.11.  Приймати та опрацьовувати претензії Клієнтів  по спірних питаннях.

2.12. Своєчасно та в повному обсязі надавати інформацію по укладенню договорів кредитування у Відділ обліку та звітності.

2.13. Надавати потенційним позичальникам необхідні та вичерпні пояснення щодо кредитних продуктів, умов договорів  кредитування.

2.14. Приймати участь в розробці планів продаж, нових шляхів продаж.

2.15. Забезпечувати збереження майна Товариства, що знаходиться в користуванні.

2.16. За призначенням керівництва виконувати обов`язки начальника відділу на час його відпустки, або іншої тривалої відсутності.

2.17. Знаходитися протягом усього робочого часу на своєму робочому місці /у випадку необхідності виїзду з робочого місця повідомити про це безпосереднього керівника.

2.18. Повідомляти своєму безпосередньому керівникові, а в необхідних випадках і вищому керівництву про випадки втрати, псування документів суворої звітності.

2.19. Забезпечувати належне оформлення усіх необхідних документів.

2.20. Забезпечувати чистоту і порядок на робочому місці.

2.21. Виконувати розпорядження і накази Дирекції Товариства.

2.22. Виконувати положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, та зобов’язання про її нерозголошення.

2.23. Створювати та підтримувати позитивний імідж Товариства поза його межами.

2.24. Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.25. Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.26. Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.27. Виконувати всі інші вказівки керівництва Товариства та безпосереднього керівника, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець має право:

3.1.     Представляти інтереси Товариства при взаємодії з фінансовими установами, в межах своєї компетенції.

3.2.     Вимагати та отримувати необхідну для здійснення посадових обов’язків інформацію у фінансових установ, з якими здійснюється співпраця, співробітників з інших відділів.

3.3.     Надавати необхідну інформацію про продукти Товариства структурними підрозділам товариства, фінансовим установам, та потенційним клієнтам.

3.4.     Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань його діяльності.

3.5.     Доповідати керівництву про всі виявлені недоліки в організації роботи, робити пропозиції по їх усуненню.

3.6.     Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.     Вимагати від Керівництва забезпечення нормальних умов для виконання службових обов’язків і зберігання всіх документів, створених під час діяльності Товариства.

3.8.     Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.

3.9.    Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.10. Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у діяльності Товариства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.11. Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець повинен знати:

4.1.    Основні принципи та засади діяльності Товариства.

4.2.    Структуру Товариства, стратегію і перспективи його розвитку.

4.3.    Правові основи здійснення страхової діяльності.

4.4.    Чинне законодавство України, в частині що стосується його безпосередніх обов’язків.

4.5.    Накази, постанови, розпорядження директора Товариства, що стосуються його діяльності.

4.6.    Вимоги внутрішніх документів Товариства.

4.7.    Положення та інструкції з організації обліку в Товаристві, правила його ведення.

4.8.    Порядок приймання, збереження і видачі документів суворої звітності та інших матеріальних цінностей.

4.9.    Діючі форми звітності та обліку.

4.10.       Порядок і терміни складання та здачі звітності.

4.11.       Тарифну політику Товариства та принципи ціноутворення.

4.12.       Перелік послуг, що надаються Товариством.

4.13.       Кредитні продукти, основні їхні властивості, характеристики особливості.

4.14.       Умови всіх видів  кредитування, які реалізуються Товариством.

4.15.       Правила і методи організації обслуговування клієнтів.

4.16.       Принципи документообігу в Товаристві та порядок оформлення документів.

4.17.       Основи кредитування та банківської діяльності.

4.18.       Правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони.

4.19.       Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

4.20.       Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.21.       Правила користування офісною технікою, в т.ч. володіння ПК (Microsoft Word, Microsoft Excel, Access).

4.22.       Методи ведення ділових бесід і переговорів, правила встановлення ділових контактів.

4.23.       Етику ділового спілкування.

4.24.       Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.25.       Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях Товариства.

4.26.       Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець несе відповідальність:

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2. За подання недостовірної інформації про стан дорученої роботи, показники, несвоєчасне подання звітності.

5.3. За невиконання наказів, розпоряджень, доручень, планів безпосереднього керівника та керівництва Товариства.

5.4. За неправильний розрахунок кредитних тарифів та/або страхових платежів.

5.5. За неправильне складання звітності, несвоєчасне подання звітів та актів.

5.6. За неналежне збереження чи втрату документів суворої звітності.

5.7. За втрату, псування, недостачу готівкових коштів ввірених для внесення у відповідні банківські установи.

5.8. За якість оформлення документів, поданих керівництву для підписання.

5.9. За недбале ставлення до реєстрації та ведення документів.

5.10.    За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.11.    За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.12.    За розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.13.    За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного трудового законодавства України.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
7 142 переглядів