Посадова інструкція фахівця по ціноутворенню

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № __

Фахівця (по ціноутворенню)

Мета посади: Встановлення цін, що сприяють одержанню максимального доходу реалізації по кожній позиції, досягненню рівня націнки і вироблення рекомендацій з асортименту позицій.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Фахівець (по ціноутворенню) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець (по ціноутворенню) приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду фахівця (по ціноутворенню) призначається особа, що має вищу економічну освіту, і досвід роботи в сфері фінансів або маркетингу від 2-х років.

1.4.  Фахівець (по ціноутворенню) входить в склад відділу маркетингу і підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  На час відсутності фахівця (по ціноутворенню) його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.  В своїй  роботі фахівець (по ціноутворенню)  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець (по ціноутворенню) зобов’язаний:

2.1.  Розробляти цінову стратегію для кожного підрозділу підприємства в цілому.

2.2.  Збирати, обробляти і аналізувати інформацію про ціни і цінову стратегію конкурентів.

2.3.  Встановлювати конкурентноспроможні ціни на кожну позицію, групу позицій.

2.4.  Розробляти і відслідковувати ефективність системи знижок.

2.5.  Проводити переговори з клієнтами з приводу формування стимулюючої системи знижок і спеціальних цін.

2.6.  Вивчати еластичність (залежність від цін) попиту на кожну позицію і групу позицій.

2.7.  Організовувати вивчення думки  клієнтів про відповідність рівня фактичних цін репутації підприємства.

2.8.  Проводити маржинальний аналіз рентабельності продажу кожної позиції і груп позицій.

2.9.  Розробляти і здійснювати заходи щодо ціноутворення для підвищення рентабельності продажу позицій за результатами маржинального аналізу.

2.10.  Розробляти і здійснювати заходи щодо ціноутворення для зменшення кількості товару без руху і підвищення оборотності і рентабельності товарних запасів.

2.11.  Розробляти і проводити заходи щодо ціноутворення спрямовані на розпродаж і стимулювання збуту сезонного товару.

2.12.  Консультувати і роз’яснювати економічні вигоди від продажу товару по більш високій ціні продавцям, (межа беззбитковості, рентабельність активів і ін.).

2.13.  Досконало знати технологічний процес різних схем роботи (повернення, переміщення товару по філіях та ін.).

2.14.  Вміти швидко самостійно усувати неполадки в роботі оргтехніки.

2.15.  В разі необхідності проводити переоцінку товару.

2.16.  Приймати участь в інвентаризації товару на складі.

2.17.  Приймати активну участь у навчанні нових працівників.

2.18.  Вміти працювати з довідковою технічною літературою.

2.19.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.20.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.21.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.22.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.23.  Повідомляти про збої в комп’ютері інженера з програмного забезпечення комп’ютерів, а в разі його відсутності заступника директора з продажу.

2.24.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.25.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.26.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, носити бейдж, а також дотримуватися правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.27.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.28.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.29.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець (по ціноутворенню) має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець (по ціноутворенню) повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Асортимент, номенклатуру, взаємозамінність, класифікацію, призначення та характеристику товарів, що реалізуються підприємством, способи користування і догляду за ними.

4.4.  Прейскуранти оптових та роздрібних цін на продукцію, що реалізується підприємством.

4.5.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.6.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.7.  Порядок користування відомостями, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.8.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання програмного забезпечення (пакет MS Office).

4.9.  Етику ділового спілкування.

4.10.  Правила оформлення документації.

4.11.  Статистику, основи економічного аналізу.

4.12.  Основи економіки, маркетингу і кон’юнктуру ринку, фінансового управління

4.13.  Основи трудового законодавства.

4.14.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.15.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.16.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець (по ціноутворенню) несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Обсяг доходу від реалізації підприємства (сума, план).

6.2.   Збільшення загальної суми доходу в порівнянні з попереднім роком (план).

6.3.   Збільшення прибутковості (досягнення нормативу) продажу і товарних запасів.

6.4.   Додатковий доход, як різниця між рекомендованою і фактичною ціною.

6.5.   Додатковий доход від спеціальної зміни цін.

6.6.   Оборотність товару (через ціну).

6.7.   Відсутність товару без руху (через ціну).

6.8.   Адекватний рівень цін у порівнянні з конкурентами, рекомендованою ціною.

6.9.   Наявність і виконання плану заходів щодо активного ціноутворення.

6.10. Як мінімум 1 раз на місяць аналіз ефективності установлених цін.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією фахівець (по ціноутворенню) взаємодіє:

7.1. З відділом продажу, маркетингу та бухгалтерією по питаннях:

–     встановлення актуальних цін;

–          досягненню рівня націнки і вироблення рекомендацій з асортименту позицій.

7.2. З інженером з комп’ютерних систем з питань ремонту та обслуговування оргтехніки.

7.3. З дирекцією з питань отримання завдань та здачі звітності.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
3 939 переглядів