Посадова інструкція бухгалтера

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № __

Бухгалтера

Мета посади: Своєчасний облік розрахунків з покупцями, документальне оформлення і відображення в відомостях

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Бухгалтер відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Бухгалтер приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням головного бухгалтера у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду бухгалтера призначається особа, що має вищу економічну освіту, і досвід роботи бухгалтером  від 1 року.

1.4.  Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру.

1.5.  Бухгалтер входить в склад пункту продажу товарів.

1.6.  На час відсутності бухгалтера його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй роботі бухгалтер керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій бухгалтер зобов’язаний:

2.1.  Вести облік розрахунків з покупцями, документальне оформлення і відображення в відомостях.

2.2.  Оформляти розхідні накладні на отримання товару.

2.3.  Правильно відображати в картотеці  по покупцях всі операції пов`язані  з рухом товару і розрахунками.

2.4.  Забезпечувати достовірність даних по дебіторській та кредиторській заборгованості по покупцях.

2.5.  Робити розноску виписок банку в складській програмі по контрагентах по головному підприємству.

2.6.  Оформляти податкові накладні по приходу коштів на розрахунковий рахунок.

2.7.  Вести облік податкових зобов¢язань по головному підприємству.

2.8.  Робити розноску в програмі Finexpert  накладних по розходу, актів повернення товару та коштів, ведення касової книги, розноску банківської виписки,.

2.9.  Формувати журнали по рахунках 361, 301, 311 по головному підприємству.

2.10.  Виписувати товаро-транспортні накладні на розхід товару  комітенту, на філіали та покупцям.

2.11.  Ведення обліку часу по головному підприємству.

2.12.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.13.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

[sam id=”5″ codes=”true”]2.14.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися відповідної форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.15.  Тримати робоче місце і  техніку яку використовує для виконання своїх обов’язків в чистоті і працездатному стані.

2.16.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.17.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Бухгалтер має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Не приймати до оформлення і виконання фінансові документи, оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачення грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

3.6.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.7.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.8.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.9.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Бухгалтер повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативно-правові й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Структуру підприємства.

4.4.  План рахунків бухгалтерського обліку.

4.5.  Положення  (стандарти) бухгалтерського обліку.

4.6.  Закони України “Про податок на добавлену вартість”, ”Про податок на прибуток”, “ Про податок з доходів фізичних осіб”.

4.7.  Порядок заповнення податкових накладних.

4.8.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.9.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання бухгалтерського програмного забезпечення.

4.10.  Етику ділового спілкування.

4.11.  Правила оформлення документації.

4.12.  Основи економіки, управління та трудового законодавства.

4.13.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.14.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.15.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Бухгалтер несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Чітке та якісне виконання обов’язків передбачених даною інструкцією.

7.             ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізаціі прав, передбачених даною інструкцією  бухгалтер взаємодіє:

7.1.З відділом продажу по питаннях:

– правильності оформлення документів на відпуск товарно – матеріальних цінностей;

– надання  фактів про платоспроможність покупців;

– надання оперативної інформації по поступленню грошових коштів від покупців.

7.2. З складом по питаннях:

– отримання товарного звіту, з прикладеними до нього первинними документами.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
65 783 переглядів