Посадова інструкція заступника головного бухгалтера

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Заступника головного бухгалтера

Мета посади: Своєчасний облік та документальне оформлення товарно-матеріальних цінностей, нарахування та облік заробітної плати.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Заступник головного бухгалтера відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Заступник головного бухгалтера приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням головного бухгалтера у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду заступник головного  бухгалтера призначається особа, що має вищу економічну освіту, і досвід роботи бухгалтером  від 3-х років.

1.4.  Заступник головного бухгалтера підпорядковується безпосередньо головному бухгалтерові.

1.5.  Заступник головного бухгалтера входить в склад бухгалтерії.

1.6.  На час відсутності заступник головного бухгалтера його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй роботі заступник головного бухгалтера керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій заступник головного бухгалтера зобов’язаний:

2.1.  Забезпечувати правильний та своєчасний облік основних засобів (складання товарних звітів, прийомних актів на основі первинних документів та вибуття ) і відображення в звітах операцій пов¢язаних з їх рухом.

2.2.  Забезпечувати правильний та своєчасний облік товарно-матеріальних цінностей.

2.3.  Забезпечувати достовірність даних про рух і залишки основних засобів, ТМЦ та МШП, здачу звіту про інвестиції, звітів про основні засоби підприємства.

2.4.  Складати звіти по рух товару за місяць та вести рахунки

2.5.  Складати звіти пов¢язані із заробітною платою у встановлені строки в статуправління, форма 8ДР.

2.6.  Робить розрахунки платежів по договорах оренди, контролює правильність і своєчасність платежів.

2.7.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.8.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.9.  Дотримуватися  правил ділового етикету і розпорядку трудового дня.

2.10.  Підтримувати робоче місце і  техніку, яку застосовує для виконання своїх обов’язків в чистоті і працездатному стані.

2.11.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.12.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Заступник головного бухгалтера має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Не приймати до оформлення і виконання фінансові документи, оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачення грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

3.6.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.7.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.8.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.9.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Заступник головного бухгалтера повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативно-правові й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Структуру підприємства.

4.4.  План рахунків бухгалтерського обліку.

4.5.  Положення  (стандарти) бухгалтерського обліку.

4.6.  Закони України “Про податок на добавлену вартість”, ”Про податок на прибуток”, “ Про податок з доходів фізичних осіб”.

4.7.  Інструкції по статистиці.

4.8.  Порядок заповнення податкових накладних.

4.9.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.10.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання бухгалтерського програмного забезпечення.

4.11.  Етику ділового спілкування.

4.12.  Правила оформлення документації.

4.13.  Основи економіки, управління та трудового законодавства.

4.14.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.15.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.16.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Заступник головного бухгалтера несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Чітке та якісне виконання обов’язків передбачених даною інструкцією.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  заступник головного бухгалтера взаємодіє:

7.1. З відділом продажу по питаннях

– правильності оформлення документів на прийняття товарно – матеріальних цінностей.

7.2. З  відділом забезпечення по питаннях

–    отримання виробничих звітів по списанню товарно – матеріальних цінностей;

–     надання  відомості по руху товарно – матеріальних цінностей.

7.3. З складом по питаннях

–  Дотримання порядку  проведення інвентаризації товарно – матеріальних цінностей.

7.4.  З філіями по питаннях:

– отримання первинних документів на виконані  послуги, роботи контрагентами;

– отримання товарно – грошових звітів, книга продаж по ПДВ з прикладеними податковими накладними;

– отримання касових звітів, журналів – ордерів по касі, розрахунковому рахунку,  картотек покупців з прикладеними всіма необхідними документами;

– отримання звіту комісіонера по реалізації товару, результатів по руху товару.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
20 577 переглядів
1 комментарий

Comments are closed.