Договір бухгалтерського обслуговування

м. Сихів 01 лютого 2016 р.
   

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес», в особі директора Нечипоренко Н.К., яка діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець) з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Файні коні», в особі директора Іваносян І.І., що діє на підставі Статуту (надалі – Замовник) з другої сторони, при спільному вживанні «Сторони», уклали цей договір про наступне :

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник дає завдання Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе обов’язки надавати Замовникові відповідно до його завдання послуги з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві Замовника, а також надання консультацій та роз’яснень по бухгалтерсьому обліку податковому законодавству та юридичним питанням, за плату (надалі іменуються “послуги”).

1.2. Одиницею виміру кількості наданих послуг є звітний місяць.

1.3. Під веденням бухгалтерського обліку у цьому Договорі розуміється контроль за відображенням господарських операцій, проведених Замовником за звітний місяць, у реєстрах бухгалтерського обліку, складання фінансової та іншої звітності, передбаченої відповідним чинним законодавством України, та подання цієї звітності до уповноважених органів у встановлені законодавством строки, розрахунок податків (зборів, внесків), що сплачуються Замовником відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється Виконавцем на підставі наданих Замовником належним чином оформлених первинних документів. Такі первинні документи надаються Замовником Виконавцю у строк не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним. У випадку, якщо первинні документи оформлені з порушенням встановленого порядку чи суперечать чинному законодавству України, вони приймаються до виконання Виконавцем тільки після письмової вимоги Замовника, яка висувається шляхом електронного .листа в дводенний строк.

Послуги за цим Договором надаються Виконавцем за самостійно визначеним (без погодження із Замовником) графіком.

 2.ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

2.1. За надання послуг, Замовник сплачує Виконавцеві 9000 (дев’ять тисяч) гривень без ПДВ з розрахунку за кожний календарний місяць.

2.2 Оплата послуг здійснюється Замовником щомісячно, до 10-го числа місяця, наступного за звітним на підставі оформлених актів виконаних робіт, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в цьому Договорі;

2.3. Подання Замовником первинних та інших облікових документів в бухгалтерську обробку за минулі періоди (термін після 20-го числа що настає за останнім днем подачі (звітності), що тягне за собою подання уточнюючих розрахунків, оплачуються в розмірі 450 грн. за один розрахунок;

2.3. Замовник додатково оплачує рахунки, виставлені Виконавцем як компенсацію прямих витрат, пов’язаних з виконанням предмету договору, якщо вони були попередньо погодженні з Замовником

 3.ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Здавання-приймання наданих послуг здійснюється після закінчення кожного звітного місяця та оформляється актом.

3.2. Акти виконаних робіт надаються Замовнику в термін до 20-го числа місяця наступного за звітним періодом . Один підписаний примірник у найкоротший термін повертається Виконавцю. Зауваження по Акту виконаних робіт Замовник в п’ятиденний термін після отримання може письмово надати Виконавцю, в іншому випадку такі зауваження не беруться до уваги, а Акт виконаних робіт вважається підписаним Замовником.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується 31.12.2016р.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

6.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

6.8. На момент укладення цього Договору Виконавець та Замовник є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

7.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 663 переглядів
1 комментарий
  1. В пункті 4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Не умислу, а наміру. А так,. все нормально.

Comments are closed.