Посадова інструкція головного бухгалтера

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № __

Головного бухгалтера

Мета посади: Забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Головний бухгалтер відноситься до категорії “Керівники”.

1.2.  Головний бухгалтер приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду заступник головного  бухгалтера призначається особа, що має вищу економічну освіту, і досвід фінансово-бухгалтерської роботи на керівних посадах  від 5-ти років.

1.4.  Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  Головний бухгалтер входить в склад бухгалтерії та здійснює керівництво роботою працівників бухгалтерії.

1.6.  На час відсутності головного бухгалтера його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй роботі головний бухгалтер керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України ( в т.ч. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.0799.№ 996-XIV), внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій головний бухгалтер:

2.1.  Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства.

2.2.  Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

2.3.  Очолює роботу по підготовці і прийнятті робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, застосовуваних для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми, розробці форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпеченню порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.

2.4.  Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві й у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновому стані, доходах і витратах, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.

2.5.  Організує облік майна, зобов’язань і господарських операцій, основних засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, зв’язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва і обороту, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

2.6.  Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконуваних робіт (послуг), розрахунки по заробітній платі, правильне нарахування і перерахування податків і зборів у державний, регіональний і місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам по позичках, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.

2.7.  Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрати фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних коштів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

2.8.  Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.

2.9.  Вживає заходи по попередженню нестач, незаконним витратам коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів по нестачах і розкраданням коштів і товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи.

2.10.  Вживає заходи по нагромадженню фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

2.11.  Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами, цінними паперами.

2.12.  Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості й інших витрат, схоронності бухгалтерських документів, оформлення і здачі їхній у встановленому порядку в архів.

2.13.  Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних коштів обчислювальної техніки.

2.14.  Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, представлення їх у встановленому порядку у відповідні органи.

2.15.  Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.

2.16.  Стежить за схоронністю документів бухгалтерського обліку і за організацією збереження документів бухгалтерського обліку.

2.17.  Керує працівниками бухгалтерії.

2.18.  Регулярно надає безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.19.  Не допускає поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.20.  Дотримується правил ділового етикету і розпорядку трудового дня.

2.21.  Підтримує робоче місце і  техніку, яку застосовує для виконання своїх обов’язків в чистоті і працездатному стані.

2.22.  Постійно працює над підвищенням свого та працівників бухгалтерії  освітнього та професійного рівня.

2.23.   Виконує всі інші вказівки безпосереднього керівника, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Головний бухгалтер має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Не приймати до оформлення і виконання фінансові документи, оформлені з порушенням вимог порядку приймання, зберігання і витрачення грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

3.6.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.7.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.8.  Здійснювати перевірку у структурних підрозділах підприємства з питань дотримання фінансової та касової дисципліни, а також з питань організації і ведення бухгалтерського обліку.

3.9.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.10.                Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Головний бухгалтер повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативно-правові, фінансові, контрольно – ревізійні й інші керівні документи з питань організації та здійснення бухгалтерського обліку, складання звітності, а також ті, що стосуються господарсько-фінансової діяльності підприємства.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Форми і порядок фінансових розрахунків.

4.4.  Порядок приймання, оприбуткування, зберігання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

4.5.  Правила розрахунків з дебіторами і кредиторами, порядок списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат.

4.6.  Правила проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов’язань.

4.7.  Організаційну структуру підприємства, управління і перспективи його розвитку.

4.8.  Положення й інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення,  організацію документообороту за ділянками обліку.

4.9.  Методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів.

4.10.  Порядок і строки складання бухгалтерських балансів і звітності.

4.11.  Правила проведення перевірок і документальних ревізій.

4.12.  Організацію господарського розрахунку.

4.13.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання бухгалтерського програмного забезпечення.

4.14.  Передовий вітчизняний ї зарубіжний досвід вдосконалення господарської і фінансової діяльності підприємства.

4.15.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.16.  Етику ділового спілкування.

4.17.  Економіку, організацію виробництва, праці й управління.

4.18.  Основи цивільного і трудового, фінансового і господарського законодавства.

4.19.   Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.20.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.21.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний бухгалтер несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Чітке та якісне виконання обов’язків передбачених даною інструкцією.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  головний бухгалтер взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
59 500 переглядів