Посадова інструкція сторожа

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № __

Сторожа

Мета посади: Забезпечення схоронності приміщень та майна підприємства у денний та нічний час.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Сторож відноситься до категорії “Робітники”.

1.2.Сторож приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням завідувача господарства у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.На посаду сторожа призначається особа, що має середню фахову освіту, та досвід роботи на посаді сторожа від 1 року.

1.4.Сторож входить в склад відділу забезпечення і підпорядковується безпосередньо завідувачу господарства.

1.5.На час відсутності сторож його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.В своїй  роботі сторож  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Сторож зобов’язаний:

2.1.   Здійснювати охоронні функції на території затвердженій директором підприємства.

2.2.   Забезпечувати охорону товарно-матеріальних цінностей, прийнятих під охорону, від розкрадання.

2.3.   Безвідлучно знаходиться на об’єкті протягом усього часу чергування.

2.4.   Спільно зі змінюваним працівником та завідувачем господарства перевіряє цілісність охоронюваних об’єктів, замків, справності сигналізаційних пристроїв, телефону, освітлення, наявності і справності протипожежного устаткування.

2.5.   При виявленні несправності чи порушень, сигналізації, освітлення, водопроводу, каналізації, теплопостачання, електроустаткування, поломках дверей, вікон, запірних пристроїв негайно доповідати завідувачу господарства чи директору підприємства.

2.6.   При виявленні проникнення на об’єкт сторонніх осіб і крадіжки товарно-матеріальних цінностей, приймає міри по збереженню слідів та охорони місця злочину, доповідає керівнику підприємства і працівнику СЕБ.

2.7.   Забезпечувати дотримання встановлених керівником правил пожежної безпеки на об`єктах, які він охороняє.

2.8.   При виникненні пожежі негайно приймати міри до її гасіння (виконуючи і охоронні функції), а при неможливості загасити пожежу своїми силами, викликає пожежну охорону, повідомляє керівництво підприємства, працівника СЕБ і здійснює охоронні функції.

2.9.   Стежити за станом контейнерів підготовлених для відправки.

2.10.   Забезпечувати порядок автотранспорту на стоянці та біля складу.

2.11.   В зимовий період розчищати доріжки до приміщення офісу та площадку біля складу.

2.12.   Самооборонятися відповідно до чинного законодавства, поставивши про це до відома керівництва.

2.13.   Приймати їжу у відведеному для цього місці, у встановлений керівництвом час.

2.14.   Оформляти прийом і здачу чергування відповідним записом у журналі, робить оцінки і зауваження в книзі пожежної безпеки.

2.15.   Під час чергування, в неробочий час не допускати проходження на територію об’єкту, що охороняється сторонніх осіб.

2.16.   Здійснювати в робочий час контроль за ввезенням та вивезенням (внесенням та винесенням) товарно-матеріальних цінностей з території складу, згідно встановлених правил.

2.17.   Здійснювати контроль за дотриманням відвідувачами правил громадського порядку.

2.18.   З настанням світанку відключати аварійне освітлення.

2.19.   У випадку неприбуття зміни у встановлений час доповідати про це свого безпосереднього керівника або дирекцію підприємства, і залишається на об’єкті до відповідного розпорядження.

2.20.   Не розголошувати стороннім особам коди та особливості організації охорони об`єкта.

2.21.   Не допускати осіб, які не уповноважені керівництвом підприємства до експлуатаційного обслуговування встановлених на об`єктах засобів охоронної сигналізації.

2.22.   Не залишати у не робочий час (і в робочий час) зіпсовані або вимкнуті засоби охоронної сигналізації.

2.23.   Не здавати під охорону і приймати з-під охорони об`єкт під чужим прізвищем.

2.24.   Не здавати об`єкт під охорону з телефонів, що віддалені від об`єкта.

2.25.   Не покидати самовільно  об`єкт охорони.

2.26.   Стежити за станом контейнерів підготовлених для відправки.

2.27.   В зимовий період розчищати доріжки до приміщення офісу та площадку біля складу.

2.28.   Забезпечувати порядок автотранспорту на стоянці та біля складу.

2.29.   Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.30.   Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.31.   У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися відповідної форми одягу, носити бейдж.

2.32.   Дотримуватися розпорядку трудового дня.

2.33.   Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.34.   Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.35.   Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Сторож має право:

3.1.   Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.   Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.   Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.   Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.   Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.   Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.   Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Сторож повинен знати:

4.1.   Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.   Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.   Організаційну структуру управління підприємством, режим роботи його структурних підрозділів.

4.4.   Режим роботи посадових і матеріально-відповідальних осіб, від яких приймаються під охорону об’єкти.

4.5.   Межі об’єктів, що охороняються.

4.6.   Номери телефонів представників дирекції підприємства, а також пожежної, аварійної служби та чергового відділення міліції.

4.7.   Правила затримки правопорушників, які незвконно проникли на територію підприємства.

4.8.   Засоби охоронно-пожежної сигналізації, встановленої на об’єктах, що охороняються, їх роботу.

4.9.   Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.10.   Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

4.11.   Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Сторож несе відповідальність:

5.1.       За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.       За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.       За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.       За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.       За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.       Забезпечення схоронності довірених об’єктів.

6.2.       Відсутність зауважень з боку дирекції підприємства.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією сторож взаємодіє:

7.1. З безпосереднім керівником та керівництвом підприємства – з питань організації своєї роботи.

7.2. З матеріально відповідальними особами – при прийнятті об’єктів під охорону.

Погоджено:

Пом. директора

(з правових та кадрових питань)  ___________ (В.Б. Цілінський)                     “___” _________ 2006 р.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
63 455 переглядів