Посадова інструкція завгоспа

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Завідувача господарства

Мета посади: Забезпечення необхідними матеріально-технічними ресурсами і господарське обслуговування підприємства.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Завідувач господарства відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Завідувач господарства приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду завідувача господарства призначається особа, що має середньо-технічну, середньо-спеціальну чи професійну освіту і досвід роботи в аналогічній сфері від 3 років.

1.4.  Завідувач господарства підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  Завідувач господарства керує роботою відділу забезпечення.

1.6.  На час відсутності завідувача господарства його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй  роботі завідувач господарства  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій завідувач господарства зобов’язаний:

2.1.  Керувати роботою прибиральника службових приміщень, сторожів.

2.2.  Спостерігати за порядком на  території підприємства, зустрічати сторонніх осіб і з’ясовувати мету їхнього приходу, при необхідності  допомогати в пересуванні по території підприємства.

2.3.  Забезпечувати господарське обслуговування і належний стан відповідно до правил і норм виробничої санітарії і протипожежного захисту будинків і приміщень, у яких розташовані приміщення підприємства, а також контролювати справність матеріально-технічної бази.

2.4.  Розробляти плани поточних і капітальних ремонтів (будинків, систем водопостачання й ін. споруджень), складати кошториси господарських витрат.

2.5.  Організовувати проведення ремонту приміщень, здійснювати контроль за якістю виконання ремонтних робіт.

2.6.  Забезпечувати підрозділи підприємства меблями, господарським інвентарем, канцелярським приладдям, здійснювати нагляд за їх схоронністю і проведенням своєчасного ремонту.

2.7.  Оформляти необхідні документи для висновку договорів на надання послуг, одержання і збереження канцелярського приладдя, необхідних господарських матеріалів, устаткування й інвентарю, забезпечувати ними підрозділи підприємства, а також вести облік їхнїх витрат і складати встановлену звітність.

2.8.  Раціонально використовувати матеріали і кошти, виділювані для господарських цілей.

2.9.  Забезпечувати виконання протипожежних заходів і утримування у справному стані пожежного інвентарю.

2.10.  Регулярно на початку і наприкінці робочого дня здійснювати обхід закріпленої території з метою перевірки справності устаткування, меблів, скла, кранів, освітлення, вимикачів, розеток, опалювальних батарей.

2.11.  Вести табельний облік робочого часу працівників підприємства.

2.12.  При потребі виконувати обов’язки водія автотранспортних засобів.

2.13.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.14.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.15.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.16.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.17.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися відповідної форми одягу, а також правил ділового етикету і розпорядку трудового дня.

2.18.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.19.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.20.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Завідувач господарства має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Завідувач господарства повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Порядок придбання устаткування, меблів, інвентарю, канцелярського приладдя і оформлення розрахунків за послуги.

4.4.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.5.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку.

4.6.  Етику ділового спілкування.

4.7.  Правила оформлення документації.

4.8.  Основи економіки, організації праці, управління, трудового законодавства.

4.9.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.10.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.11.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Завідувач господарства несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Своєчасне забезпечення підприємства необхідними матеріально-технічними ресурсами.

6.2.   Своєчасне господарське обслуговування приміщень і устаткування підприємства.

7.     ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією завідувач господарства взаємодіє:

7.1. Зі всіма підрозділами підприємства  по питаннях забезпечення канцелярськими товарами, ремонту та заміни інвентарю.

7.2. З  бухгалтерією по питаннях

–          інвентаризації;

–          оформлення купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей необхідних для забезпечення роботи підрозділів;

–          здачі  звітів по списанню товарно – матеріальних цінностей;

–     надання  відомостей по руху товарно – матеріальних цінностей.

7.4.  З філіалами по питаннях:

–          отримання  документів по руху товарно – матеріальних цінностей;

–          проведення інвентаризацій.

7.5. З дирекцією з питань отримання завдань та здачі звітів.

.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
59 781 переглядів