Посадова інструкція фахівця із запчастин

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Фахівця (з запчастин)

Мета посади: Виконання поставлених завдань, за допомогою ефективної роботи з клієнтом.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Фахівець (з запчастин) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець (з запчастин) приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням заступника директора з продажу у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду фахівця (з запчастин) призначається особа, що має вищу або середньо-технічну освіту, з досвідом роботи в аналогічній сфері не менше 1 року.

1.4.  Фахівець (з запчастин) входить в склад відділу продажу і підпорядковується безпосередньо заступникові директора з продажу.

1.5.  На час відсутності фахівця (з запчастин) його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.  В своїй  роботі фахівець (з запчастин)  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець (з запчастин) зобов’язаний:

2.1.  Виконувати всі планові заходи щодо  виконання вимог цієї інструкції.

2.2.  Повідомляти дирекцію про надходження товарів, що не відповідають маркуванню або накладній.

2.3.  Виявляти товар неналежної якості.

2.4.  Приймати участь в інвентаризації товару на складі.

2.5.  Вміти оформляти документи на відправку товару по браку, та правомірність пред`явлення претензій клієнтами щодо браку товару.

2.6.  Виконувати заходи по рекламаціям у відповідності із Посібником по роботі з товаром неналежної якості.

2.7.  Виконувати заходи по рекламаціям – претензіям, що пред’являються покупцями до підприємства у зв’язку із невідповідністю якості або кількості товару що постачається за умовами договору.

2.8.  Перевіряти належність оформлення рекламацій: письмова форма, зазначення найменування товару, його кількість і місце знаходження, підгрунтя для рекламації, з вказанням в зв’язку із якими недоліками вона заявлена, конкретні вимоги покупця по її вирішенні, необхідні доказові документи.

2.9.  Виїжджати до покупця і проводити роботу по дослідженню дефектного агрегату.

2.10.  Ідентифікувати товар.

2.11.  Вивчити обставини в наслідок яких настала відмова (поломка), оцінити умови експлуатації, дотримання правил експлуатації, кваліфікацію технічного персоналу, що здійснював ремонт (встановлення).

2.12.  Відновити товар, що має незначні дефекти.

2.13.  Оформити документи на товар неналежної якості (акти рекламацій, акти технічного стану, акти дослідження).

2.14.  Знати товарну базу взаємозамінності запасних частин.

2.15.  При неможливості усунення дефектів пропонувати покупцеві інший товар.

2.16.  Відхилити претензії в тих випадках, коли вони необґрунтовані,  покупцем порушений порядок пред’явлення рекламацій, пройшов гарантійний термін експлуатації, відсутні заводські пломби, при недотриманні покупцем вимог по експлуатації товару, при механічних пошкодженнях товару, при самовільному внесенні змін в конструкцію товару, а також вскриття та ремонт товару без згоди підприємства-виготовлювача, при застосуванні агрегату на інших машинах або встановлення без згоди виробника, при відсутності в паспорті відмітки про реалізацію даного агрегату і встановлення на машину, а в сервісній книжці відмітки про проведення ремонтів і чергових технічних обслуговувань, за наявності в рекламаційних документах суперечливих відомостей.

2.17.  Здійснювати моніторинг процесів товарообігу і документообігу по роботі з товаром неналежної якості.

2.18.  Здійснювати обслуговування покупців: пропонувати товар, що реалізується, надавати допомогу у виборі товару, консультувати з питань технічних і споживчих характеристик продукції.

2.19.  Досконало знати технологічний процес різних схем роботи (повернення, переміщення товару по філіях та ін.).

2.20.  Проводити переговори з клієнтами про умови продажу і надання супутніх послуг.

2.21.  Надавати консультації клієнтам з питань гарантійних зобов’язань і сервісних послуг.

2.22.  Вивчати ринок машиннотракторного парку в розрізі кожної організації, господарства, фермерства.

2.23.  Вміти працювати з довідковою технічною літературою.

2.24.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.25.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.26.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.27.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.28.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.29.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.30.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися відповідної форми одягу, носити бейдж, а також дотримуватися правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.31.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.32.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.33.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець (з запчастин) має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець (з запчастин) повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.4.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.5.  Організацію складського господарства і реалізації продукції.

4.6.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.7.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.8.  Правила і методи роботи з існуючими і потенційними партнерами, конкурентами.

4.9.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.10.  Етику ділового спілкування.

4.11.  Правила оформлення документації.

4.12.  Основи трудового законодавства, правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.13.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.14.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець (з запчастин) несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Виконання поставлених завдань.

6.2.   Наявність повної і достовірної інформації про проробленій роботі.

6.3.      Відсутність скарг із боку клієнтів.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною фахівець (з запчастин) взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
4 083 переглядів