Посадова інструкція фахівця по управлінню асортиментом

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Фахівця (по управлінню асортиментом)

Мета посади: Задоволення потреб клієнтів у справній техніці,  шляхом своєчасного постачання запасних частин до неї

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Фахівець (по управлінню асортиментом) відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.  Фахівець (по управлінню асортиментом) приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду фахівця (по управлінню асортиментом) призначається особа, що має вищу або середню економічну або технічну освіту, і досвід роботи в сфері продажу запчастин від 1 року.

1.4.  Фахівець (по управлінню асортиментом) входить в склад відділу маркетингу і підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  На час відсутності фахівця (по управлінню асортиментом) його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.  В своїй  роботі фахівець (по управлінню асортиментом)  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Фахівець (по управлінню асортиментом) зобов’язаний:

2.1.  Досконало знати технологічний процес різних схем роботи (поступлення, повернення, переміщення товару та ін.).

2.2.  Керувати запасами на  складі й у товаропровідній мережі з урахуванням аналізу показників стану товарної бази: оборотності, реалізації, залишків, кількості нульових позицій, товару без руху; аналізу руху запасів, тенденції розвитку продажу, номенклатури, історії продажу, термінів постачань.

2.3.  Розподіляти і нормувати запаси, установлювати критерії і пріоритети розподілу запасів за заявками підрозділів, працівників підприємства.

2.4.  Виявляти неліквіди і приймати рішення про їхнє повернення на центральний склад, реалізацію за зниженими цінами.

2.5.  Підтримувати необхідний рівень запасів запасних частин, вести облік і розрахунки фактичної оборотності товарів.

2.6.  Формувати заявки на поповнення запасів товару.

2.7.  Аналізувати  упущені продажі в зв’язку з відсутністю деталей у торговій номенклатурі чи в наявності.

2.8.  З’ясовувати  причини  невиконання  замовлень чи затримки відвантажень.

2.9.  Контролювати ступінь задоволення попиту клієнтів, аналізувати упущені продажі, попит, прогнозувати потреби.

2.10.  Вивчати номенклатуру конкурентів.

2.11.  Розробляти рекомендації для відділу маркетингу по позиціях на розширення номенклатури.

2.12.  Аналізувати парк техніки в регіоні.

2.13.  Розробляти заходи щодо просування нового товару.

2.14.  Проводити аналіз рекламаційного товару.

2.15.  Розглядати претензії замовників по якості товару.

2.16.  Проводити роботу по закриттю постійних нульових позицій.

2.17.  Розробляти асортиментний план.

2.18.  Проводити роботу по незадоволеному попиту.

2.19.  Пропонувати до повернення товар без руху.

2.20.  Проводити оперативну роботу по  елітних клієнтах.

2.21.  Надавати технічні консультації співробітникам, відповідальним за стан товарної бази..

2.22.  Вміти швидко самостійно усувати неполадки в роботі оргтехніки.

2.23.  Приймати активну участь у навчанні нових працівників.

2.24.  Вміти працювати з довідковою технічною літературою.

2.25.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.26.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.27.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.28.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.29.  Повідомляти про збої в комп’ютері інженера з програмного забезпечення комп’ютерів.

2.30.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.31.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.32.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.33.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.34.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.35.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Фахівець (по управлінню асортиментом) має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Фахівець (по управлінню асортиментом) повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Асортимент, номенклатуру, взаємозамінність, класифікацію, призначення та характеристику товарів, що реалізуються підприємством, способи користування і догляду за ними.

4.4.  Порядок користування відомостями, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.5.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.6.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.7.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання програмного забезпечення (пакет MS Office).

4.8.  Етику ділового спілкування.

4.9.  Правила оформлення документації.

4.10.  Статистику, основи економічного аналізу.

4.11.  Основи економіки, маркетингу і кон’юнктуру ринку, фінансового управління

4.12.  Основи трудового законодавства.

4.13.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.14.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.15.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Фахівець (по управлінню асортиментом) несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Виконання планових показників з об’ємів реалізації.

6.2.      Виконання планових показників стану товарної бази на закріпленій території.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  фахівець (по управлінню асортиментом) взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
2 669 переглядів