Посадова інструкція заступника директора філії з продажу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Заступника директора філії з продажу

Мета посади: Виконання поставлених керівництвом стратегічних цілей, кількісної і якісної дистрибуції на довіреній території

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Заступник директора філії з продажу відноситься до категорії “Керівники”.

1.2.  Заступник директора філії з продажу приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду заступника директора філії з продажу призначається особа, що має вищу економічну або технічну освіту, з досвідом роботи керівником в сфері продажу не менше 3 років, та на підприємстві не менше 1 року.

1.4.  Заступник директора філії з продажу підпорядковується безпосередньо директорові філії.

1.5.  Заступник директора філії з продажу здійснює керівництво працівниками філії задіяними в продажу.

1.6.  На час відсутності заступника директора філії  з продажу його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй  роботі заступник директора філії з продажу  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Заступник директора філії з продажу зобов’язаний:

2.1.  Оперативно керувати  і  контролювати  роботу підлеглого персоналу філії.

2.2.  Виконувати поставлені директорами підприємства та філії стратегічні цілі по обсягах продажу і асортименту продукції, якісної і кількісної дистрибуції за рахунок ефективного керування  підлеглими працівниками.

2.3.  Організовувати ефективний продаж через представників торговельних  на закріпленій території, фахівців (з продажу) що  знаходяться в торговому залі.

2.4.  Доводити до відома працівників філії задіяних в продажі поставлені перед ними завдання, перевіряти готовність до вирішення поставлених завдань, розподіляти ділянки роботи між ними.

2.5.  Розробляти правила роботи підлеглих з метою збільшення долі активного збуту в обслуговуванні клієнтів.

2.6.  Контролювати роботу підлеглих за затвердженими звітними документами, а також шляхом відвідування клієнтів на закріпленій за працівником території.

2.7.  Розробляти  плани роботи та продажу на місяць, квартал, рік.

2.8.  Забезпечувати виконання планів відділу по досягненню рівня дистрибуції

2.9.  Забезпечувати збільшення частки ринку  в регіоні.

2.10.  Організовувати і проводити з підлеглими працівниками щоденні оперативки, щотижневі і щомісячні наради по підведенню підсумків і постановці нових завдань на наступний період роботи.

2.11.  Розробляти маршрути переміщення, а також коректувати їх з врахуванням обновлюваних баз даних клієнтів.

2.12.  Визначати стратегію розвитку регіону, окремих територій регіону.

2.13.  Відповідати за дотримання  цінової політики філії на всій території регіону, у всіх каналах продажу.

2.14.  Формувати пропозиції по впровадженню різних інновацій у системі продажу, спрямованих на збільшення обсягів продажу у регіоні.

2.15.  Здійснювати контроль за наданням звітності у встановленій формі.

2.16.  Здійснювати необхідні ділові, іміджеві контакти з бізнесовими колами та  органами державної виконавчої влади.

2.17.  Клопотати й обґрунтовувати необхідність введення нових категорій працівників, необхідність збільшення (скорочення) існуючого складу працівників підрозділу, звільнення підлеглих працівників через невідповідність займаній посаді.

2.18.  Приймати активну участь у підборі і навчанні нових працівників.

2.19.  Здійснювати нагляд за виконанням графіку робіт, розміщенням працівників відповідно до штатного розпису, виконанням конкретних видів робіт.

2.20.  Перевіряти забезпеченість підрозділу матеріально-технічними, інформаційними ресурсами, необхідними для виконання поставлених завдань, запобігати простоям, аваріям, тимчасовим зупинкам роботи.

2.21.  Запобігати виникненню конфліктних ситуацій між підлеглими працівниками.

2.22.  Забезпечувати виконання чинного законодавства в діяльності підрозділу, активне використання правових засобів для удосконалення, укріплення договірної дисципліни, фінансового становища підприємства.

2.23.  Забезпечувати виконання ліцензійних, сертифікованих і екологічних вимог для гарантування безперервної діяльності підприємства.

2.24.  Забезпечувати виконання працівниками підрозділу правил внутрішнього розпорядку, інших діючих на підприємстві правил і положень, умов трудових договорів, вимог по охороні праці, техніці безпеки, протипожежній безпеці.

2.25.  У випадку здійснення працівниками підрозділу дисциплінарних або інших проступків доповідати про це директорам філії та підприємства та притягувати їх до відповідальності у встановленому порядку.

2.26.  Керувати  системою індивідуальної оцінки працівників підрозділу і внесення зміни в систему компенсації.

2.27.  Відповідати за нарахування заробітної  плати співробітників підрозділу  і  контролювати її видачу.

2.28.  Проводити бесіди з підлеглими працівниками з метою вияснення причин незадоволеності роботою, і разом з ними вирішувати ці питання.

2.29.  Здійснювати контроль за використанням оргтехніки працівниками підрозділу.

2.30.  Відвідувати виставки, конференції, наради та інші заходи у сфері автобізнесу та с/г бізнесу для інформованості про розвиток ринку і зміни в регулюванні підприємницької діяльності.

2.31.  Проводити переговори з елітними клієнтами про умови продажу і надання супутніх послуг.

2.32.  Підтримувати і розвивати рівень лояльності клієнтів.

2.33.  Бути присутнім при спілкуванні підлеглих працівників з клієнтами і відвідувачами (аналізувати бесіду, відношення до клієнтів і відвідувачів), вести спостереження за професійною поведінкою підлеглих, вказувати на помилки підлеглих і попереджувати про необхідність їх усунення.

2.34.  Давати підлеглим необхідні вказівки з виконання ними робіт, що мають для них обов’язковий характер.

2.35.  Забезпечувати взаємозв’язок підлеглого підрозділу з іншими підрозділами підприємства.

2.36.  Виконувати (якщо цього вимагає ситуація) роботу окремих працівників підрозділу.

2.37.  Контролювати рівень дебіторської заборгованості.

2.38.  Вміти працювати з довідковою технічною літературою.

2.39.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.40.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.41.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.42.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.43.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.44.  Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.45.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.46.  Постійно працювати над підвищенням свого та підлеглих працівників освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.47.  Виконувати всі інші вказівки керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Заступник директора філії з продажу має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

3.9.  Давати пропозиції директорові підприємства про притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих працівників філії за невиконання покладених на них обов’язків, порушення трудової дисципліни.

3.10.  Давати пропозиції директорові підприємства про заохочення окремих працівників філії за належне виконання покладених на них обов’язків, зразкову трудову дисципліну і т.д.

3.11.  Вимагати від керівників підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Заступник директора філії  з продажу повинен знати:

4.1.  Законодавчі, нормативні, методичні  інші керівні документи з питань організації та здійснення підприємницької діяльності.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Методи і порядок розробки прогнозів, перспективних і поточних планів продажу продукції.

4.4.  Методи вивчення попиту на продукцію.

4.5.  Правила і методи роботи з існуючими і потенційними партнерами, конкурентами.

4.6.  Організацію обліку і складання звітності про виконання планів продажу.

4.7.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.8.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.9.  Організацію складського господарства і реалізації продукції.

4.10.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.11.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.12.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.13.  Етику ділового спілкування.

4.14.  Правила оформлення документації.

4.15.  Основи маркетингу, кон’юнктуру ринку.

4.16.  Основи психології, економіки, управління, права, трудового законодавства.

4.17.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.18.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях підприємства.

4.19.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Заступник директора філії з продажу несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Працююча система “активного” і “пасивного” продажу.

6.2.   Виконання планових показників по обсягах реалізації.

6.3.   Виконання планових показників по збільшенню кількості клієнтів.

6.4.   Виконання нормативних показників по кредиторській і дебіторській заборгованостях.

6.5.   Рівень професіоналізму, задоволеності і мотивації підлеглого персоналу.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  заступник директора філії з продажу взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлений:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
2 957 переглядів