Посадова інструкція директора філії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Директора філії

Мета посади: Забезпечення досягнення планових показників діяльності філії на закріпленій території при підтримці і розвитку позитивної репутації підприємства.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Директор філії відноситься до категорії “Керівники”.

1.2.  Директор філії приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду директора філії призначається особа, що має вищу економічну або технічну освіту, з досвідом роботи керівником в сфері продажу не менше 3 років, та на підприємстві не менше 1 року.

1.4.  Директор філії підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  Директор філії здійснює керівництво філіяом.

1.6.  На час відсутності директора філії його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй  роботі Директор філії  керується діючими законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Директор філії зобов’язаний:

2.1.  Забезпечувати рентабельну, беззбиткову діяльність довіреної філії.

2.2.  Розробляти стратегію розвитку філії  з урахуванням стратегії підприємства й особливостей регіону.

2.3.  Забезпечувати філія необхідними ресурсами в рамках затвердженого бюджету.

2.4.  Організовувати нормальну взаємодію з органами влади й іншими зовнішніми структурами у регіоні.

2.5.  Підвищувати продуктивність праці і рівень заробітної плати співробітників за рахунок оптимізації бізнес – процесів, сполучення функцій, підвищення кваліфікації співробітників і зменшення їхньої чисельності (до необхідної при нормуванні затрат праці).

2.6.  Здійснювати раціональний розподіл обов’язків між працівниками філії, поділ функцій, задач, дій.

2.7.  Визначати пріоритети і черговість виконання поставлених задач.

2.8.  Контролювати роботу підлеглих по затверджених звітних  документах.

2.9.  Організовувати і проводити  з колективом щоденні оперативки, щотижневі і щомісячні наради по підведенню підсумків і постановці нових цілей, задач на наступний період роботи.

2.10.  Підтримувати необхідний рівень трудової і виконавської дисципліни.

2.11.  Організовувати оптимальну взаємодію підлеглого йому колективу з іншими підрозділами філії (бухгалтерією, складом, ін.).

2.12.  Контролювати  роботу з підтримки і розвитку клієнтської мережі.

2.13.  Вивчати попит на товар у місцях розташування основних клієнтів філії.

2.14.  Здійснювати контроль за виконанням плану продажів філії.

2.15.  Регулярно вести і надавати звіти про пророблену роботу за період.

2.16.  Проводити переговори з елітними клієнтами за умовами продажу і надання супутніх послуг.

2.17.  Підтримувати і розвивати рівень лояльності клієнтів.

2.18.  Брати участь у підборі і навчанні персоналу.

2.19.  Брати участь в атестації співробітників по закінченню іспитового терміну.

2.20.  Визначатиможливість і способи застосування прийнятої на філіяі системи заохочень і стягнень.

2.21.  Вживати заходи по запобіганню і ліквідації конфліктних ситуацій у довіреному йому колективі.

2.22.  Доводити до відома працівників філії поставлені перед ними завдання, перевіряти готовність до вирішення поставлених завдань, розподіляти ділянки роботи між ними.

2.23.  Відповідати за дотримання  цінової політики підприємства на всій території регіону, у всіх каналах продажу.

2.24.  Формувати пропозиції по впровадженню різних інновацій у системі продажу, спрямованих на збільшення обсягів продажу у регіоні.

2.25.  Здійснювати необхідні ділові, іміджеві контакти з бізнесовими колами та  органами державної виконавчої влади.

2.26.  Перевіряти забезпеченість філії матеріально-технічними, інформаційними ресурсами, необхідними для виконання поставлених завдань, запобігати простоям, аваріям, тимчасовим зупинкам роботи.

2.27.  Забезпечувати виконання чинного законодавства в діяльності підрозділу, активне використання правових засобів для удосконалення, укріплення договірної дисципліни, фінансового становища філії.

2.28.  Забезпечувати виконання ліцензійних, сертифікованих і екологічних вимог для гарантування безперервної діяльності філії.

2.29.  Проводити бесіди з підлеглими працівниками з метою вияснення причин незадоволеності роботою, і разом з ними вирішувати ці питання.

2.30.  Здійснювати контроль за використанням оргтехніки працівниками філії.

2.31.  Відвідувати виставки, конференції, наради та інші заходи у сфері автобізнесу та с/г бізнесу для інформованості про розвиток ринку і зміни в регулюванні підприємницької діяльності.

2.32.  Бути присутнім при спілкуванні підлеглих працівників з клієнтами і відвідувачами (аналізувати бесіду, відношення до клієнтів і відвідувачів), вести спостереження за професійною поведінкою підлеглих, вказувати на помилки підлеглих і попереджувати про необхідність їх усунення.

2.33.  Давати підлеглим необхідні вказівки з виконання ними робіт, що мають для них обов’язковий характер.

2.34.  Виконувати (якщо цього вимагає ситуація) роботу окремих працівників філії.

2.35.  Контролювати рівень дебіторської заборгованості.

2.36.  Вміти працювати з довідковою технічною літературою.

2.37.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.38.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.39.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.40.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.41.  Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня, вимагати цього від підлеглих.

2.42.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.43.  Постійно працювати над підвищенням свого та підлеглих працівників освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.44.  Виконувати всі інші вказівки керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Директор філії має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

3.9.  Давати пропозиції директорові підприємства про притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих працівників філії за невиконання покладених на них обов’язків, порушення трудової дисципліни.

3.10.  Давати пропозиції директорові підприємства про заохочення окремих працівників філії за належне виконання покладених на них обов’язків, зразкову трудову дисципліну і т.д.

3.11.  Вимагати від директора підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Директор філії повинен знати:

4.1.  Законодавчі, нормативні, методичні  інші керівні документи з питань організації та здійснення підприємницької діяльності.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Методи і порядок розробки прогнозів, перспективних і поточних планів продажу продукції.

4.4.  Основи маркетингу, кон’юнктуру ринку.

4.5.  Методи вивчення попиту на продукцію.

4.6.  Правила і методи роботи з існуючими і потенційними партнерами, конкурентами.

4.7.  Організацію обліку і складання звітності про виконання планів продажу.

4.8.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.9.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.10.  Організацію складського господарства і реалізації продукції.

4.11.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.12.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.13.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.14.  Етику ділового спілкування.

4.15.  Правила оформлення документації.

4.16.  Основи психології, економіки, управління, права, трудового законодавства.

4.17.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.18.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях підприємства.

4.19.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Директор філії несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству в тому числі завдання шкоди репутації підприємства та філії – у межах, визначених діючим адміністративним, трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6.КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Показники прибутковості філії.

6.2.   Виконання планових показників по обсягах реалізації.

6.3.   Виконання планових показників по збільшенню кількості клієнтів.

6.4.      Виконання нормативних показників по кредиторській і дебіторській заборгованостях.

6.5.      Рівень професіоналізму, мотивації і задоволеності персоналу.

6.5.      Продуктивність.

6.6.      Рівень репутації торгової марки «Агро – Союз».

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною директор філії взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
8 263 переглядів