Договір купівлі-продажу на умовах післяоплати

ДОГОВІР  КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ  № ____

на умовах післяоплати

м.Львів                                                               “____” _______________   2011р.

________________________________________________________________ надалі ПОСТАЧАЛЬНИК в особі_________________________________________________________, що діє на  підставі  __________________________________________,    з   однієї   сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» надалі ПОКУПЕЦЬ, в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту,   з другої сторони, що іменуються надалі разом СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

1.1.  По даному договору ПОСТАЧАЛЬНИК зобов`язується передати в власність ПОКУПЦЯ запасні частини та розхідні матеріали до автомобільної та с/г техніки (далі “товар”), а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти і оплатити товар, в асортименті (номенклатурі), в кількості та по ціні у відповідності з рахунками, накладними, підписаними СТОРОНАМИ  специфікаціями, що є додатками до даного Договору.

1.2.Сума договору складає суму вартості всіх партій товару, поставлених ПОКУПЦЮ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ протягом терміну дії даного Договору.

2. ТЕРМІН І УМОВИ  ПОСТАВОК

2.1. Поставка товару здійснюється в відповідності з Міжнародними правилами “Інкотермс-2000” на умовах EХW – склад ПОСТАЧАЛЬНИКА  за адресою: _________________________________________________.

2.2. Поставка товару може здійснюватися партіями. На кожну партію товару, що постачається ПОСТАЧАЛЬНИК видає накладні, в яких вказується  найменування, асортимент (номенклатура), кількість, ціна товару і вартість партії товару.

2.3. Строк поставки товару _________________________ днів з моменту підписання СТОРОНАМИ специфікації на партію товару. Датою поставки товару є дата отримання продукції  ПОКУПЦЕМ.

2.4. Приймання товару по кількості і якості здійснюється ПОКУПЦЕМ в відповідності з Інструкціями Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР П-6 від 15.06.65р. і П-7 від 25.04.66р.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. ПОКУПЕЦЬ здійснює  оплату кожної партії товару протягом __________________________ робочих днів з моменту прийому товару.

3.2. Оплата здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

3.3. За згодою сторін розрахунок за товар, що є предметом даного договору, може здійснюватися в іншій формі (готівка), що не суперечить чинному законодавству України.

4. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

4.1. Якість продукції за даним договором повинна відповідати вимогам законодавства, державним стандартам України, технічним умовам та іншій документації виробника продукції.

4.2. Якість продукції повинна підтверджуваться: сертифікатом відповідності, якщо продукція, що постачається підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності, або сертифікатом (паспортом) якості, якщо продукція, що постачається не підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності. Документ, який підтверджує якість продукції, що постачається (оригінал, або копія, завірена печаткоюПОСТАЧАЛЬНИКА), передається ПОСТАЧАЛЬНИКОМ – ПОКУПЦЕВІ разом з продукцією.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.  За порушення строку оплати товару ПОКУПЕЦЬ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКОВІ  пеню в розмірі0,05% від простроченої суми, за кожний день прострочки.

5.2.  За прострочку поставки товару ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки.

5.3. Всі суперечки, що виходять з даного договору вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів. При недосягненні таким шляхом згоди, спір вирішується у відповідності із чинним законодавством України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня поточного року, але в будь-якому випадку до повного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов’язань.

6.2. Всі доповнення і зміни до даного Договору є його невід’ємними частинами, і будуть дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані обома СТОРОНАМИ.

6.3. Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права і обов`язки по даному Договору третій стороні без письмової згоди на це іншої сторони Договору.

6.4. ПОКУПЕЦЬ має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

6.5. ПОСТАЧАЛЬНИК в відповідності з діючим законодавством України є

_____________________________________________________________________________________

(Вказати Статус: платник податку на прибуток на загальних умовах, передбачених ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”; або звільнений від сплати податку на прибуток; або не є платником податку на прибуток, інше).

6.6. У випадку, коли одна із сторін договору змінила статус платника податку на прибуток, банківські реквізити чи юридичну адресу, вона зобов`язана негайно, письмово повідомити про дані зміни іншу сторону протягом 3-х календарних днів з моменту настання таких змін.

6.7. Текст договору, будь-які матеріали, інформація і дані, які стосуються даного договору, являють конфіденційними і не можуть передаватися іншим особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору, за винятком випадків, коли така передача, пов’язана із прийняттям офіційних рішень, документів для виконання договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також випадків, які передбачені чинним законодавством України.

6.8. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної ізСТОРІН.

6.9. В іншому, що не передбачено даним Договором СТОРОНИ керуються чинним законодавством України.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 751 переглядів