Договір продажу частки статутного фонду ТОВ

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

частки в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю

м. Львів                                                                            07.09.2010 року

Ми, що нижче підписалися:

_______________, учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «_________», який проживає за адресою: _________________, що іменується надалі “Продавець”, з одного боку, і

_______________, який проживає за адресою: ____________________, що іменується надалі “Покупець”, з іншого боку, уклали цей Договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Продавець передає у власність Покупцю частину своєї частки в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «_____», що іменується надалі ТОВ, а Покупець приймає частку і зобов’язується оплатити її в порядку і на умовах, визначених даним Договором.

1.2. Відомості про ТОВ:

1.2.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «_____»

1.2.2. Місцезнаходження: _______________

1.2.3. Дата проведення державної реєстрації: ___________ р.

1.2.4. Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської Ради.

1.2.5. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 №_______________.

1.2.6. Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР:

_______________.

1.2.7. Розмір статутного фонду: _______ (____________) гривень 00 коп.

1.2.8. Ідентифікаційний код юридичної особи: ___________.

1.3. Відомості про частку Продавця у статутному фонді ТОВ, яка є предметом купівлі-продажу, що іменується надалі “Частка”:

1.3.1. Розмір частки, що відчужується на момент укладення Договору, складає 20 % (двадцять відсотків) Статутного фонду Товариства.

1.4. Покупець підписанням даного Договору підтверджує, що він належним чином інформований про характер діяльності, а також про фінансовий стан ТОВ на дату укладення Договору.

2.Гарантії

2.1. Продавець гарантує, що Частка раніше нікому не продана, не подарована, іншим способом не відчужена і не є предметом застави, а також предметом спору і претензій з боку третіх осіб як в Україні, так і за її межами.

2.2. У зв’язку зі зміною складу учасників ТОВ у результаті укладення даного Договору Покупець має право звернутися до учасників ТОВ з вимогою про внесення змін до статуту ТОВ та їх державну реєстрацію.

2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що вони не визнані у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними, однаково розуміють значення своїх дій та умови даного Договору і його правові наслідки, підтверджують, що їх волевиявлення є вільним, свідомим і відповідає їх намірам. Умови Договору для них зрозумілі, відповідають їх волевиявленню і не викликають жодних запитань, а також даний Договір для них не має характеру фіктивної й удаваної угоди.

3. Право власності

3.1. Право власності у Покупця на Частку, що продається, виникає з моменту підписання даного Договору.

4. Ціна договору і порядок розрахунків

4.1. За домовленістю сторін продаж частки здійснюється за __________,00 (____________) гривень 00 коп., які повністю оплачені Покупцем Продавцеві під час підписання даного Договору.

4.2. Я, Продавець, своїм підписом під цим договором підтверджую факт повного розрахунку за продану частку відповідно до п.4.1. цього договору. Кошти в рахунок цього договору я, Продавець отримав. Претензій матеріального та фінансового характеру щодо розрахунків за продану частку не маю.

5. Наслідки продажу частки

5.1. Із цього моменту всі права та обов’язки, передбачені чинним законодавством і статутом ТОВ, переходять від Продавця до Покупця.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторона не несе відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо воно сталося не з її вини.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори, що виникають із даного Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю і підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством.

8. Дія договору

8.1. Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

8.2. Даний Договір діє протягом строку, що є достатнім для належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

8.3. Зміни до даного Договору можуть бути внесені тільки за згодою Сторін, які оформлюють додатковою угодою до даного Договору. Зміни набирають чинності з моменту підписання додаткової угоди.

8.4. Даний Договір складено у 2 примірниках (українською мовою), які мають однакову

юридичну силу.

9. Реквізити сторін

Продавець:                                                              Покупець:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 125 переглядів