Договір купівлі-продажу цінних паперів

ДОГОВІР № ____

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

м. Львів                                                                                           ______ грудня 2010 р.

Відкрите акціонерне товариство «Рябий пес» (є платником податку з прибутку на загальних підставах), надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, в особі Директора _____________________., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Відкрите акціонерне товариство «Файні коні» (є платником податку з прибутку на загальних підставах), надалі  „ПОКУПЕЦЬ”, в особі Голови Правління ______________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом названі “СТОРОНАМИ”, уклали цей Договір про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.ПРОДАВЕЦЬ передає ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ приймає та забезпечує оплату наступних пакетів цінних паперів (надалі ЦП) :

1.1.1.  Емітент:
1.1.2. Код ЄДРПОУ:
1.1.3. Вид ЦП:
1.1.4. Номінал ЦП:
1.1.5. Кількість цінних паперів:
1.1.6. Ціна продажу ЦП:

ІI. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ПОКУПЕЦЬ сплачує Загальну суму Договору ПРОДАВЦЮ протягом 10 (Десяти) банківських днів з моменту підписання цього Договору.

2.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати ЦП ПОКУПЦЮ протягом 3 (Трьох) банківських днів з моменту підписання цього Договору.

ІII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання, або неналежне виконання Сторонами умов цього договору вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання викликано обставинами, за які Сторони не відповідають, які такими визнаються міжнародними звичаями та підтверджені компетентною організацією – Торгово-промисловою палатою.

IV. ІНШІ УМОВИ

4.1. Всі спори за цим Договором вирішуються Сторонами шляхом переговорів на основі взаємоповаги. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони передають їх на розгляд в суд.

4.2. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами. Договір припиняє свою дію з моменту повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за ним.

4.3. Договір може бути припинений, змінений та доповнений за взаємною згодою Сторін. Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні, якщо вони підписані обома Сторонами.

4.4. Реорганізація ПРОДАВЦЯ та ПОКУПЦЯ не є підставою для зміни умов і припинення дії даного Договору. У випадку реорганізації ПРОДАВЦЯ, та ПОКУПЦЯ всі права та обов’язки за цим договором переходять до правонаступників.

4.5. Усе, що не врегульовано цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

4.6. Цей Договір складений у чотирьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

V. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 255 переглядів