Договір про пошук працівників

ДОГОВІР

м. Полтва                                                       12.06.2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес», (далі ВИКОНАВЕЦЬ), в особі Директора Нечипоренко Н.К., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  ________________, (далі ЗАМОВНИК), в особі ______________________, що діє на підставі ___________, з другої сторони, які разом іменуються  «Сторони», уклали цей Договір про:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКові послуги з пошуку і підбору персоналу та інші пов’язані з ними додаткові послуги, узгоджені із ЗАМОВНИКом, а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та сплатити ці послуги.

1.2. Цей Договір встановлює загальні умови і процедури ділових відносин Сторін.

1.3. Особливі умови надання послуг з пошуку і підбору кандидатів на окремі вакантні робочі місця (далі – Позиції), як то: назви позицій, винагорода ВИКОНАВЦЯ, терміни надання послуг, гарантійні зобов’язання і так далі, визначатимуться за взаємною домовленістю Сторін і фіксуватимуться в Протоколах, підписаних обома Сторонами, які розглядатимуться як невід’ємна частина цього Договору.

1.4 Послуги ВИКОНАВЦЯ з пошуку і підбору кандидатів на конкретну позицію (далі – Замовлення) вважатимуться наданими, у разі фактичного виходу кандидата на роботу до ЗАМОВНИКа ( видачі Замовником наказу про прийом на роботу), а також в інших випадках, передбачених в цьому Договорі. У цих випадках Сторони зобов’язані підписати Акт здачі-прийняття послуг. Датою виконання послуг за даною угодою вважається дата підписання Сторонами відповідного Акту здачі-прийняття послуг.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Права і обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

2.1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується підбирати кандидатів на Позиції відповідно до вимог ЗАМОВНИКа і представляти їх ЗАМОВНИКові. Кандидат вважається представленим ЗАМОВНИКові, якщо його/її резюме було передане ЗАМОВНИКові електронною поштою, кур’єрською службою та іншими способами, вказаними в п. 2.2.9 цього Договору. Кандидат вважається відповідним до вимог ЗАМОВНИКа, якщо протягом 3-х (трьох) робочих днів після проведення з ним співбесіди ЗАМОВНИК не заявив про невідповідність кандидата вимогам у письмовій формі;

2.1.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ висновок про кожного кандидата, що включає професійні, біографічні та інші характеристики після проведення з ним співбесіди, але не пізніше 2-х тижнів з дня отримання резюме;

2.1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується за запитом ЗАМОВНИКа забезпечити участь свого консультанта в співбесіді з кандидатом;

2.1.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується за узгодженням із ЗАМОВНИКом у разі виконання Замовлень ЗАМОВНИКа в регіонах, в яких відсутні офіси ВИКОНАВЦЯ, відряджати консультантів ВИКОНАВЦЯ у відповідні регіони. У разі виконання Замовлення в регіонах, в яких діють офіси ВИКОНАВЦЯ, ВИКОНАВЕЦЬ має право передати такі Замовлення у відповідні офіси;

2.1.5. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується організувати співбесіди співробітника ЗАМОВНИКа з кандидатами в призначений ЗАМОВНИКом за погодженням з ВИКОНАВЦЕМ розумний час;

2.1.6. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується не звертатись з пропозиціями про зміну роботи до співробітників ЗАМОВНИКа, працевлаштованих ВИКОНАВЦЕМ, протягом всього строку найму даних співробітників ЗАМОВНИКом. Виняток становлять випадки, коли співробітник повідомляє ЗАМОВНИКа про свій намір почати пошуки нової роботи і надає ВИКОНАВЦЕВІ письмову згоду безпосереднього керівника. Крім того, таке зобов’язання ВИКОНАВЦЯ не розповсюджується на випадки, коли ЗАМОВНИК порушить свої зобов’язання з оплати винагороди на користь ВИКОНАВЦЯ згідно умов цього Договору;

2.1.7. У випадку, якщо співробітник ЗАМОВНИКа надсилає своє резюме ВИКОНАВЦЕВІ за власною ініціативою, ВИКОНАВЕЦЬ відмовляється розглядати його як кандидата в звичайному порядку;

2.1.8. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право на регулярній основі оновлювати інформацію про всіх потенційних кандидатів, що знаходяться в Базі Даних ВИКОНАВЦЯ, включаючи тих, хто може бути співробітниками ЗАМОВНИКа, що не є способом їх активного залучення як кандидатів.

2.1.9. ВИКОНАВЕЦЬ має право з метою підтвердження надання ВИКОНАВЦЕМ послуг ЗАМОВНИКові та підтвердження ухвалення таких послуг ЗАМОВНИКом, отримати від кандидата, представленого ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ, письмове підтвердження того, що мало місце: представлення цього кандидата ЗАМОВНИКові; і/або ухвалення ЗАМОВНИКом рішення про найм цього кандидата, представленого ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ; і/або ухвалення ЗАМОВНИКом рішення про відмову від найму цього кандидата на Робоче Місце.

2.2. Права і обов’язки ЗАМОВНИКа:

2.2.1. ЗАМОВНИК зобов’язується надавати ВИКОНАВЦЮ повний опис робити на вакантних робочих місцях, вимоги, що висуваються до кандидатів, а також інформацію про умови найму;

2.2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується своєчасно інформувати ВИКОНАВЦЯ про зміни в описі роботи на даному робочому місці, вимогах, що пред’являються до кандидатів, а також інформації про терміни і умови найму. Істотні зміни в описі роботи і/або вимогах до кандидатів, внесені ЗАМОВНИКом, можуть бути підставою для перегляду термінів виконання Замовлень;

2.2.3. ЗАМОВНИК з метою дотримання гарантій ВИКОНАВЦЯ зобов’язаний у письмовій формі повідомити ВИКОНАВЦЯ про дату фактичного виходу на роботу кандидата, представленого ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ і прийнятого ЗАМОВНИКом на роботу, не пізніше 2-х (двох) днів з моменту фактичного виходу кандидата на роботу. У разі відсутності вказівки на таку дату, нею вважатиметься дата отримання ВИКОНАВЦЕМ вищезгаданого письмового повідомлення ЗАМОВНИКа. У разі порушення ЗАМОВНИКом обов’язку здійснити вказане інформування ВИКОНАВЦЯ, датою фактичного виходу на роботу кандидата, представленого ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ, може за рішенням ВИКОНАВЦЯ, бути момент, вказаний таким кандидатом;

2.2.4. З метою встановлення винагороди ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК зобов’язується повідомити ВИКОНАВЦЕВІ остаточний розмір річного доходу кандидата, запрошеного на роботу до ЗАМОВНИКа, не пізніше 2-х (двох) днів з моменту фактичного виходу кандидата на роботу;

2.2.5. ЗАМОВНИК зобов’язується оплачувати рекламні оголошення за пред’явленням рахунків, виданих засобами масової інформації і/або рекламними агенціями, згідно затвердженого ЗАМОВНИКом плану. Перелік та вартість таких послуг мають бути попередньо погоджені з ЗАМОВНИКОМ у письмовій формі.

2.2.6. ЗАМОВНИК зобов’язується оплачувати відрядження консультантів ВИКОНАВЦЯ в регіони для виконання Замовлень, у випадку, якщо в даних регіонах відсутні офіси ВИКОНАВЦЯ, після письмового погодження такого умов та вартості відрядження з Замовником, і в інших, узгоджених із Замовником, випадках;

2.2.7. ЗАМОВНИК зобов’язується на прохання ВИКОНАВЦЯ надати консультанту ВИКОНАВЦЯ можливість прийняти участь у співбесідах з кандидатами;

2.2.8. ЗАМОВНИК зобов’язується на прохання ВИКОНАВЦЯ проінформувати останнього про причини відхилення представлених кандидатів;

2.2.9. ЗАМОВНИК зобов’язується протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання від ВИКОНАВЦЯ розглядати, підписувати і повертати ВИКОНАВЦЕВІ Акт здачі-прийняття послуг відповідно до п.п. 1.4., 7.2.-7.5. цього Договору. Акт здачі-прийняття послуг вважається отриманим ЗАМОВНИКом при відправленні електронною поштою, з наступним отриманням підтвердження про отримання, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, передачу кур’єрською службою, врученні під розписку уповноваженій особі. У випадку, якщо в зазначений термін Акт здачі-прийняття послуг не буде підписаний ЗАМОВНИКом, а також від ЗАМОВНИКа не надійде будь-яких заперечень щодо Акту, послуги ВИКОНАВЦЯ вважаються прийнятими ЗАМОВНИКом. З метою передачі ВИКОНАВЦЕМ Акта здачі-прийняття послуг, місце знаходження ЗАМОВНИКА, його телефон/факс і адреса електронної пошти вказуються в п.8 цього Договору. Викладені в даному пункті правила є повністю прийнятними також і для передачі рахунків (рахунків-фактур), резюме і будь-яких інших документів, що направляються ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ;

2.2.10. ЗАМОВНИК зобов’язується своєчасно оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ, зазначені в п.1 цього Договору та інші додаткові послуги, безпосередньо пов’язані з виконанням цього Договору і узгоджені із ЗАМОВНИКом, зокрема, але, не обмежуючись, витрати на відрядження, витрати на рекламу, витрати на доставку кандидатів для проходження співбесіди;

2.2.11. ЗАМОВНИК зобов’язується забезпечити проставлення вхідного номеру, дати надходження ита підпису відповідальної особи на кожному документі що передається ЗАМОВНИКові ВИКОНАВЦЕМ в ході виконання цього Договору

3. ВИНАГОРОДА ЗА ПОСЛУГИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Винагорода за послуги ВИКОНАВЦЯ складає 25% від річного доходу кандидата до відрахування податків.. Під поняттям «річний дохід кандидата» мається на увазі щомісячні виплати кандидату (заробітна плата), а також стимулюючі, компенсаційні та інші виплати за перший рік роботи.

3.2. Винагорода за послуги ВИКОНАВЦЯ уточнюється на основі детального опису Позиції і фіксується Протоколом, підписаним обома Сторонами.

3.3. Послуги з пошуку і підбору персоналу можуть здійснюватися на умовах передплати. В цьому випадку порядок оплати буде зафіксований у відповідному Протоколі.

3.4. Винагорода за послуги виплачується у гривнях, на підставі рахунку (рахунку-фактури), що виставляється ЗАМОВНИКові у день виходу на роботу кандидата, представленого ВИКОНАВЦЕМ та найнятого ЗАМОВНИКом, та підписання Сторонами Акту здачі-прийняття послуг.

3.5. Оплата повинна бути здійснена в повному обсязі протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання Акту здачі-прийняття послуг, після отримання рахунку.

3.6. Всі банківські збори, що підлягають до сплати при переказі платежу на рахунок ВИКОНАВЦЯ, сплачуються сторонами відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.7. Обов’язки ЗАМОВНИКа по оплаті вважаються належним чином виконаними з дати  списання грошових коштів із розрахункового рахунку ЗАМОВНИКа.

3.8. За порушення терміну виплати  винагороди ВИКОНАВЕЦЬ має право пред’являти ЗАМОВНИКу вимоги з виплати неустойки за період протермінування із розрахунку 1 (однієї) облікової ставки НБУ від несплаченої у строк суми за кожний день протермінування.

4. ГАРАНТІЇ

4.1. У разі припинення трудових відносин між ЗАМОВНИКом і кандидатом, представленим ВИКОНАВЦЕМ і прийнятим ЗАМОВНИКом на роботу, з будь-якої причини (окрім недотримання ЗАМОВНИКом умов трудового або іншого договору або скорочення штату компанії) протягом 100 календарних днів після виходу кандидата на роботу, ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує одноразову заміну цього співробітника без стягування додаткової плати, та будь-яких додаткових витрат Виконавця. Така гарантія вступає в силу тільки у випадку, якщо ЗАМОВНИК інформує ВИКОНАВЦЯ про звільнення кандидата у письмовій формі протягом 7 (семи) днів з моменту звільнення, окрім випадків, вказаних вище, а також за умови повної сплати ЗАМОВНИКом винагороди і додаткових послуг ВИКОНАВЦЯ відповідно до умов цього Договору.

4.2. У разі, якщо належна заміна не буде знайдена або не знадобиться, ВИКОНАВЕЦЬ повертає винагороду, отриману від ЗАМОВНИКа в гривнях, за відрахуванням частини, пропорційній числу календарних днів, пройдених з моменту початку роботи звільненого працівника, з розрахунку 1/100 суми винагороди за кожен календарний день. При цьому сума повернення не може перевищувати 50% загальної суми винагороди.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає сили з моменту його підписання та діє протягом року, щодо розрахунків Договір діє до повного виконання Сторонами фінансових зобов’язань.

5.2.Цей Договір буде автоматично пролонгованим на наступний строк, якщо жодна iз Сторін не заявила про інше не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до закінчення строку дії Договору.

5.3. У випадку, коли надання послуг за чинним Договором припиняється за ініціативою однієї з Сторін, або за згодою Сторін, Сторони зобов’язані підписати  Угоду про розірвання Договору.

5.4. Якщо на момент розірвання Договору ВИКОНАВЦЕМ проводилась робота по Протоколу, згідно п.1.3., Сторони зобов’язані підписати Акт про анулювання такого Протоколу.

5.5. ВИКОНАВЕЦЬ приступає до виконання послуг на наступний день після отримання детального опису позиції, згідно з п. 2.2.1. цього Договору, та при наявності підписаного обома Сторонами Договору та Протоколу, згідно п.1.3..

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Сторони вважають конфіденційною всю ділову  інформацію, що передається один одному на підставі даного Договору або з метою його виконання, як то: інформацію про їх клієнтів, партнерів, бізнес-плани, ціни, заробітні плати, кандидатів на вакантне робоче місце тощо.

6.2. Сторони не повинні будь-кому надавати таку інформацію, за винятком випадків, коли це прямо передбачене чинним законодавством України, а також, коли (а) це необхідно для належного виконання зобов’язань за цим Договором, або якщо (b) така інформація є загальнодоступною, чи (с) за взаємною згодою Сторін.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право переглядати умови цього Договору, зокрема про винагороду і будь-які спеціальні умови, що стосуються ЗАМОВНИКа, при продовженні його дії на новий термін. В цьому випадку ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКа про зміну умов Договору не пізніше 14 днів до закінчення терміну його дії. У випадку, якщо до закінчення терміну дії цього Договору ЗАМОВНИК не заявить про своє небажання пролонгувати цей Договір на нових умовах, Договір вважається пролонгованим на черговий термін на нових умовах.

7.2. У випадку, якщо ЗАМОВНИК приймає кандидата, представленого ВИКОНАВЦЕМ, на робоче місце, не передбачене в рамках роботи по відповідному Протоколу, ВИКОНАВЕЦЬ вважається таким, що надав послугу ЗАМОВНИКу, а ЗАМОВНИК зобов’язується негайно сповістити про це ВИКОНАВЦЯ в письмовому вигляді і виплатити останньому за надані послуги винагороду у розмірі 25% річного доходу кандидата до вирахування податків.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 490 переглядів