Договір про спільне використання мереж водопостачання та водовідведення

ДОГОВІР №________

про спільне використання мереж водопостачання та водовідведення

с. Пасіки-Зубрицькі                                             09 травня 2011 р.

_____________________ (далі – Власник мереж), в особі _________________, що діє на підставі __________;

__________________ (далі – Користувач) , що діє на підставі _______________ (та Договору купівлі продажу нежилого приміщення від _____________р.)

та _____________________ (далі – Орендар), в особі _____________, що діє на підставі ____________ (та Договору Оренди №__ від «__»________2011 р.) , разом – Сторони, уклали цей договір про спільне використання мереж постачання питної води та приймання стічних вод (далі – Договір).

Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися Законом України „Про питну воду та питне водопостачання”, Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України (в подальшому – Правила користування) та Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (в подальшому – Правила приймання).

1. Предмет Договору

1.1. За даним Договором Власник мереж зобов’язується забезпечити технічну можливість передачі (транзиту) Орендареві питної води та забезпечити технічну можливість приймання (транзиту) від Орендаря стічних вод, а Орендар зобов’язується здійснювати своєчасне відшкодування витрат Власника мереж, понесених останнім на водопостачання та водовідведення.

1.2. За даним Договором встановлюється цілодобовий режим водопостачання та водовідведення. Режим може бути змінений тільки за відповідним рішенням водопостачальної організації.

1.3. Власник мереж забезпечує транзит питної води та стічних вод до межі балансової належності належних йому мереж водопостачання та водовідведення.

2. Облік води, порядок розрахунків та вартість послуг

2.1. Облік наданої питної води та кількості прийнятих стоків, здійснюється на підставі показів лічильника води №____.

2.2. Всі розрахунки по цьому договору Орендар проводить окремим платіжним дорученням на підставі виставленого Власником мереж рахунку в 5-ти денний термін з дати отримання рахунку. Власник мереж вказує в рахунку вартість та кількість спожитої Орендарем питної води, а також розмір діючих тарифів на підставі розрахункових документів, отриманих Власником мереж від водопостачальної організації.

3. Обов’язки Власника мереж

Власник мереж зобов’язаний:

3.1. Утримувати технологічні мережі водопостачання та водовідведення спільного використання у належному технічному стані, забезпечувати технічну можливість для передачі (транзиту) Орендареві питної води та забезпечувати технічну можливість приймання (транзиту) від Орендаря стічних вод.

3.2. Забезпечувати на межі балансової належності мереж водопостачання підтримання параметрів якості питної води, що відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 „Вода питна”.

3.3. Забезпечувати збереження встановлених на території Власника засобів обліку та пломб на них відповідно до акта про пломбування;

4. Права Власника мереж

Власник мереж має право:

4.1. На доступ до засобів обліку, що розташовані на об’єктах Орендаря та\або Користувача для зняття показів.

4.2. На припинення спільного використання мереж водопостачання та водовідведення Власника у випадках та порядку, передбачених розділом 9 цього Договору.

4.3. На отримання від Орендаря та\або Користувача відшкодування витрат, понесених Власником мереж на водопостачання та водовідведення.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:

5.1. Здійснювати оплату за використану питну воду та за відведення стічних вод в порядку, встановленому в розділі 2 Договору.

5.2. Забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених осіб Власника мереж та\або представників водопостачальної організації до систем та засобів обліку і засобів контролю питної води;

5.3. У разі припинення споживання питної води внаслідок звільнення Орендарем займаного об’єкта, останній повідомляє про це Власника мереж за 5 днів і здійснює повний розрахунок за використання питної води в день виїзду.

5.4. Раціонально використовувати водні ресурси, не допускати витоків питної води з водопровідних мереж.

6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Не сплачувати за використання мереж водопостачання та водовідведення за час перерви в водопостачанні, якщо перерва відбулася не з вини Орендаря та\або Користувача.

6.2. На отримання від Власника мереж інформації щодо якості питної води, порядку визначення плати за користування нею, умов та режимів подачі питної води.

6.3. На відшкодування згідно з законодавством України збитків, заподіяних унаслідок порушення його прав.

6.4. На доступ до розрахункових засобів та систем обліку питної води, що розташовані на об’єктах Власника і враховують обсяг питної води, спожитої Орендарем.

7. Обов’язки Користувача

Користувач зобов’язаний:

7.1. Своєчасно інформувати Власника мереж про зміни в Договорі Оренди №___ від «____»_________________2011 р., а у випадку його розірвання самостійно здійснювати оплату за використання мереж водопостачання та водовідведення та за питну воду, згідно з умовами даного Договору.

7.2. На письмову вимогу Власника мереж самостійно здійснити оплату за використання мереж водопостачання та водовідведення та за питну воду у випадку порушення Орендарем п. 2.2 Договору.

8. Права Користувача

Користувач має право:

8.1. Перевіряти виконання Власником мереж своїх зобов’язань по даному Договору.

8.2. Перевіряти виконання Орендарем своїх зобов’язань по даному Договору.

8.3. Регресної вимоги до Орендаря, у випадку здійснення Користувачем оплати Власнику, згідно з п. 7.2. Договору.

9. Порядок обмеження та припинення спільного використання технологічних мереж водопостачання та водовідведення

Спільне використання технологічних мереж водопостачання та водовідведення може бути припинено або обмежено Власником мереж:

9.1. Без попередження у разі:

виникнення аварійних ситуацій в системах водопостачання та водовідведення Власника мереж на час усунення аварії;

використання мереж Власника Орендарем після закінчення строку дії цього Договору.

9.2. З повідомленням Орендаря не пізніше ніж за три робочих дні у разі:

несплати Орендарем та\або Користувачем за використану питну воду та за водовідведення у встановлений в п. 2.2. термін;

9.3. На виконання припису державних органів, на які покладені відповідні обов’язки згідно з законодавством, у зазначені в приписі терміни.

9.4. На вимогу водопостачальної організації, у зазначені в цій вимозі терміни.

10. Відповідальність сторін

10.1. Відповідальність Власника мереж:

10.1.1. Власник мереж забезпечує передачу питної води мережами спільного користування з дотриманням показників якості питної води, відповідно до п.3.2.

10.1.2. Власник мереж не несе матеріальної відповідальності перед Орендарем та\або Користувачем за обмеження (припинення) передачі питної води, яке викликане:

1) некваліфікованими діями персоналу Орендаря та\або Користувача;

2) умовами обмеження або припинення постачання питної води у випадках, передбачених Правилами користування;

3) автоматичним відключенням пошкодження устаткування або дій Орендаря та\або Користувача, які викликали спрацювання автоматики, за умови справності системи автоматичного відключення;

4) діями постачальника питної води.

10.1.3. Власник мереж несе матеріальну відповідальністю перед Орендарем в розмірі 10% суми що підлягає до сплати Орендарем за поточний місяць, в разі відключення не виконання своїх обов’язків по водопостачанню та водовідведенню за кожну годину.

10.2. Відповідальність Орендаря:

10.2.1. За невнесення або несвоєчасне внесення платежів, передбачених пунктом 2.2. цього Договору, Орендар сплачує Власнику мереж пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати.

Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

10.3 Відповідальність Користувача:

10.3.1. За невнесення чи несвоєчасне внесення платежів, передбачених пунктом 7.2 цього Договору, Користувач сплачує Власнику мереж пеню у розмірі 0,75 % за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, але не більше величини, яка встановлена чинним законодавством.

Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

10.4. Форс-мажорні обставини

10.4.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили відносяться обставини, що перешкоджають виконанню Сторонами договірних зобов’язань по Договору у цілому або частково та які можуть виникнути у період виконання умов цього Договору в результаті непередбачених і виключних за характером подій, а саме: повінь, пожежа, землетрус або інше стихійне лихо природного чи кліматичного походження, страйки, масові, заворушення, воєнні дії, дії державних органів, в тому числі виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Власника мереж зокрема, зміни в нормативній чи законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими співпрацюють Сторони цього договору.

Термін виконання зобов’язань за цим Договором у такому разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.

10.4.2. Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, має письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість та ймовірну дату припинення дії обставин непереборної сили.

11. Інші умови

11.1. Усі майнові суперечки з питань цього Договору вирішуються відповідно до законодавства України.

11.2. Цей Договір укладається на строк до з ______________ 2011р. до _______ 2013р. , набирає чинності з дня його підписання та вважається продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення цього терміну не буде заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору або його перегляд. Договір може бути розірвано і в іншій термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством.

11.3 Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

11.4 Цей Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника мереж, другий – у Користувача, третій –у Орендаря.

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Власник мереж:                    Користувач:                        Орендар:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
9 905 переглядів