Договір про відшкодування витрат на незалежну оцінку майна

УГОДА

про відшкодування витрат на незалежну оцінку майна

м.Львів                                                                                       ______________ 2011 р.

________________________________ (далі – Продавець), з однієї сторони та ________________ (далі – Покупець) з  другої сторони, уклали дану Угоду про наступне.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1.     Відповідно до ст.29  “Положення про проведення експертної оцінки державного майна при приватизації”, затвердженої наказом Фонду державного  майна  України   № 100  від  02.02.1995р.  Продавець   оплачує вартість робіт по проведенню незалежної оцінки майна –  нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: _____________________, а Покупець зобов’язується  відшкодувати понесені Продавцем витрати у разі відмови від придбання об’єкта приватизації.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість робіт по проведенню незалежної оцінки об’єкта приватизації визначається договором між Продавцем і Експертом.

2.2. Оплата вартості робіт по проведенню незалежної оцінки майна здійснюється на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна і  акту  прийому-передачі робіт по незалежній оцінці майна.

2.3. У випадку придбання Покупцем об’єкта приватизації оплата вартості робіт по незалежній оцінці проводиться за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язаний на вимогу Покупця пред’явити для ознайомлення всі наявні в нього документи щодо визначення вартості проведення незалежної оцінки майна.

3.2. Покупець зобов’язаний у п’ятнадцятиденний термін, з моменту закінчення строку дії незалежної оцінки майна, відшкодувати Продавцю суму витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки майна шляхом перерахування коштів на рахунок Продавця.

3.3. За несвоєчасне перерахування коштів Покупець сплачує продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості робіт по проведенню незалежної оцінки за кожен прострочений день.

  1. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ УМОВ УГОДИ

4.1. Угода застосовується у разі відмови Покупця від придбання об’єкта приватизації, а також не укладання Покупцем договору купівлі-продажу протягом терміну дії звіту про оцінку майна.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Угоду складено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

5.2. Всі спори, що виникають при виконанні  умов цієї угоди, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони протягом п’ятнадцяти  днів не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним  законодавством.

5.3. Відносини сторін не врегульовані даним договором, регулюються чинним законодавством України.

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 417 переглядів