Договір про проведення експеризи цінності документів та складення акту про виділення документів для знищення

ДОГОВІР № 14

про надання послуг

м.Львів                                                                             «15» червня  2011р.

ТзОВ «Рябий пес», в особі директора Нечипоренко Никифора Калістратовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Замовник), з однієї сторони та фізична особа-підприємець Покемон Панас Микитович (далі – Виконавець), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, номер запису про включення відомостей до ЄДР01234560 від 29 лютого 1983 року, та Свідоцтва про сплату єдиного податку серія Ь  №0000 від 01 січня 2011 року з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання по наданню наступних послуг Замовнику:

 

Провести експертизу цінності документів товариства за 2000-2007 роки.

 

Скласти акт про виділення до знищення документів, термін зберігання яких вийшов та які втратили наукову і практичну цінність.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Замовник має право:

2.1.1. вимагати якісного та своєчасного надання послуг, визначених у п.1.1. цього Договору.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. надати у розпорядження Виконавця документи усіх структурних підрозділів для ознайомлення і проведення експертизи цінності;

2.2.2. забезпечити надання консультацій кваліфікованими спеціалістами Замовника за окремими документами;

2.2.3. виділити відповідне приміщення, придатне для надання вищевказаних послуг;

2.2.4. оплатити та забезпечити умови для якісного та своєчасного надання вищевказаних послуг.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. отримати від Замовника документи усіх структурних підрозділів, що необхідні для успішного виконання умов даного Договору;

2.3.2. отримувати консультації кваліфікованих спеціалістів Замовника за окремими документами;

2.3.3. вимагати забезпечення відповідним приміщенням, придатним для надання вищевказаних послуг;

2.3.4. у разі дострокового розірвання Договору отримати від Замовника відшкодування витрат та збитків пропорційно до обсягу наданих послуг.

2.4. Виконавець зобов’язується:

2.4.1. якісно та своєчасно надати Замовнику послуги, визначенні п.1.1. цього Договору;

2.4.2. не розголошувати інформацію, що стала відома при наданні вищевказаних послуг.

3. Вартість послуг та умови розрахунків між сторонами

3.1. Загальна вартість послуг за цим Договором складає 10 000,00 (десять тисяч) гривень  без ПДВ.

3.2. Оплата за цим Договором здійснюється у національній валюті шляхом перерахування у безготівковій формі грошових коштів Замовником на поточний рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі, протягом 5-ти робочих днів після підписання Сторонами акту приймання-передачі наданих послуг.

3.3. Виконавець повідомляє Замовника про надання послуг, передбачених п.1.1. цього Договору, у повному обсязі шляхом подання акту приймання-передачі наданих послуг.

3.4. Послуги, передбачені п.1.1. цього Договору, вважаються наданими Виконавцем у повному обсязі після підписання Замовником акту приймання-передачі наданих послуг.

3.5. Виконавець свідчить, що він має статус платника єдиного податку згідно Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

4. Термін дії Договору

4.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2011 р.

5. Відповідальність сторін та підстави розірвання цього Договору

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

5.2. При недотриманні Виконавцем строку наданих послуг та/або строку усунення недоліків більше ніж на 15 календарних днів, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 1 % від вартості, передбаченої п.3.1. цього Договору.

5.3. За безпідставне прострочення в оплаті Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діє на момент прострочення, від суми заборгованості за кожен день такого прострочення.

5.4. Сплата неустойки (пені або штрафу) та відшкодування збитків не звільняє сторони від виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених цим Договором.

5.5. Договір може бути достроково розірваний:

5.5.1. за згодою сторін;

5.5.2. у випадку, передбачених чинним законодавством України.

5.6. У випадку дострокового розірвання цього Договору на підставі п.5.5.1. між Сторонами має бути укладено у письмовій формі додаткову угоду про розірвання цього Договору за взаємною згодою Сторін.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти їх настання. До таких обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, інші обставини непереборної сили (надалі – обставини непереборної сили).

6.2. Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом трьох робочих днів від дати настання або припинення. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися як на підставу звільнення від відповідальності.

6.3. У випадку настання обставин, визначених п. 6.1. цього Договору, строк виконання зобов’язань продовжується на строк дії таких обставин, але не більше як на три місяці.

6.4. Якщо обставини, визначені п.6.1. цього Договору, будуть діяти більше три місяці і не виявляють ознак припинення, Договір може бути припинений Сторонами шляхом направлення повідомлення іншій Стороні за умов проведення взаєморозрахунків.

6.5. Виникнення обставин непереборної сили в період прострочення виконання Стороною зобов’язань за цим Договором позбавляє цю Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу, яка звільняє від відповідальності за цим Договором.

7. Інші умови цього Договору

7.1. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами в процесі виконання умов цього Договору, Сторони домовились вирішувати у формі переговорів, а у випадку недосягнення згоди по вирішенню вищезгаданих спірних питань, останні вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

7.2. У разі виникнення обставин, не врегульованих цим Договором, сторони керуються вимогами чинного законодавства України.

7.3. Цей договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, для кожної зі Сторін.

8. Реквізити Сторін

Замовник                                                                             Виконавець

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 992 переглядів