Договір охорони майна

Д О Г О В І Р №  ___

на охорону майна за допомогою технічних засобів

м. Львів                                                                               15 березня 2011 р.

«Виконавець»: Товариство з Обмеженою  Відповідальністю «Центр безпеки», в особі  директора Гапка Петра Вадимовича, який діє на підставі  Статуту, з одної сторони,

«Замовник»: Товариство з Обмеженою  Відповідальністю «Рябий пес» , в особі директора Нечипоренко Никифора Калістратовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ

ОБ’ЄКТ – відокремлене приміщення, обладнане засобами сигналізації.

НО – наряд охорони, який здійснює реагування на об’єкт.

СИГНАЛІЗАЦІЯ – сукупність спільно діючих технічних засобів сигналізації, які призначені для передачі сповіщень на пульт централізованої охорони (ПЦО).

СПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ – автоматичне сповіщення про перехід сигналізації з режиму «СПОСТЕРЕЖЕННЯ» в режим «ТРИВОГА».

СПОСТЕРЕЖЕННЯ – комплекс організаційно-технічних заходів у визначений Договором період часу, за допомогою апаратури централізованого нагляду з метою отримання по каналам зв’язку сповіщень про спрацювання сигналізації.

ОХОРОНА – комплекс заходів по забезпеченню збереження майна, що знаходиться на об’єкті, від протиправних посягань на нього сторонніх осіб у визначений період часу шляхом спостереження за станом сигналізації, встановленої на об’єкті, яка контролює цілісність його будівельних конструкцій, а також оперативного реагування та відповідних дій НО в межах наданих законодавством України повноважень у випадку надходження на ПЦО сигналу про спрацювання сигналізації на об’єкті для встановлення причин спрацювання.

ПЕРІОД ЧАСУ ОХОРОНИ – вважається час з моменту прийому майна, що знаходиться на об’єкті, під охорону Виконавцем до його зняття з охорони Замовником у відповідності до Інструкції з користування сигналізацією, затвердженої сторонами (далі Інструкція) (додаток 3 до Договору).

НЕРОБОЧИЙ ПЕРІОД – вважається визначений Замовником час в який об’єкт повинен знаходитися під охороною.

ОБСЛУГОВУВАННЯ – забезпечення функціонування сигналізації згідно з експлуатаційною документацією шляхом здійснення профілактичних оглядів, а саме, перевірок сигналізації з метою забезпечення безперебійної її роботи, виявлення пошкоджень, які можуть привести до виходу її з експлуатації, а також ліквідації несправностей, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації.

КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК ВИКОНАВЦЯ – граничний розмір витрат Виконавця, які пов’язані з його обов’язком компенсувати Замовнику матеріальні збитки, що завдані майну Замовника третіми особами внаслідок неналежного виконання умов Договору з боку Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець здійснює, за допомогою ПЦО і засобів сигналізації, охорону майна Замовника на об’єктах, перерахованих в Дислокації (додаток №1 до Договору) та позначених на плані (схемі) об’єктів (додаток 4 до Договору), а також здійснює обслуговування сигналізації на зазначених об’єктах. Під майном Замовника розуміється майно, що є власністю Замовника, або передане йому у володіння та користування на підставі цивільно-правових договорів.

2.2. Даний Договір вступає в дію з  «01» квітня 2011 р.

3. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Сума Договору визначається у Протоколі погодження вартості послуг (додаток 2 до Договору).

3.2. В разі підвищення індексу інфляції, прийняття нових податків, зниження курсу гривні до євро, які впливають на вартість послуг, що надаються Виконавцем відповідно до даного Договору, сторони можуть внести відповідні зміни до цього Договору шляхом підписання сторонами Розрахунку на оплату послуг за новими розцінками. Відмова від підписання Розрахунку на протязі 30 днів з дати надання є достатньою підставою для розірвання Виконавцем даного Договору в односторонньому порядку.

3.3. Оплата за цим Договором здійснюється щомісячно до 10-го числа місяця, в якому здійснюються заходи охорони майна, шляхом перерахування Замовником обумовленої суми коштів на рахунок Виконавця.

4. ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ, ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ МАЙНО

4.1. Об’єкт, де знаходиться майно, повинен відповідати наступним вимогам:

Стіни, покрівля, стеля, горищні та слухові вікна, люки i двері об’єктів повинні бути належним чином укріплені та в полагодженому стані.

4.2. Виконавець спільно з Замовником під час укладення Договору проводить обстеження об’єктів щодо їх технічної укріпленості, технічного стану сигналізації з укладанням Акту обстеження з вказаними рекомендаціями Замовнику щодо усунення недоліків (додаток №5 до договору).

4.3. Виконавець спільно з Замовником не менше 1 разу на рік проводить обстеження технічної укріпленості об’єктів, про що складається акт за підписом уповноважених на те Виконавцем і Замовником представників із зазначенням рекомендованих заходів по усуненню останнім виявлених недоліків.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. Здійснювати охорону майна Замовника у відповідності до умов цього Договору.

5.1.2. У разі надходження на пульт централізованого спостереження (ПЦО) сигналу про спрацювання сигналізації на об’єкті, де знаходиться майно, що охороняється:

– негайно направляти на такий об’єкт НО для вжиття заходів, спрямованих на встановлення причин спрацювання сигналізації, та відповідних дій НО в межах наданих законодавством України повноважень;

– в разі необхідності сповістити Замовника або його уповноважену особу про спрацювання сигналізації на об’єкті з метою виявлення причин спрацювання сигналізації;

– здійснювати охорону майна НО шляхом візуального спостереження за цілісністю будівельних конструкцій об’єкта після спрацювання сигналізації та повідомлення про це Замовника (або його уповноваженої особи) до його прибуття на об’єкт.

5.1.3. Регулярно, один раз на місяць, здійснювати обслуговування сигналізації, встановленої на об’єктах Замовника.

5.1.4. За заявкою Замовника, якісно та своєчасно, в технічно можливий строк, ліквідовувати несправності, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації.

5.1.5. Забезпечувати конфіденційність щодо відомостей про пультові коди, системи сигналізації, систему зв’язку i контролю за здійсненням заходів охорони. Не розголошувати стороннім особам відомості про режим, умови, особливості роботи, та будь-яку іншу інформацію стосовно Замовника.

5.1.6. Відшкодувати Замовнику в межах суми комерційного ризику, вказаної в п.7.1.1 цього Договору, збитки, що заподіяні Замовнику через неналежне виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.

5.1.7. Вчасно інструктувати уповноважених осіб Замовника про порядок та правила користування сигналізацією.

5.2. Замовник зобов’язаний:

5.2.1. Сприяти Виконавцю при виконанні ним своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2.2. Створювати належні умови для забезпечення збереження майна, зокрема здійснювати визначені актом обстеження та цим Договором рекомендовані заходи по технічній укріпленості об’єктів.

5.2.3. Визначити в односторонньому порядку розмір комерційного ризику Виконавця. Але не менше однієї тисячі гривень.

5.2.4. Визначити зі складу працівників Замовника осіб, уповноважених на здавання сигналізації під спостереження та її зняття з під спостереження, та офіційно (письмово) повідомити про персональний склад цих осіб Виконавця. У випадку змін у складі уповноважених осіб, письмово повідомляти про це Виконавця.

5.2.5. Перед здаванням об’єкта під охорону перевіряти, щоб на об’єкті в неробочий час не залишились сторонні особи, а також були виключені електро- та газоприлади.

Забезпечити зберігати грошових коштів, цінних паперів, виробів з дорогоцінних металів і каменями, годинників в золотих, платинових і срібних корпусах, зброї, наркотичних медичних препаратів у сейфах або металевих шафах (ящиках) у відокремлених закритих приміщеннях. Не допускати зберігання грошових коштів понад встановлені законодавством або банком ліміту.

5.2.6. Здавати під охорону та знімати з під охорони об’єкт, згідно інструкції (додаток №3 до договору).

5.2.7. У випадку виявлення несправності сигналізації негайно повідомити про це Виконавця та не залишати об’єкт до усунення несправності або передачі об’єкта під охорону у встановленому порядку.

5.2.8. Вживати заходів до своєчасного ремонту ліній телефонного зв’язку та мережі електроживлення, до яких підключена сигналізація.

5.2.9. Завчасно, за 10 діб, повідомляти Виконавця про: проведення ремонту на об’єктах, що охороняються; зміну на них режиму охорони, профілю робіт; появу нових або заміну місць зберігання цінностей, а також про проведення заходів, внаслідок яких може виникнути необхідність зміни характеру охорони, або додаткового технічного укріплення об’єкта.

5.2.10. У випадку виявлення слідів проникнення на об’єкт негайно сповістити Виконавця та залучити уповноважених ним осіб для обстеження об’єкта.

5.2.11. Письмово повідомляти Виконавця про дату та час визначення розміру збитків та зняття залишків товарно-матеріальних цінностей; здійснювати визначення розміру збитків та зняття залишків товарно-матеріальних цінностей у присутності уповноважених представників Виконавця.

5.2.12. Не допускати сторонніх осіб для здійснення обслуговування або ремонту сигналізації.

5.2.13. Здійснювати залежні від нього дії по забезпеченню здійснення Виконавцем покладених на нього обов’язків по охороні об’єкта.

5.2.14. Забезпечувати конфіденційність щодо відомостей про пультові коди, системи сигналізації, систему зв’язку i контролю за здійсненням заходів охорони та не розголошувати стороннім особам відомості про режим, умови, особливості здійснення охорони об’єктів і вартості послуг Виконавця.

6. ПРАВА СТОРІН

6.1. Права Замовника:

6.1.1. Вимагати від Виконавця безперебійної роботи сигналізації та негайного виїзду НО на об’єкт при спрацюванні сигналізації.

6.1.2. Самостійно призначити довірених осіб для участі в комісії по обстеженню об’єкта.

6.1.3. У випадку припинення необхідності в користуванні послугами Виконавця розірвати Договір шляхом письмового повідомлення Замовником Виконавця не менше ніж за 30 днів.

6.2. Права Виконавця:

6.2.1. Розірвати Договір у випадку відмови Замовника від передбаченого п.3.2. даного Договору підписання Розрахунку на оплату послуг за новими розцінками, попередивши про це Замовника не менше ніж за 30 днів.

6.2.2. Припинити надання послуг і розірвати Договір у випадку непогашення заборгованості Замовником в 30 денний термін, з дати зобов’язань по оплаті.

6.2.3. Належними йому технічними засобами відповідно до їх призначення фіксувати та документувати події, які можуть мати наслідки для визначення умов та обсягів відповідальності сторін за цим Договором.

6.2.4. Приймати участь у роботі комісії по обстеженню об’єктів для:

– встановлення причини спрацювання сигналізації

– встановлення розмірів майнових збитків, спричинених Замовнику через неналежне виконання Виконавцем зобов’язань за Договором;

– встановлення необхідності ремонту, дообладнання та інших заходів стосовно сигналізації на об’єкті.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Відповідальність Виконавця:

7.1.1. Виконавець несе майнову відповідальність за збитки, що завдані майну Замовника третіми особами внаслідок невиконання Виконавцем своїх договірних зобов’язань належним чином, в межах суми прямої дійсної шкоди, але не більше розміру визначеного Замовником комерційного ризику Виконавця, що становить:

по об’єкту « Офісне приміщення, м. Винники, вул. Всіх Героїв, буд. 00/00»  –  _______________ грн.

7.1.2. До збитків, що підлягають відшкодуванню, включається вартість викраденого або знищеного майна, розмір зниження у ціні пошкодженого майна, а також суми викрадених грошових коштів у межах розміру ліміту каси, визначеного для Замовника.

7.1.3. У разі повернення Замовнику викрадених товарно-матеріальних цінностей або грошових коштів присутність представників Виконавця є обов’язковою. При цьому складається акт за підписами обох сторін, а розмір збитків зменшується на суму вартості повернутих цінностей. Раніше сплачена Замовнику сума за такі цінності підлягає поверненню Виконавцю за першою вимогою останнього.

7.1.4. При наявності письмової заяви Замовника про заподіяні збитки, уповноважені Виконавцем представники в обов’язковому порядку беруть участь у визначенні розміру цих збитків та в знятті залишків товарно-матеріальних цінностей, які порівнюються з даними бухгалтерського обліку на день події. Зняття залишків матеріальних цінностей повинно бути проведене терміново по прибутті уповноважених представників сторін на місце події.

7.1.5. Відшкодування Замовнику заподіяних майнових збитків здійснюється у встановленому законодавством України та цим Договором порядку. Відшкодування Виконавцем збитків Замовнику здійснюється не пізніше 30 календарних днів з дати отримання Виконавцем від Замовника всіх необхідних для цього документів:

– Заяви Замовника до Виконавця про відшкодування понесених збитків з наданням переліку викраденого майна та його вартості у національній валюті України, розміру зниження у ціні пошкодженого майна, а також суми викрадених грошових коштів;

– Акта інвентаризації майна Замовника із зазначенням переліку та вартості викраденого або знищеного майна, розміру зниження у ціні пошкодженого майна, а також суми викрадених грошових коштів;

– Завіреної копії постанови органів слідства або рішення суду про встановлення факту (і розмірів) нанесення збитків Замовнику і стягненні їх з Виконавця.

7.1.6. У випадку несвоєчасного відшкодування збитків за цим Договором Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми несвоєчасно відшкодованих збитків за кожний день прострочення.

7.2. Відповідальність Замовника:

7.2.1. У випадку несвоєчасної оплати за цим Договором Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої оплати за кожний день прострочення.

7.2.2. Замовник відшкодовує Виконавцю збитки, завдані останньому внаслідок недодержання Замовником конфiденцiйностi щодо відомостей про пультові коди, системи сигналізації, систему зв’язку i контролю за здійсненням заходів охорони.

7.2.3. Замовник сплачує Виконавцю штраф за кожний виїзд НО, в результаті хибного спрацювання сигналізації, яке викликане неправильним користуванням сигналізацією Замовником. Розмір штрафу визначається в протоколі договірної ціни (додаток №2 до Договору).

8. УМОВИ, ЗА ЯКИХ ВИКОНАВЕЦЬ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Виконавець звільняється від відповідальності за умов відсутності його вини у спричинені збитків Замовнику.

8.2. Окрім умов, які передбачені законодавством, Виконавець не несе відповідальності, якщо збитки на об’єкті нанесені за умов:

а) стихійного лиха;

б) недотримання Замовником правил протипожежної безпеки;

в) екологічних катастроф;

г) аварій побутових комунікацій на об’єкті;

ґ) виходу з ладу телефонних ліній та комунікацій енергопостачання, до яких підключена сигналізація, з вини Замовника або з його відома;

д) масових порушень громадського порядку чи збройних конфліктів;

е) правомірного застосування працівниками правоохоронних органів щодо об’єкта заходів примусу;

ж) спричинення збитків внаслідок дій Виконавця в умовах необхідної оборони або крайньої необхідності;

з) доведення Виконавцем розголошення працівниками Замовника стороннім особам відомостей щодо охорони об’єкта, оснащення його сигналізацією, системи зв’язку і контролю, кодів та порядку зняття об’єкта з під охорони тощо, що призвело до спричинення збитків;

и) невиконання Замовником наданих у порядку, передбаченому пп.4.2-4.3 цього Договору, письмових рекомендацій Виконавця щодо охорони об’єкта, що спричинило неможливість виконання Виконавцем зобов’язань за договором та допущенням збитків;

і) порушення уповноваженими працівниками Замовника Інструкції з користування сигналізацією (додаток 3 до Договору), в тому числі у зв’язку з не включенням Замовником сигналізації;

к) розкрадання грошових коштів чи інших цінностей, а також зброї та боєприпасів, отрут, наркотичних речовин, залишених на об’єктах, в обсягах та розмірах більших, ніж ті, які Замовник був вправі тримати на об’єкті, а також у випадку, коли вони, незалежно від обсягів та розмірів, не були залишені в сейфі, або металевій шафі (ящику);

л) у разі несправності сигналізації, про що Замовник своєчасно не повідомив Виконавця;

м) якщо особа, яка протиправно проникла на об’єкт і нанесла майнову шкоду Замовнику, затримана безпосередньо на об’єкті або при переслідуванні при втечі з об’єкта;

н) проникнення на об’єкт сторонніх осіб через місця, які не обладнані сигналізацією або які належним чином не укріплені, а також місця, від обладнання сигналізацією або від укріплення яких Замовник відмовився (згідно акта обстеження об’єкта);

о) розкрадання із вітрин виставлених товарів і виробів при відсутності опису цих товарів та виробів;

п) неповідомлення Виконавця про порушення цілісності об’єктів;

р) невиконання Замовником вимог п.5.2.11 Договору.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Ремонт сигналізації, тобто ліквідація несправностей, які не можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, здійснюється Виконавцем за додатково укладеними договорами.

9.2. У випадку зміни банківських або інших реквізитів однієї із сторін, така сторона зобов’язана негайно повідомити про це іншу сторону.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір укладається терміном на 1 (один) рік і набуває чинності з моменту його підписання.

10.2. Якщо за 30 діб до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не вимагатиме його припинення, термін дії даного Договору продовжується на тих же умовах і на такий же термін без обмеження кількості разів продовження дії Договору

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише в тому випадку, коли вони засвідчені підписами сторін в кожному окремому випадку.

11.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться в порядку, передбаченому чинним законодавством України, шляхом укладення сторонами додаткових угод.

11.3. Правовідносини, що не врегульовані цим Договором, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

11.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

11.5. Спори за цим Договором підлягають вирішенню у встановленому чинним законодавством України порядку.

11.6. Договір з додатками, які є його невід’ємною частиною, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Замовника, другий – у Виконавця.

12. Обставини НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

12.1. Сторони погодилися, що у разі настання і дії обставин нездоланної сили,  що не залежать від волі Сторін (обставини  «непереборної сили»), подібних, але що не обмежуються, таким як: воєнні дії, війни, ембарго, блокади або інші міжнародні санкції, валютні, митні обмеження і інші дії органів  державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, які  унеможливлюють виконання Сторонами  своїх   зобов’язань, пожежі,  повені і  інші стихійні  лиха або  сезонні природні явища, закриття портів, аеропортів, доріг і інших шляхів сполучення, зупинення електропостачання тощо – Сторони звільняються від виконання своїх  зобов’язань за Договором  на час дії обставин  «непереборної сили».

12.2. Строк виконання зобов’язань за Договором припиняється на час, протягом якого діяли обставини   «непереборної сили» і їх наслідки.

12.3. У випадку,  коли  дія обставин  «непереборної сили» триває більше 60 (шести десяти) днів,  кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитись від виконання зобов’язань і достроково припинити дію Договору і не несе  відповідальності  за пов’язані з цим наслідки при умові,  що вона письмово повідомила про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати припинення Договору.

12.4. Достатнім доказом дії обставин «непереборної сили» буде документ, виданий Торгово-промисловою палатою України (відповідною регіональною палатою).

12.5. Виникнення обставин  «непереборної сили» та/або їх наслідків не може бути підставою для відмови Замовника оплатити вартість фактично виконаних Робіт за визначений обліковий період до виникнення обставин «непереборної сили», так само як і для Виконавця – повернути одержані в порядку попередньої оплати суми вартості послуг, що не були фактично виконані, відповідно, до виникнення обставин «непереборної сили».

13. ДОДАТКИ.

13.1. Данні додатки є невід’ємною частиною договору і є обов’язковими стосовно виконання Сторонами своїх обов’язків:

Додаток №1 – Дислокація охороняє мого(их) об’єкту(ів).

Додаток №2 – Протокол погодження вартості охорони майна.

Додаток №3 – Інструкція з користування сигналізацією.

Додаток №4 – План-схема охороняє мого(их) об’єкту(ів).

Додаток №5 – Акт обстеження.

Додаток №6 – Список уповноважених осіб Замовника.

13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Додаток 1

до Договору № _____ від  «____» _________  2011

ДИСЛОКАЦІЯ

Об’єктів на яких Замовник, за цим договором доручає ТОВ «Центр безпеки» в особі _______________. здійснювати, за допомогою ПЦО і засобів сигналізації, охорону майна, у визначений період часу, а також обслуговування сигналізації на зазначених об’єктах.№ п.п.     Найменування об’єктів              Адреса                Неробочий період

 

 

(режим охорони)

Робочі дні          Вихідні дні

1             Офісне приміщення     м. Винники, вул. Всіх Героїв, буд. 00/00170/172            09.00 – 18.00     00.00 – 24.00

ВИКОНАВЕЦЬ                  ЗАМОВНИК

 

Додаток 2

до Договору № __ від  «____» _________  2011

ПРОТОКОЛ

погодження вартості охорони майна

на об’єктах Замовника

«Виконавець»: ТОВ «Центр безпеки», в особі директора _______________ який діє на підставі Статуту, з одної сторони, та

«Замовник»: Товариство з Обмеженою  Відповідальністю «Рябий пес» , в особі директора __________, який діє на підставі Статуту,  з другої сторони, погодились з наступним:

1.        У відповідності до п.5.2.1 Договору, Замовник визначив розмір комерційного ризику Виконавця по договору , що становить: _____________________ тисяч гривень грн. 00 коп. – по об’єкту Офісне приміщення, м. Винники, вул. Всіх Героїв, буд. 00/00

2. Вартість послуг охорони за даним договором, становить __________  грн. (____________________________ 00  коп.), в тому числі ПДВ  ______ грн. 00 коп., з них:

3. Штраф за кожний виїзд НО в результаті хибного спрацювання сигналізації, яке викликане неправильним користуванням сигналізацією Замовником становить 12,00 грн., в тому числі ПДВ 2,00 грн.

4. Вартість охорони майна НО за 1 годину становить 9 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 1,5 грн.ВИКОНАВЕЦЬ                               ЗАМОВНИК

 

Додаток №3

до Договору № ___ __ від  «____» _________  2011

І Н С Т Р У К Ц І Я

з користування сигналізацією

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Керівник «ЗАМОВНИКА» та уповноважена особа «ВИКОНАВЦЯ» спільно організовують проведення занять та інструктажів з відповідальними особами по вивченню правил поводження з сигналізацією, найпростішими методами перевірки її працездатності, порядку здачі і прийому об’єктів та окремих приміщень з-під охорони, веденню відповідної документації.

2. Здача майна під охорону і зняття з-під охорони здійснюється тільки уповноваженими «ЗАМОВНИКОМ» особами.

3. Список осіб, уповноважених за здачу об’єкта під охорону та його зняття з охорони (надалі – уповноважені особи «ЗАМОВНИКА»), визначається «ЗАМОВНИКОМ» та передається «ВИКОНАВЦЮ».

4. На уповноважених осіб «ЗАМОВНИКА» покладається відповідальність за правильне користування сигналізацією, дотриманням порядку здачі об’єктів під охорону та зняття з охорони.

5. При заміні уповноважених осіб «ЗАМОВНИКА», зміні їх домашніх адрес або телефонів «ЗАМОВНИК» письмово повідомляє про це «ВИКОНАВЦЯ» протягом часу необхідного для внесення необхідних змін.

6. Здачі під охорону  підлягають тільки об’єкти, включені в Дислокацію Договору.

7. Об’єкти, які мають порушення цілісності будівельних конструкцій, сигналізацію в непрацездатному стані, зіпсовані замки, запірні пристосування, освітлення, телефон (в разі використання лінії для охорони), під охорону не приймаються.

ПРИЙОМ ОБ’ЄКТА ПІД ОХОРОНУ

8. Охорона майна на об’єктах, визначених в дислокації Договору, здійснюється у визначений Договором період часу.

9. Не менше ніж за годину до закриття об’єкта і здачі майна під охорону уповноважена особа «ЗАМОВНИКА» здійснює контрольну перевірку працездатності сигналізації на об’єкті. У випадку несправності сигналізації негайно подає заявку на ремонт по телефону 496-05-09, 241-85-24.

10. Перед здачею об’єкта під охорону уповноважена особа «ЗАМОВНИКА» повинна здійснити наступні дії:

а) ретельно оглянути всі приміщення об’єкта з метою виявлення і випровадження сторонніх осіб;

б)  закрити вікна, двері, люки, грати, інші конструкції на запори (защіпки та замки);

в) на об’єктах торгівлі, побутового обслуговування, тощо занести всі малогабаритні цінні речі і матеріали в спеціально обладнані приміщення;

г) ввімкнути передбачене внутрішнє і зовнішнє освітлення, одночасно провести огляд сигналізації з метою виявлення відключених чи викорочених приладів і датчиків сигналізації;

д) включити сигналізацію в режим «Охорона» у відповідності до правил користування, встановленими на об’єкті, приладами.

Виходячи з приміщення об’єкта і щільно (без ривків) зачинивши за собою двері, уповноважена особа «ЗАМОВНИКА» повинна пересвідчитися по оптичних приладах, що об’єктова сигналізація знаходиться в режимі «Охорона».

11. Якщо об’єктова сигналізація не береться під охорону, уповноважена особа:

а) повідомляє по телефонам 000-00-00, 000-00-00 про несправність сигналізації на об’єкті;

б) до прибуття представників «ВИКОНАВЦЯ» проводить повторну перевірку готовності об’єкта до здачі під охорону в порядку, вказаному в п.10;

в) після усунення причин непрацездатності сигналізації спільно з робітниками «ВИКОНАВЦЯ» проводить закриття об’єкта і  здачу його під охорону ПЦО.

12. У випадку самостійного закриття об’єкта і постановки його під охорону в час пізніше ніж визначений неробочій період, представник «ЗАМОВНИКА» повинен попередньо попередити про це «ВИКОНАВЦЯ» та мати при собі документ що засвідчує особу.

13. Об’єкт вважається прийнятим під охорону, якщо об’єктова сигналізація знаходиться в режимі «Охорона» (свідчення оптичного пристрою) і відповідний сигнал надійшов на ПЦО.

ЗНЯТТЯ ОБ’ЄКТА З ОХОРОНИ

14. Об’єкт вважається знятим з охорони тоді, якщо об’єктова сигналізація переведена і знаходиться в режимі «Знята з охорони» (свідчення оптичного пристрою) і відповідний сигнал надійшов на ПЦО.

15. При спрацюванні сигналізації, виявленні на об’єкті порушень цілісності його будівельних конструкцій, відкриття об’єкта та його обстеження здійснюється представником «ЗАМОВНИКА» в присутності представника «ВИКОНАВЦЯ» , про що складається відповідний акт.

16. У випадку самостійного відкриття об’єкта і зняття його з охорони в визначений неробочій період, представник «ЗАМОВНИКА» повинен попередньо попередити про це «ВИКОНАВЦЯ» та відкривати об’єкт тільки маючи при собі документ що засвідчує особу.

ПЕРЕЗАКРИТТЯ ОБ’ЄКТА

17. При спрацюванні на об’єкті сигналізації внаслідок порушенні цілісності будівельних конструкцій об’єкта, пожежі, затоплення та інших обставин «ВИКОНАВЦЕМ» викликаються для відкриття, огляду, вжиття необхідних заходів і повторної здачі під охорону об’єкта (далі – перезакриття об’єкта) уповноважені особи «ЗАМОВНИКА» чи керівники «ЗАМОВНИКА».

Про відкриття об’єкта та вжиті заходи уповноваженими особами сторін складається відповідний Акт.

18. Після повідомлення уповноваженої особи «ЗАМОВНИКА» чи керівника «ЗАМОВНИКА» про необхідність перезакриття об’єкта, останні повинні прибути на об’єкт протягом:

– однієї години у робочі дні,

– двох годин у неробочі дні.

19. На протязі визначеного часу (п.17) НО здійснює охорону майна шляхом візуального спостереження за цілісністю будівельних конструкцій об’єкта до моменту його зняття з охорони уповноваженими особами «ЗАМОВНИКА» за рахунок місячної оплати. Та за окрему плату, у відповідності до умов Договору, у час поза визначених меж.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

20. Уповноваженим особам «ЗАМОВНИКА» забороняється:

а) розголошувати стороннім особам особливості організації охорони об’єкта, в тому числі повідомляти коди, за якими здаються (знімаються) об’єкти під (з) охорону(и);

б) допускати осіб, не уповноважених «ВИКОНАВЦЕМ» до обслуговування встановленої на об’єкті сигналізації;

в) залишати об’єкт з вимкненими чи непрацюючими засобами сигналізації в визначений неробочий період;

21. Працівникам «ВИКОНАВЦЯ» забороняється:

а) приймати під охорону не занесені в дислокацію Договору об’єкти;

б) при прийомі під охорону самостійно зачиняти та запирати двері, віконниці, вікна, кватирки, люки тощо, накладати пломби й печатки, а також допомагати в цьому уповноваженим особам «ЗАМОВНИКА»;

в) при спрацюванні сигналізації на об’єкті відключати сигналізацію до прибуття НО по сигналу «Тривога»;

21.  По окремій вимозі «ЗАМОВНИКА», «ВИКОНАВЦЕМ» може бути активована функція «Примусового зняття з ОХОРОНИ» та проведений додатковий інструктаж відповідальних осіб «ЗАМОВНИКА» по правилам застосування цієї функції обладнання сигналізації..

22. Не дотримання вимог цієї Інструкції уповноваженими особами «ЗАМОВНИКА» є підставою для звільнення «ВИКОНАВЦЯ» від відповідальності за нанесення третіми особами «ЗАМОВНИКУ» майнової шкоди в період охорони об’єкта.

ВИКОНАВЕЦЬ                 ЗАМОВНИК

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
5 763 переглядів