Договір лізингу обладнання

Договір лізингу обладнання

м. Львів               “___” _______________ 2011 р.

 

БАНК: _________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ОРЕНДАР: ______________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності N _________ від “___” _______________ 2000 р., з іншого боку‚

уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. БАНК передає‚ а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та користування наступне майно: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Усього в оренду передається зазначене майно на загальну суму ____________ грн.

1.2. Майно‚ зазначене в пункті 1.1 даного Договору‚ БАНК купує у підприємства-постачальника за свій рахунок на умовах‚ раніше узгоджених між ОРЕНДАРЕМ і підприємством-постачальником.

1.3. Майно‚ що передається в оренду‚ є власністю БАНКУ.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. БАНК передає ОРЕНДАРЕВІ права пред’являти вимоги до підприємства-постачальника щодо термінів‚ якості та комплектності поставки обладнання‚ що орендується.

3.2. Після укладення договору поставки майна БАНК своєчасно повідомляє про це ОРЕНДАРЯ та передає останньому всю необхідну для отримання майна документацію.

3.3. ОРЕНДАР протягом ________ днів з дня отримання обладнання‚ що орендується‚ подає БАНКУ копію акта про його приймання та введення до експлуатації.

3.4. Порушення підприємством-постачальником вимог щодо якості та комплектності поставки обладнання‚ що орендується‚ не звільняє ОРЕНДАРЯ від виконання зобов’язань за даним Договором.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Майно вважається переданим ОРЕНДАРЕВІ з моменту підписання акта приймання.

4.2. Термін оренди складає ___________ з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом приймання.

4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою Сторін.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата вноситься ОРЕНДАРЕМ у наступному порядку (з урахуванням ПДВ):

2011 р. ______________________________________________ грн.

2011 р. ______________________________________________ грн.

Усього: _______________________________________________ грн.

5.2. Внесення орендних платежів ОРЕНДАРЕМ здійснюється щоквартально рівними частками в розмірі 1/4 від річної суми орендної плати не пізніше ______ числа останнього місяця кварталу.

5.3. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок БАНКУ.

5.4. Орендна плата за узгодженням Сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі‚ продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

5.5. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою Сторін та в інших випадках‚ передбачених законодавством.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАНКУ

6.1. БАНК має право здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов даного Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Ризик випадкової повної або часткової втрати або псування майна‚ що орендується‚ лежить на ОРЕНДАРЕВІ.

7.2. ОРЕНДАР зобов’язаний застрахувати майно‚ що орендується‚ протягом ________ днів після його отримання.

7.3. ОРЕНДАР також зобов’язується:

– використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п. 2 даного Договору;

– своєчасно вносити орендні платежі;

– утримувати майно‚ що орендується‚ у відповідності до стандартів‚ технічних умов та іншої документації підприємства-виготовлювача;

– нести всі витрати з експлуатації‚ технічного обслуговування‚ ремонту майна;

– здійснювати за власний рахунок капітальний та поточний ремонт майна‚ що орендується.

7.4. ОРЕНДАР має право здавати майно‚ що орендується‚ у суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Після закінчення терміну оренди за даним Договором ОРЕНДАР зобов’язаний протягом ____________________ повернути майно‚ що орендується‚ ОРЕНДОДАВЦЮ за актом.

8.2. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЮ у справному стані з урахуванням нормального зносу.

8.3. Майно‚ що орендується‚ може бути також придбане ОРЕНДАРЕМ у БАНКУ у власність за ціною‚ що визначається додатковою угодою Сторін.

8.4. У випадку‚ коли ОРЕНДАР здійснив за власний рахунок та за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ покращання‚ не відокремлювані без шкоди для майна‚ що орендується‚ він ________________________

(має, не має)

право після припинення договору відшкодування вартості цих покращань.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе перед БАНКОМ наступну відповідальність за даним Договором:

– у випадку неповідомлення БАНКУ протягом _________________ днів про отримання майна‚ що орендується‚ сплачує штраф у розмірі __________________;

– у випадку прострочення в прийнятті майна‚ що орендується‚ сплачує пеню в розмірі ________________ від вартості майна за кожен день прострочення;

– у випадку прострочення по сплаті орендних платежів сплачує пеню в розмірі _________________ від суми боргу за кожен день прострочення;

– у випадку нецільового використання майна‚ що орендується‚ сплачує штраф у розмірі ______________________________ від суми договору.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком випадків‚ коли одна із Сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках‚ по одному для кожної із Сторін.

11.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.

11.3. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 003 переглядів