Договір оцінки майна

ДОГОВІР №

на проведення  оцінки майна

м . Львів                                                                                  “ ____ “ _______  2011 р.

ТОВ „Рябий пес”, в особі директора _________________, що діє на підставі Статуту  (далі Замовник) , з однієї сторони ,  та  ТОВ “ Супер Сервіс”   в особі   директора   Енштейна Фрідріха Магелановича, який діє на підставі  Статуту  та  сертифікату суб’єкта  оціночної діяльності № 00000 від 14.12.2004 р.   (далі  – Виконавець) , з другої сторони, а разом – Сторони, уклали між собою цей Договір   про  наступне :

  1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а  Виконавець приймає на себе зобов’язання  по виконанню оцінки  майна : _____________________

1.2. Мета оцінки:   визначення ринкової вартості об’єкта оцінки _______

1.3 Визначення вартості  Об’єкта   оцінки виконується станом на  ______

1.4 Вид вартості , що підлягає визначенню – ринкова вартість.

1.5 Вартість  об’єкта  оцінки визначається  без урахування ПДВ

1.6 Строк виконання робіт –  3 (  три )  робочих  дні з дати підписання договору.

  1. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1        Вартість робіт по цьому  Договору  становить ____________ гривень  00 копійок,   у тому числі ПДВ__________________грн.

2.2        Протягом  2 (  двох ) банківських днів з дати підписання Договору Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Виконавця аванс у розмірі __________ вартості робіт по цьому Договору, що становить – _________ (______________) гривні   00 копійок, у тому числі ПДВ __________________ грн.

2.3        Остаточні розрахунки проводяться на підставі  Актів приймання – здавання Робіт, протягом  двох  днів з моменту їх підписання обома Сторонами

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

3.1        За результатами визначення вартості Об’єкта оцінки відповідно до умов Договору Виконавець зобов’язаний  скласти  Звіт  про оцінку майна та надати його Замовнику у  строк, визначений у п. 1.6 цього Договору.

3.2        У разі необхідності Виконавець доопрацьовує результати оцінки з метою приведення Звітів про оцінку майна у відповідність  до вимог нормативно – правових  актів  з оцінки майна.

3.3        Замовник зобов’язаний  оплатити вартість робіт по  Договору у розмірі та порядку визначеному розділом    2   цього Договору.

3.4        Замовник  зобов’язаний    надати Виконавцю   всі документи, матеріали, інформацію, необхідні для оцінки: установчі документи, документи пов’язані з  правами  власності  на оцінюване майно, дані бухгалтерського обліку і звітності,  проектно – кошторисну документацію  та інші документи які необхідні для виконання робіт. .  У разі затримки надання Замовником необхідної  документації у обсязі, визначеним  Виконавцем, термін виконання робіт з оцінки продовжується на строк затримки.

3.5        Замовник зобов’язаний прийняти роботу та підписати Акт приймання –  передачі робіт.

3.6        Сторони зобов’язані не розголошувати інформацію стосовно  виконання робіт з оцінки, яка є  конфіденційною.

  1. ПОРЯДОК  ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

4.1        Після складання та оформлення  відповідно до вимог  чинного законодавства Звіту про оцінку майна, Виконавець передає Замовнику Звіт у 1  ( одному ) примірнику  та акт  приймання передачі робіт по Договору.

4.2        Одночасно з передачею Звіту про оцінку майна Виконавець  передає Замовнику всю інформацію щодо Об’єкта  оцінки (  документи та  матеріали)  , яка була зібрана ним в процесі виконання робіт.

4.3        У випадку, якщо виконані роботи не відповідають умовам Договору,  Замовник протягом 3   (трьох) робочих  днів  з дня   надання  Акту приймання – передачі  виконаних робіт повинен надати  мотивовану відмову від приймання виконаних робіт у  вигляді  двостороннього  акту із зазначенням  необхідних доробок та строків  виконання. Якщо  у вказаний  термін Виконавець не  отримає  підписаний Акт приймання – передачі виконаних робіт або мотивовану відмову, робота вважається виконаною з урахуванням  усіх вимог Договору.

  1. ФОРС – МАЖОР

5.1. Сторони звільняється від  відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим  Договором , якщо таке невиконання є наслідком  впливу обставин непереборної сили (  форс-мажор) , у тому числі , але не  тільки, стихійних лих, пожеж, землетрусів, військових дій, масових  заворушень, страйків, диверсій, блокади, масових  захворювань ( епідемій), розпоряджень державних органів   або  інших  обставин, що не             залежать від волі Сторін, за умови , що дані обставини носили надзвичайний,  непередбачений і невідворотний характер, виникли після укладання даного Договору, безпосередньо  вплинули на   виконання    умов  цього  договору.

5.2. Сторона, яка через  зазначені у  п.5.1 обставини, не може  в повному обсязі виконувати свої  зобов’язання  за даним Договором , повинна  протягом   30 днів  письмово  повідомити про це  іншу Сторону. У повідомлені повинні бути  наведені дані про характер обставин, а також, по можливості, оцінка   їхнього впливу на можливість виконання  зобов’язань  за Договором   і термін  виконання зобов’язань . Несвоєчасне  ( пізніше 30  днів)  повідомлення про  існування обставин форс – мажору позбавляє відповідну       Сторону права посилання на них для виправдання.

5.3. У разі існування обставин, передбачених  п. 5.1 ( за умови дотримання вимог  п 5.2), термін   дії Договору  продовжується  на час існування таких  обставин.

5.4. Сторони домовилися, що достатнім доказом   існування обставин форс – мажор, є довідки компетентних органів влади   та / або Торгово – промислової  палати  України.

5.5. У випадку, коли вищезазначені обставини будуть діяти більше трьох місяців , будь-яка із Сторін може письмово сповістити іншу  сторону  про  повне  або часткове   припинення дії Договору, що звільняє  Сторони від взаємних зобов’язань  за  цим Договором, за виключенням проведення взаєморозрахунків  в частині вже  виконаних   Сторонами зобов’язань

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ   ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не несе відповідальність за наслідки використання результатів оцінки з   метою, що не була  предметом  цього Договору.

6.2. Виконавець несе відповідальність за відповідність Звіту про оцінку майна вимогам чинного законодавства.

6.3. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації та  документації стосовно Об’єкта оцінки.

6.4. У випадку виникнення суперечностей ( розбіжностей) з приводу тлумачення та/або  виконання цього Договору, Сторони регулюють їх виключно шляхом консультацій і переговорів.

6.5. У разі, якщо Сторони не  дійдуть згоди у вирішення спірного питання , питання передається   на  розгляд  господарського  суду м. Львова.

7. СТРОК ДІЇ  ДОГОВОРУ ТА   ІНШІ  УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє  до повного  виконання Сторонами  своїх зобов’язань.

7.2. Будь-які зміни та доповнення до Договору  дійсні, якщо  вони викладені  у письмовій формі,   підписані  уповноваженим  представниками  Сторін та скріплені  печатками Сторін.

7.3. Після підписання Договору  попередні переговори та листування  стосовно предмету Договору  втрачають силу.

7.4. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

7.5. Договір укладено у  двох примірниках, що мають однакову  юридичну силу, по одному для кожної  із Сторін.

  1. ЮРИДИЧНІ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 783 переглядів