Договір суборенди

ДОГОВІР

суборенди не житлових приміщень

м.Львів                                                                 „____” ____________ 2011 р.

______________________, надалі „Орендар”, в особі __________, що діє на підставі _______, з однієї сторони, та _______________, надалі „Суборендар”, який діє на підставі _______, з другої сторони уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Орендар передає, а Суборендар приймає в строкове платне користування терміном на два роки 364 дні нежитлові приміщення що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Львівська, 0/00, загальною площею 57,6 кв.м. (надалі об’єкт оренди”), в тому числі:

перший поверх площею 77,6 кв.м., з індексами приміщень: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 відповідно до даних технічного паспорту ЛМБТІ від 10.01.1977 р.

1.2.                 Об’єкт оренди передається Суборендареві для ведення рекламної діяльності.

1.3.                 Суборендар користується для господарської діяльності теплом, водою, електрикою та іншими побутовими умовами.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ.

2.1. Вступ Суборендаря у користування об’єктом суборенди настає з моменту підписання сторонами Договору суборенди та акту прийому-передачі приміщень.

2.2. Договір суборенди може бути достроково припинений у порядку визначеним чинним законодавством України.

2.3. Договір суборенди не підлягає розірванню в односторонньому порядку.

2.4. Чинність Договору суборенди припиняється внаслідок:

– закінчення строку, на який його було укладено;

– припинення дії договору оренди не житлових приміщень;

– в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

2.5. Об’єкт суборенди вважається поверненим Орендарю з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Розмір оплати за суборендовані приміщення становить 2174,18 грн.(дві тисячі сто сімдесять чотири гривні 18 копійок) без ПДВ за перший місяць оренди.

Розмір орендної плати підлягає індексації за відповідний період. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України. Розмір орендної плати коригується щомісячно на відповідний індекс інфляції.

3.2. Орендна плата перераховується Суборендарем на рахунок Орендаря не пізніше 20 числа місяця за попередній місяць.

3.3. До орендної плати не входить плата за комунальні послуги, вартість експлуатаційних витрат та плата за користування земельною ділянкою.

3.4. Розмір оплати за суборендовані приміщення може переглядатися за згодою сторін та у випадку зміни орендної плати в договорі оренди.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.

Орендар зобов’язується:

4.1. Передати суборендарю об’єкт суборенди згідно з цим Договором та актом приймання-передачі.

4.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Суборендарю користуватися об’єктом суборенди за даним договором.

Орендар має право:

4.3. Достроково розірвати Договір за наявності підстав передбачених чинним законодавством.

4.4. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у випадках передбачених в договорі оренди не житлових приміщень.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ.

Суборендар зобов’язується:

5.1. Використовувати об’єкт суборенди відповідно до його призначення та умов даного договору.

5.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати плату за суборенду.

5.3. Здійснювати плату-компенсацію Орендарю за комунальні послуги, експлуатаційні витрати та плату за користування земельною ділянкою.

Суборендар має право:

5.4. Пристосовувати об’єкт суборенди до особливостей своєї діяльності дотриманням встановленого порядку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Спори, які виникають між сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. У всіх випадках не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. У випадку визнання недійсним будь-якого пункту Договору, к такого, що не відповідає чинному законодавству, не призводить до визнання недійсним  даного Договору.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
11 009 переглядів