Договір оренди приміщень

ДОГОВІР   ОРЕНДИ   №____

м.Львів                                                                                                ”15” грудня 2010 р

ТОВ  ”ВАРЄШКА”,  яке має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”,  ( надалі  ”Орендодавець” ),  в особі директора  Ацького В.Л.,  який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ТОВ   ”Рябий пес”, ( надалі ”Орендар” ), в особі директора Нечипоренко Н.К., який діє на підставі Статуту, і має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, з іншої сторони, надалі Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене :

1.    Предмет  Договору.

1.1.  Відповідно до умов даного Договору ”Орендодавець” передає, а  ”Орендар” приймає в строкове платне  користування  нежитлові  приміщення загальною площею 1455,97 м.кв., надалі – ”Об`єкт”, які розташовані  за  адресою: м.Львів вул.Антонича, 0000/888,  а саме :

  • офіс – 245,94 м.кв. на першому поверсі адмін.будинку;
  • одна кімната під охорону – 16,67 м.кв., в будинку прохідної;
  • склад – 1112,4 м.кв.;
  • сан.вузли і коридор загальною площею – 80,96 м.кв.

1.2.  Одночасно з приміщеннями ”Орендарю”, на термін дії даного Договору передаються в користування 3 (три) телефонні номери :   000-74-74, 000-74-72, 000-63-16, оплата за які проводиться ”Орендарем” згідно заключеної Угоди з Львівською міською телефонною мережею та УТЕЛ.

1.3.  Здача ”Об`єкта” в оренду не тягне передачу права власності на нього.

2.  Мета  Договору.

2.1.  ”Об`єкт”  передається   ”Орендареві”  для  розміщення офісу та під складування запасних частин і супутних товарів до електро техніки.

3. Права  та  обов`язки  Сторін.

3.1. ”Орендодавець” має право :

3.1.1. Контролювати стан,  напрямки та ефективність використання  ”Об`єкта”;

3.1.2. Змінювати розмір орендної плати у відповідності до умов даного Договору;

3.1.3. Вільного входу на ”Об`єкт” разом з представником ”Орендаря” в будь-який час;

3.1.4. Призупинити  подачу  електроенергії  в орендовані приміщення у випадку  несвоєчасної  оплати послуг по забезпеченню орендованих приміщень електроенергією та орендної плати.

3.2. ”Орендодавець” зобов`язаний :

3.2.1. На протязі 2-х  робочих днів, з дня підписання даного Договору, передати ”Об`єкт” оренди ”Орендареві” по акту приймання-передачі;

3.2.2. Не чинити перешкод ”Орендареві” у користуванні переданим в оренду ”Об`єктом”;

3.2.3. Забезпечити можливість безперешкодного ввезення на територію і вивезення з території матеріальних цінностей, які належать ”Орендарю”, входу і виходу працівників, покупців та інших відвідувачів ”Орендаря”.

3.2.4. Не втручатися в господарську діяльність “Орендаря”.

3.2.5. У випадку дострокового розірвання договору із ініціативи “Орендодавця” повернути витрати “Орендаря”, пов’язані з покращенням орендованих приміщень. Якщо причиною ініціативи розірвання договору було порушення “Орендарем” умов даного договору – відшкодування не проводиться.

3.2.6. Надавати можливість безперешкодного користування “Орендарем” водо-електропостачанням, іншими комунікаціями, і прилягаючою територією, у відповідності із встановленим “Орендарем” порядком його роботи.

3.3. ”Орендар” має право :

3.3.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність;

3.3.2. Безперешкодно використовувати системи комунікацій, які знаходяться в орендованих приміщеннях;

3.3.3. Позначити своє місце розташування на території розміщенням відповідних вивісок, табличок, рекламних стендів на вході і перед входом в приміщення, попередньо погодивши їх з ”Орендодавцем”;

3.3.4. Встановити замки, решітки на вхідних дверях та інші системи охорони;

3.3.5. Виступати з пропозиціями щодо внесення змін до даного Договору;

3.3.6. Проводити необхідний ремонт, реконструкцію для покращення орендних приміщень, за попереднім погодженням з “Орендодавцем”;

3.3.7. Проводити оформлення орендованих приміщень на власний розсуд;

3.3.8. Застрахувати ”Об`єкт” на період оренди  на користь ”Орендодавця” в страховій компанії.

3.4.  ”Орендар” зобов`язаний :

3.4.1. Прийняти ”Обєкт” відповідно до умов даного Договору по акту приймання-передачі;

3.4.2. Своєчасно і в повному розмірі проводити розрахунки по даному Договору;

3.4.3. Використовувати  ”Об`єкт”  у  відповідності  до  його  призначення  та  мети  Договору;

3.4.4. Не передавати ”Об`єкт” в суборенду без письмового дозволу ”Орендодавця”;

3.4.5. Дотримуватись на ”Об`єкті” правил протипожежної безпеки, охорони праці, санітарних, екологічних та інших обов`язкових норм;

3.4.6. Проводити поточний ремонт ”Об`єкту” оренди;

3.4.7. Не здійснювати без письмової згоди ”Орендодавця” перебудову та перепланування орендованих приміщень;

3.4.8. Утримувати чистоту і порядок на прилеглій до ”Об`єкта” території;

3.4.9. Власними силами забезпечити охорону ”Об`єкта”  і наявного в ньому майна;

3.4.10. На протязі 7-ми днів, з дня закінчення строку дії даного Договору або його дострокового розірвання, повернути ”Об`єкт” ”Орендодавцю” по акту приймання-передачі у такому ж стані, в якому його було  передано  в  оренду,  з  урахуванням  нормального  зносу.

4. Орендна  плата  та  порядок  розрахунків.

4.1. ”Орендар” за користування ”Об`єктом” сплачує ”Орендодавцю” орендну плату з розрахунку 18 грн. 00 коп. за 1 м.кв. офісних приміщень, 14 грн. 00 коп. за 1 м.кв. складських приміщень, 1 грн. 00 коп. за 1 м.кв. приміщень сан.вузлів та коридору. Загальна сума орендної плати становить 20 381 грн. 54 коп. в місяць, в тому  числі  ПДВ  3396 грн. 92 коп.

4.2. Орендна плата сплачується ”Орендарем” в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ”Орендодавця” або готівкою в касу  ”Орендодавця” до 25-го числа кожного звітного місяця, а оплата комунальних послуг та інших платежів у 3-х денний термін після отримання рахунку ”Орендодавця”.

4.3. Розмір орендної  плати  може  бути  змінено ”Орендодавцем” шляхом  письмового повідомлення ”Орендаря” з відповідним обгрунтуванням зміни орендної плати за один місяць у випадку зміни податкового законодавства, плати за землю,  або росту  інфляції.

4.4. ”Орендар” щомісячно, крім орендної плати, відшкодовує  ”Орендодавцю” витрати  пов`язані з наданням  комунальних та інших послуг ( електроенергію, воду, каналізацію, вивіз сміття ), у сумі фактичних затрат ”Орендодавця” за діючими цінами і тарифами, згідно окремо  виставлених  ”Орендодавцем” рахунків.

5.  Відповідальність  Сторін.

5.1. ”Орендар” відшкодовує  збитки  завдані  ”Орендодавцеві” внаслідок пошкодження ”Об`єкта” оренди, шляхом приведення його в попередній стан.

5.2. У випадку порушення  термінів встановлених у п.4.2. даного Договору для сплати  орендної  плати, комунальних послуг та інших платежів,  ”Орендар” сплачує  ”Орендодавцю” пеню в розмірі  0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3. У  випадку  нецільового  використання  ”Об`єкта” оренди ”Орендар” сплачує  ”Орендодавцю” штраф у розмірі  30% від суми місячної орендної плати.

5.4. За  несвоєчасне  повернення  ”Об`єкта”  оренди  у  відповідності  до умов  даного  Договору (п.3.4.) ”Орендар” сплачує  ”Орендодавцю” неустойку у розмірі подвійної плати за користування ”Об`єктом”  за  весь  час  прострочення.

5.5. За забруднення прилеглої до ”Об`єкту” території ”Орендар” сплачує ”Орендодавцю” штраф у розмірі 10% від суми місячної орендної плати, а у випадку коли в результаті такого забруднення до ”Орендодавця” було застосовано штрафні санкції з боку контролюючих органів та у повному розмірі застосованих санкцій.

5.6. ”Орендар” повністю несе відповідальність, за недотримання на ”Об`єкті” протипожежних та  санітарних норм, норм охорони  праці та техніки безпеки, а також за забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

6.  Строк  дії  Договору.

6.1. Даний Договір вступає в дію з “30” грудня 2010 р. і діє до  ”30”листопада 2013 р.

6.2. Якщо  ні  одна  із  Сторін  протягом одного місяця до закінчення строку дії даного Договору не заявить про бажання його припинення або зміни умов, то даний Договір автоматично пролонгується на той самий строк і на тих самих умовах, що були передбачені даним Договором.

6.3. Даний Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою сторін. Про намір розірвати даний Договір  одна з Сторін повинна  повідомити  іншу  Сторону  в  письмовій  формі  не пізніше  як  за 30-ть календарних днів до дати розірвання Договору.

6.4. В односторонньому порядку даний Договір може бути розірваний у випадках  передбачених чинним законодавством та у випадку систематичного порушення однією з сторін  взятих  на  себе  зобов’язань по цьому Договору.

7. Заключні   умови.

7.1. Всі покращення об’єкту оренди, зроблені “Орендарем”, які  стали  невід`ємною його частиною  і які  не можуть бути відділені без пошкодження стелі, підлоги, стін по  закінченні строку дії даного Договору переходять у власність ”Орендодавця” безкоштовно.

7.2.  У випадках не передбачених даним Договором, сторони керуються  нормами чинного законодавства  України.

7.3.  Всі виправлення тексту даного Договору мають юридичну силу при письмовому підтверджені двома сторонами в кожному окремому випадку.

7.3. Всі спори, що виникають між Сторонами з даного Договору,  вирішуються  шляхом  переговорів, а при неможливості дійти згоди – в судовому порядку.

7.4. Даний Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7.5. У випадку переходу права власності на орендні приміщення до інших осіб, даний договір оренди зберігає свою силу для нового власника.

8. Юридичні  адреси  та  реквізити  Сторін.

А  К  Т

прийому-передачі  приміщення  за

договором  оренди  від ”__”__________20__р. №__

м.Львів                                                                                                        ”__”___________20__р.

Представник  ТОВ «ВАРЄШКА»  Карель Ігор Ярославович, з однієї сторони та представник ТОВ «Рябий пес»  Кашель Іван Ярославович , з іншої сторони, склали цей акт про наступне:

1.  ТОВ «ВАРЄШКА»  (”Орендодавець”) передає, а ТОВ «Рябий пес»  (”Орендар”) приймає в строкове платне користування на правах оренди приміщення загальною площею 1455,97 м.кв., що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Антонича, 000/888, а саме:

  • офіс – 245,94 м.кв. на першому поверсі адмін.будинку;
  • одна кімната під охорону – 16,67 м.кв., в будинку прохідної;
  • склад – 1112,4 м.кв.;
  • сан.вузли і коридор загальною площею – 80,96 м.кв.

2.  Приміщення, що  передаються  в  оренду  знаходяться  в  належному  санітарному  та  протипожежному  стані,  забезпечені  електроенергією.

Технічне  обладнання  та  інвентар :

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________

6._____________________________________________________________________________

7._____________________________________________________________________________

 

Приміщення  передав :                                                                                Приміщення  прийняв :

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
5 698 переглядів