Договір оренди автомобіля

Договір

оренди легкового автомобіля у фізичної особи

м. Броди                                     «__»___________ 2011 р.

______________________ (надалі «Орендодавець»), що проживає за адресою: _________, з одного боку, і___________________________ (надалі «Орендар») в особі ________________, діє на підставі __________________, з іншого боку, уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець надає Орендареві у строкове платне користування, а Орендар зобов’язується прийняти у строкове платне користування легковий автомобіль, який визначений у цьому Договорі (далі іменується «автомобіль, що орендується»), і зобов’язується здійснювати плату за нього.

1.1.1. Легковий автомобіль марки: _____________________.

1.1.2. Серійний номер: кузова, двигуна, рами________.

1.1.2. Державний номер: _____________________.

1.1.3. Вартість автомобіля: _________________________.

Право власності Орендодавця підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (серія ____, № _____), що видане ______________ (ким, коли).

2. МЕТА І ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ

2.1. Автомобіль, що орендується, буде використовуватися Орендарем для ___________.

2.2. Територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами Львівської, Тернопільської та Волинської областей.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ В ОРЕНДУ

3.1. Автомобіль, що орендується, передається Орендарем протягом двох днів з дати підписання цього Договору.

3.2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом приймання-передачі.

4. ТЕРМІНИ ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає 2 роки з 01.06.2011 р. до 31.05.2013 р.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі 100,00 грн. в місяць.

5.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу Орендаря або за заявою Орендодавця в безготівковому порядку на рахунок останнього в установі банку не пізніше першого числа кожного місяця наступного за звітним.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати.

5.4. Платежі, не обумовлені цим Договором, Орендар не здійснюються.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець зобов’язується:

6.1.1. Надати в оренду автомобіль у технічно справному стані.

6.1.2. Застрахувати автомобіль, який надається в оренду за свій рахунок.

6.1.3. Надати Орендареві необхідно документацію на автомобіль, що орендується, та необхідне приладдя.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов’язується:

7.1.1. Використовувати автомобіль, що орендується, виключно у відповідності з метою оренди, вказаною в п. 2.1 цього Договору.

7.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.

7.1.3. Здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля за свій рахунок.

7.2. Орендар має право без згоди Орендодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення автомобіля.

7.3. Орендар має право здавати автомобіль у суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ

8.1. Автомобіль повинен бути повернений орендодавцеві в одно- денний термін після закінчення терміну оренди, визначеного в п. 4.1 цього Договору, у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу, що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається за актом прийому-передачі.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

9.3. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

9.3.1. За прострочення сплати орендних платежів сплачує пеню в розмірі 0,1% від суми боргу за кожен день прострочення.

9.3.2. За нецільове використання автомобіля сплачується штраф у розмірі 20 % від його вартості.

9.4. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

9.4.1. За прострочення здачі автомобіля в оренду ОРЕНДАРЕВІ штраф у розмірі 100,00 грн. за кожен день затримки, який утримується із орендних платежів, належних Орендодавцю.

9.5. Усі спори, пов’язані з цим Договором, його укладанням або такі, які виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

10.2. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, та оформляються додатковою угодою до цього Договору.

10.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.6. Цей Договір складений в _______ примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
8 921 переглядів