Договір зберігання транспорту (стоянки)

ДОГОВІР

зберігання автотранспортного засобу

с.Сигнівка                                                                                                 01 квітня 2011 р.

______________________________, надалі – „Власник”, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, та ________________________________, надалі – „Зберігач”, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.      В порядку та на умовах, визначених цим Договором згідно відповідних документів, які є невід’ємною частиною цього Договору, Власник передаватиме, а Зберігач прийматиме на відповідальне зберігання автомобілі:

1. ЗАЗ  ТF699Р, № кузова ______________,  2011 р.в.

2. ЗАЗ  ТF699Р, № кузова ______________, 2011 р.в.

(надалі іменується “майно”).

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗБЕРІГАЧА

2.1.      Зберігач зобов’язаний:

2.1.1.  Приймати автотранспортний засіб на зберігання посвідчуючи прийом шляхом відмітки в журналі реєстрації Власника про здачу майна на стоянку, або про отримання даного майна зі стоянки.

2.1.2.  Не допускати проникнення в майно сторонніх осіб.

2.1.3.  Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання майна в період дії цього Договору;

2.1.4.  Нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Власника, що знаходиться у Зберігача, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Власника до закінчення його зберігання;

2.1.5.  Повернути майно Власникові за першою вимогою останнього.

2.1.6.  Надати Власникові право на стоянку транспортного засобу в одному й тому ж місці. У разі потреби в зміні місця зберігання транспортного засобу, його переміщення провадиться за погодженням сторін.

2.1.7.  Повідомити Власника про постановку на стоянку транспортного засобу, представником Власника, який перебуває в нетверезому стані.

2.1.8.  Видавати транспортний засіб іншій особі за умови пред’явлення оформленого відповідно до законодавства доручення Власника та перепустки чи документа, що посвідчує особу одержувача транспортного засобу.

2.1.9.  Дозволити технічне обслуговування транспортного засобу тільки в спеціально відведених і обладнаних на стоянці місцях.

2.1.10.            Забезпечити безперешкодний в’їзд-виїзд на місце/ з місця стоянки.

2.2.      У разі здавання на зберігання транспортного засобу з аварійними пошкодженнями, то він може бути прийнятий на зберігання після реєстрації у журналі обліку транспортних засобів з пошкодженнями та некомплектних, з зазначенням характеру пошкодження, часу в’їзду на автостоянку, марки і номера транспортного засобу.

2.3.      Якщо транспортний засіб знаходяться в гаражі, останні мають бути обладнані витяжною вентиляцією, вогнегасником, ящиком з піском, внутрішніми і зовнішніми запорами (замками).

2.4.      Зберігач не має права користуватись майном.

2.5.      Зберігач  має право не видавати транспортний засіб представникові Власника, без подання останнім належних документів.

2.6.      Зберігач  має право не видавати транспортний засіб представникові Власника який перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

2.7.      Зберігач  має право вимагати від Власника виконання його обов’язків за даним договором.

2.8.      Припинити виконання своїх обов’язків в односторонньому порядку за даним договором в разі непроплати Власником робіт Зберігача.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКА

3.1.      Власник зобов’язаний:

3.1.1.  Вчасно та в повному обсязі оплачувати роботи Зберігача.

3.1.2.  Зачиняти транспортний засіб, що знаходяться на стоянці на замки.

3.1.3.  Зафіксувати транспортний засіб від довільного руху.

3.1.4.  В разі використання гаражу особисто відчиняти та зачиняти гараж на ключ.

3.1.5.  Ознайомитися з Правилами зберігання транспорту, розписатися про це в журналі обліку транспортних засобів і виконувати всі вимоги Правил.

3.1.6.  Оформити транспортний засіб на зберігання згідно з вимогами Правил, подати при цьому черговому приймальнику перелік предметів, які знаходяться в салоні (кабіні) транспортного засобу, але не входять до комплекту обладнання та приладів, передбачених заводом-виробником (телевізор, магнітофон, та інше майно). Перелік повинен бути внесений до журналу обліку транспортних засобів довготермінового або тимчасового зберігання і засвідчений підписами володільця та чергового приймальника.

3.1.7.  Пред’явити транспортний засіб на огляд черговому приймальнику і після належного оформлення поставити його на місце зберігання.

3.1.8.  Виконувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки, та утримувати зайняте транспортним засобом місце у чистоті.

3.1.9.  У разі термінового виїзду під час снігових заметів самостійно забезпечувати собі розчистку проїзду.

3.1.10.            У разі виявлення некомплектності транспортного засобу негайно повідомити про це чергового приймальника і подати з цього питання письмову заяву у двох примірниках, один з яких з відміткою чергового приймальника про її одержання залишити у себе.

3.1.11.            Після закінчення строку дії Договору забрати у Зберігача майно.

3.2.      Власник має право у будь-який час забирати у Зберігача  майно, яке знаходиться на зберіганні.

4. РОЗРАХУНОК І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1.      За зберігання майна Власник сплачує Зберігачу кошти у розмірі 150,00 грн. в місяць.

4.2.      Оплата здійснюється протягом 5 банківських днів з моменту отримання рахунку та підготовленого Зберігачем акту виконаних робіт,  шляхом перерахування передбачених у п. 4.1 сум коштів на поточний рахунок Зберігача.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.      У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2.      Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

5.3.      Зберігач несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення Власникові.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1.      Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє  безстроково.

6.2.      Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6.3.      Договір може бути припинений в односторонньому порядку в разі невиконання іншою стороною своїх обов’язків.

6.4.      Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

6.5.      Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

6.6.      Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.7.      Цей Договір складений українською мовою, у 2-х оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
12 418 переглядів