Договір надання послуг з пошуку приміщень

ДОГОВІР – ДОРУЧЕННЯ

про надання ріелторських послуг

с.Замарстинів                                                  15 березня 2011  р.

__________________, надалі – “Довіритель”, та ________________________, надалі – “Повірений”, з іншої сторони, а разом – Сторони, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.     За цим договором “Довіритель” доручає, а “Повірений” приймає на себе зобов’язання на умовах, визначених договором, здійснити пошук для „Довірителя” офісного приміщення в м. Львів.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.     “Довіритель” зобов’язується:

  • надати “Повіреному” інформацію про вимоги щодо приміщення;
  • виплатити “Повіреному” винагороду в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2.      “Довіритель” має право:

  • здійснювати перевірку і контроль діяльності “Повіреного” по виконанню умов цього договору.

2.3.     “Повірений” зобов’язується:

  • знайти офісне приміщення відповідно до вимог „Довірителя” площею від 10 до 40 м.кв.
  • сприяти в укладенні договору оренди приміщень між Орендодавцем та „Довірителем”.

2.4.     “Повірений” має право:

  • отримувати винагороду в порядку, передбаченому цим договором.

3.          РОЗРАХУНКИ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

3.1.   В разі виконання „Повіреним” своїх обов’язків до 01.10.2011 р. „Довіритель” сплачує „Повіреному” винагороду в розмірі 3967,20 грн.( три тисячі дев’ятсот шістдесят сім гривень 20 копійок).

3.2.   Договір набуває чинності з дня його підписання діє до 01.10.2011 р.

3.3.   Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору згідно з чинним законодавством України.

3.4.   Сторони погодилися, що текст, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються цього договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.5.   Усі суперечки, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі неможливості досягнення згоди – відповідно до чинного законодавства України.

3.6.   Цей Договір укладено у двох примірниках, які знаходяться у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

3.7.   Усі зміни та доповнення до цього договору оформляються у письмовій формі, підписуються обома Сторонами, і являють собою невід’ємну частину цього договору.

3.8.   У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Довіритель                                                              Повірений

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 985 переглядів