Договір надання юридичних послуг

ДОГОВІР

Про надання юридичних послуг

с.Скнилів                                                  «30» грудня 2010 року

_____________________, іменується в подальшому «Виконавець», і _____________________, що іменується в подальшому «Замовник», з другої Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.За цим Договором Виконавець приймає зобов’язання надати юридичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані юридичні послуги на умовах та в строки, що передбачено умовами цього Договору.

1.2.Склад і обсяг надання юридичних послуг визначаються на підставі Замовлення на надання юридичних послуг (Додаток №1), що узгоджено та затверджено Сторонами.

2.ОСОБЛИВІ УМОВИ

2.1.Виконавець вправі відмовитися від виконання Замовлення у випадках:

2.1.1. Якщо Замовник наполягає на досягненні результату, який неможливо досягнути у зв’язку із ново виявленими обставинами.

2.1.2. Виконання Замовлення неможливо у зв’язку із діями Замовника, які суперечать рекомендаціям Виконавця.

3.ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙНЯТТЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

3.1.Здача-приймання наданих юридичних послуг за цим Договором оформлюється Актом здачі-прийняття наданих послуг.

4.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість юридичних послуг, що надаються на умовах цього Договору, зазначається Сторонами у Замовленні на надання юридичних послуг (Додаток №1).

4.2. Оплата юридичних послуг здійснюється Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання Актів здачі-прийняття наданих послуг та відповідно до виставленого Виконавцем рахунку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Сторони зобов’язуються сумлінно виконувати умови даного Договору.

5.2.Виконавець зобов’язується:

5.2.1.Вчасно та у повному обсязі інформувати Замовника про відомі Виконавцю можливі негативні для Замовника наслідки від тих або інших дій Замовника або третіх осіб.

5.2.2.Повідомляти Замовнику про обставини, що не дозволяють належним чином виконати прийняте до виконання Замовлення.

5.2.3.Інформувати Замовника про стан виконання юридичних послуг, відповідно до умов цього Договору.

5.2.4.Повідомити Замовника у письмовій формі про неможливість виконання умов цього Договору із зазначенням причин і доказів цього.

5.3.Виконавець має право:

5.3.1.Надавати юридичні послуги, що передбачено умовами цього Договору особисто, або із залученням інших осіб, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником.

5.3.2.Вимагати забезпечення належних умов та оформлення необхідних документів для належного виконання послуг, передбачених цим Договором у відповідності до узгодженого Сторонами Замовлення на надання юридичних послуг.

5.4.Замовник зобов’язується:

5.4.1.Надавати на узгодження Виконавцю належним чином оформлені Замовлення та виконувати рекомендації Виконавця.

5.4.2.Зберігати конфіденційність одержання від Виконавця будь-якої інформації, а також приймати всі можливі заходи, для охорони отриманої інформації від розголошення.

5.4.3.Забезпечити належні умови та оформити необхідні документи для належного виконання послуг, виконання яких передбачено цим Договором у відповідності до узгодженого Сторонами Замовлення про надання юридичних послуг.

5.5.Замовник має право:

5.5.1.У будь-який час перевірити стан виконання умов цього Договору.

5.5.2.Вимагати від Виконавця виправлення недоліків або усунення відступів від умов цього Договору, у триденний термін, з моменту пред’явлення вимоги про виправлення вказаних недоліків чи усунення зазначених відступів.

5.5.3.Отримати відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням умов цього Договору з вини Виконавця.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

6.2.Виконавець вправі відмовитися від виконання Замовлення та зобов’язань за цим Договором повністю або частково, за умов виявлення факту надання Замовником неповної або недостовірної інформації, що призвело до неможливості належним чином виконати зобов’язання, що передбачено умовами цього Договору.

7.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1.Сторони цього Договору за період часу його дії та після належного виконання взаємних зобов’язань, повинні зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони будь-якої юридичної, комерційної, технічної та фінансової інформації.

7.2.Сторони приймають всі можливі заходи, щоб охороняти отриману інформацію від розголошення.

7.3.Сторона, що передає конфіденційну інформацію в будь-якій формі, відповідає за точність і повноту такої інформації та документації або за наслідки, що випливають із її використання Стороною, що її одержала.

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Даний Договір діє з 01.01.2011 р. до 31.12.2011 р.

9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.У випадку виникнення між Сторонами протиріч при виконанні умов даного Договору, такі протиріччя повинні бути врегульовані між Сторонами шляхом переговорів. У випадку не досягнення Сторонами згоди по спірних питаннях, такі суперечки підлягають розгляду в суді в порядку, що передбачено чинним законодавством України.

9.2.Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору оформлюються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

9.3.Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

9.4.Додаток №1: Замовлення на надання юридичних послуг.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Додаток №1

до Договору надання юридичних послуг  від «30 »грудня 2010 р.

ЗАМОВЛЕННЯ

на надання юридичних послуг

с.Скнилів                                                                                         «30» грудня 2010 року

Склад і обсяг юридичних послуг

п/п

Найменування та перелік юридичних послуг, що надаються Замовнику Вартість юр.послуг
1 Усна юридична консультація Від 300 грн.
2 Письмова юридична консультація, висновок, заява, скарга, лист 600 грн.
3 Представництво в суді (судове засідання) 600 грн.
4 Проста позовна заява (з однією позовною вимогою) від 800 грн.
5 Складна позовна заява (з кількома позовними вимогами) від 1350 грн.
6 Апеляційна або касаційна скарга від 1350 грн.
7 Абонентська плата за юридичні послуги 100 грн./міс.
8 Плата за 1 год. роботи (представництво, переговори) 500 грн.
9 Простий цивільно-правовий договір (типовий зразок під потреби замовника) від 1000 грн.
10 Складний господарський договір (нетиповий зразок під потреби замовника) від 2000 грн.
11 Опрацювання безнадійної заборгованості для списання боргу через суд(підготовка позову, представництво в суді, отримання рішення суду та виконавчого документа, подача в ДВС, супровід виконання, отримання документів про неможливість стягнення) 500 грн. / пакет.
12 Правова експертиза договорів, контрактів, угод та інших документів правового змісту, а також проектів таких документів, підготовка альтернативних варіантів. 300 грн.
13 Розробка та складання суміжних документів (актів, додаткових угод, протоколів розбіжностей і т. ін.). 300 грн.
14 Розробка внутрішньої документації і нормативних документів підприємства. Від 1000 грн.
15 Вишукування, аналіз, порівняння та підготовка характеристик контрагентів Від 1100 грн.
16 Погодження документів Від 500 грн.

*Сплата держмита, що розраховується від ціни позову та сплата за інформаційно-технічне забезпечення процесу не враховується до вартості юридичних послуг, а сплачується Замовником окремо за реквізитами суду. За бажанням Замовника перерахування зазначених платежів може бути здійснено Виконавцем від імені Замовника за реквізитами судової інстанції, після надання Виконавцем додаткового рахунку Замовнику на суму обов’язкових платежів і зборів.

*Питання пов’язані з виконанням рішення суду щодо стягнення грошових коштів з боржника та робота з відділом державної виконавчої служби не враховуються до вартості юридичних послуг і цього Замовлення, а узгоджуються Сторонами окремо с подальшим затвердженням і підписанням Замовлення на надання юридичних послуг .

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
27 681 переглядів