Договір позики (безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі)

ДОГОВІР ПОЗИКИ

(безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі)

м. Львів                                                                                               01 січня 2011 р.

ТОВ „Файні коні”, що іменується надалі „Позикодавець”, в особі директора Нечипоренко Никифора Калістратовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони і Нечипоренко Калістрат Никофорович, який перебуває в трудових відносинах з Позикодавцем, що іменуються надалі „Позичальник”, з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Позикодавець зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти в позику в сумі 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) (далі – позика), а Позичальник зобов’язується погасити Позикодавцеві дану суму грошей в термін зазначений в п.2.2. даного договору.

1.2.   Позика, що надається Позикодавцем, є безвідсотковою, – за користування позикою плата не стягується.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

2.1.   Позикодавець надає грошові кошти в позику протягом 2-х днів з моменту підписання цього Договору. Позика може надаватися як в готівковому так і в безготівковому порядку платіжним дорученням шляхом перерахування необхідної суми грошових коштів на банківський рахунок Позичальника.

2.2.   Позичальник зобов’язується повернути суму позики Позикодавцеві протягом 1 року з дня її отримання, а в разі звільнення з роботи до даної дати – не пізніше останнього робочого дня. Позичальник на власний розсуд може погасити суму позики достроково. Позичальник має право повертати позику частинами.

2.3.   Сума позики може повертається Позичальником у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування необхідної суми грошових коштів на банківський рахунок Позикодавця, готівкою в касу Позичальника, або за письмовою заявою вираховуватися з його заробітної плати.

3. ІНШІ УМОВИ

3.1.   Дія цього Договору припиняється після повного погашення позики Позичальником.

3.2.   Жодна зі сторін не має права передати свої права і обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої сторони.

3.3.   Договір позики може бути продовжений тільки за згодою сторін.

3.4.   Всі зміни і доповнення до цього Договору діють тільки у випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те особами.

3.5.   Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін.

3.6.   У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

4. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
17 454 переглядів