Договір обслуговування та ремонту

Договір №……

технічного обслуговування обладнання

м.Львів                                                                                           03 листопада 20 15 р.

____________________________ _____________________________________надалі «Замовник», в

особі ______________________________________, що діє на підставі ___________________,

(посада ,прізвище, ім’я, по батькові)

з одного боку, та ФОП Нечипоренко н.К., що діє на підставі Свідоцтва про Державну реєстрацію,далі «Виконавець» уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1.    Замовник доручає, а Виконавець погоджується прийняти на себе гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування технологічного обладнання Замовника.

1.2.    Встановлено:

–   Термін гарантійного обслуговування 1 рік з дня введення обладнання в експлуатацію;

–   Термін післягарантійного технічного обслуговування необмежений;

–   Висновки можливості і доцільності подальшої роботи повністю замортизованого обладнання та рекомендації до його заміни подає керівництво технічної служби Виконавця,

–   Післягарантійне обслуговування починається з дня закінчення терміну гарантії без попередження, якщо Замовник письмово не сповістив Виконавця про відмову від послуг за місяць до закінчення терміну дії гарантійного обслуговування.

1.3.    Технічне обслуговування в гарантійний строк є обов’язковим, і включає такі послуги:

–   Встановлення та введення в експлуатацію обладнання Замовника;

–   Виконання обов’язкового обсягу робіт, пов’язаного з профілактичним обслуговуванням 3 рази на рік у встановлені Виконавцем терміни, згідно з графіком профілактичного обслуговування, укладеним додатково;

–   Ліквідація дефектів і заміна дефектних деталей;

–   Проведення технічного інструктажу обслуговуючого персоналу при введенні в експлуатацію обладнання, а також після його профілактичного обслуговування та ремонту.

1.4.    Технічне обслуговування після закінчення гарантійного терміну включає такі послуги:

–   Проведення 3 рази на рік профілактичного щоквартального обслуговування у строки та в обов’язкових обсягах, згідно графіку обслуговування;

–   Проведення обов’язкових капітальних ремонтів кавоварок після року експлуатації згідно додатку та річного технічного обслуговування іншого обладнання в обсягах, згідно окремого додатку;

–   Проведення поточного та аварійного ремонту обладнання.

2.Порядок та обсяги технічного обслуговування.

2.1.    Технічне обслуговування проводиться персоналом Виконавця на підприємстві Замовника.

2.2.    Представник технічної служби при кожному проведенні технічного обслуговування або ремонту, робить запис у формулярі обладнання.

2.3.    Перелік обладнання та обсяг послуг технічного обслуговування протягом гарантійного терміну і після його закінчення визначається в додатках до даного Договору.

2.4.    Замовник втрачає право на гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання у випадках:

–   Ремонт обладнання не спеціалістами технічної служби Виконавця;

–   Вмикання і експлуатація обладнання (електро-і водопостачання), в межах параметрів які не відповідають вимогам виробника або інструкції по експлуатації;

–    Порушення вимог інструкцій з експлуатації обладнання персоналом, що стало причиною виходу обладнання з робочого режиму;

–    Порушення цілісності пломб на устаткуванні.

2.5.    Гарантія не поширюється на електролампи освітлення та гумово-технічні вироби (ущільнювачі, прокладки, тощо), вироби зі скла.

3.Зобов’язання Виконавця.

Виконавець зобов’язаний:

3.1.    Забезпечити якісне технічне обслуговування і ремонт обладнання, яке внесено до переліку (Додаток № 1) як під час, так і після закінчення гарантійного терміну експлуатації.

3.2.    Надавати Замовнику в узгоджених обсягах, порядку і термінах інформацію про проведення технічного обслуговування обладнання з відповідним записом у формуляр Замовника.

3.3.    Забезпечити навчання персоналу по роботі з устаткуванням на виробничих площах як Замовника, так і Виконавця.

3.4.    Передавати в розпорядження Замовника необхідну технічну документацію, рекомендації з експлуатації обладнання для проведення безперервної експлуатації .

4.Зобов’язання Замовника.

Замовник зобов’язаний:

4.1.    Прийняти від Виконавця підготовлене до експлуатації опломбоване обладнання.

4.2.    Викликати представника технічної служби Виконавця в усіх випадках зупинки устаткування через несправність.

4.3.    Виконувати усі вказівки представника технічної служби Виконавця з використання експлуатації та збереження обладнання.

4.4.    Допускати до обладнання для проведення технічних робіт тільки працівників технічної служби Виконавця.

4.5.    Забезпечити використання та експлуатацію обладнання згідно вимог діючих інструкцій та рекомендацій, а також підготовку персоналу підприємств до експлуатації обладнання. У разі порушення цих умов, Виконавець не несе відповідальності за роботу устаткування.

4.6.    По закінченню терміну гарантії Замовник оплачує Виконавцю вартість технічного обслуговування та ремонту обладнання згідно тарифів Виконавця за фактом проведення робіт.

5.Послідовність розрахунків.

5.1.    Витрати на організацію та проведення гарантійного технічного обслуговування несе Виконавець. У разі необумовленого виклику в гарантійний період представника технічної служби Виконавця (порушення персоналом інструкцій по експлуатації, незнання технічних умов або норм роботи устаткування і т.д.) витрати, пов’язані з відрядженням техніка, несе Замовник.

5.2.    Всі витрати на техобслуговування і ремонт в післягарантійний термін, в тому числі, ті що пов’язані з відрядженням спеціалістів Виконавця на територію Замовника для проведення ремонтних і профілактичних робіт, а також по заміні несправних деталей і вузлів (вартість запасних частин), несе Замовник.

5.3.    В разі порушення Замовником строків платежів (за роботи, проведені в післягарантійний термін). Виконавець має право призупинити технічне обслуговування до оплати заборгованості. Тимчасове припинення обслуговування не звільняє замовника від оплати заборгованості.

5.4.    Оплата за технічне обслуговування та ремонт обладнання, обумовлюється додатковими договорами.

6.Заключні положення.

6.1.    Інші питання, неврегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.

6.2.    Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що діють з дня підписання Сторонами і до кінця поточного року.  Якщо за один місяць, до закінчення даного Договору, одна зі сторін письмово не повідомить іншу про припинення дії Договору в зв’язку з закінченням, він щоразу пролонгується на наступний річний термін.

7.Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
9 171 переглядів