Позовна заява про визнання кредитного договору не дійсним 3

До Сихівського районного суду м.Львова

79018, м. Львів, вул. Чоловського,2

Позивач               Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

Відповідач:       ВАТ «Державний ощадний банк України»

Філія – Львівське міське відділення №6319 ВАТ «Ощадбанк».

79008, м. Львів, вул. Валова,9

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання договору недійсним

__.03.2008 року між мною Позичальником __________________________, та ВАТ «Державний ощадний банк України» Філія – Львівське міське відділення №6319 ВАТ «Ощадбанк» (надалі за текстом — Банк) укладено Договір про іпотечний кредит №____. Зазначений Договір укладений сторонами із визначенням його змісту на основі стандартної форми, запропонованої Банком для будь-яких клієнтів-фізичних осіб.

За умовами договору, Банк зобов’язався надати Позичальнику кредит у сумі ______,00 грн., а Позичальник – повернути кредит та сплатити відсотки за користування у розмірі 15,5% річних.

Проте підписання зазначеного договору про надання споживчого кредиту стало наслідком чисельного порушення норм чинного законодавства та прав Позичальника, як споживача кредитної послуги, з боку Банку, а саме:

Згідно п. 2. ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

2) кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

б) форми його забезпечення;

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача;

г) тип відсоткової ставки;

ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов’язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);

е) строк, на який кредит може бути одержаний;

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

Ця інформація майже в повному обсязі не була надана Позивачу.

Згідно ч. 2 п. 2. ст. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів» підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Згідно п. 1. ст. 230 ЦК України, якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним.

Згідно п. 2. ст. 230 ЦК України, сторона, яка застосувала обман, зобов’язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв’язку з вчиненням цього правочину.

Окрім того, договір про надання споживчого кредиту суперечить ряду норм чинного законодавства, а саме:№ п/п                Норми договору, що суперечать нормам законодавства       Норма законодавства Коментар

1             п. 1.9. …розмір процентів за користування Кредитом під час дії цього Договору, залежно від зміни облікової політики Національного банку України, … або в інших випадках може бути змінений Банком…

 

 

п. 3.4. Банк має право вимагати від Позичальника дострокового повернення суми кредиту … у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-яких зобов’язань за цим договором … в тому числі…:

 

ч. 2. незгоди Позичальника з пропозицією Банку про зміну процентної ставки за користування кредитом…           Ч. 4 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими:

– встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової ставки.

П. 10 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:

4) іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту.

Ч. 2 п. 2 ст. 651 ЦК України:

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.    Банк надає собі права за власним бажанням будь-коли змінювати відсоткову ставку, а Клієнт не має права відмовитися.

 

 

Усі положення договору банк вважає істотними.

 

 

 

Зміна або визнання недійсним будь-якого іншого положення договору призведе до зміни п. 3.4. та п.п. 4.3.3.

2             п. 4.1. Зобов’язання Банку:

 

 

п.п. 4.1.4. Не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Позичальника, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків … передбачених п. 4.2.4., 7.6. цього Договору.

 

п.п. 4.2.4. У випадку неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Позичальник надає згоду на розкриття Банком інформації щодо діяльності та фінансового стану Позичальника…    П. 1 Ст. 634 ЦК України:

 

 

Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

 

 

 

Ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»:

 

Зобов’язання щодо збереження банківської таємниці:

 

Банки зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:

 

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

 

 

 

Ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» (Порядок розкриття банківської таємниці) не передбачає розкриття банківської таємниці інакше, як по письмовому запиту обмеженого кола установ.

 

 

 

Аб. 2 п. 3 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

 

Персональні дані, одержані від споживача або іншої особи у зв’язку з укладенням та виконанням договору про надання споживчого кредиту, можуть використовуватися виключно для оцінки фінансового стану споживача та його спроможності виконати зобов’язання за таким договором.  У тексті договору банк заявляє про розкриття банківської таємниці у власних комерційних інтересах.

 

 

Позичальник не надавав на це згоди.

 

 

 

Зміна або визнання недійсним п.п. 4.2.4. призведе до зміни п.п. 4.1.4. та п.п. 4.3.3.

3             п. 4.2. Права Банку:

 

 

п. 4.2.3. Вимагати від Позичальника укладення нових договорів забезпечення повернення кредиту у разі, якщо укладені договори не в повному обсязі відповідно до правил Банку забезпечують повернення отриманого Позичальником кредиту згідно з умовами цього Договору або Предмет іпотеки втратив ліквідність. Висновок Банку щодо необхідності укласти нові договори є безспірним і не підлягає оскарженню.               Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

 

 

 

 

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

 

 

 

Ч. 2 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими: споживач зобов’язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою, визначеною кредитодавцем, крім випадків, коли укладення такого договору вимагається законодавством та/або коли витрати за таким договором прямо передбачені у складі сукупної вартості кредиту для споживача;

 

 

 

П. 2 ст. 14 Цивільного кодексу України встановлює, що особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї. Банк посягає на свободу волевиявлення, щодо укладення нових правочинів.

 

 

 

 

Зміна або визнання недійсним п. 4.2.3. змінює ч. 2 п. 3.4. та п.п. 4.3.3.

4             п. 4.3.3. У разі порушення умов цього Договору та/або Іпотечного договору достроково повернути Кредит з одночасною сплатою процентів за фактичний час користування кредитними ресурсами, комісійних винагород, штрафів та інших належних до сплати платежів відповідно до чинного законодавства України. Сторони домовилися, що розмір збитків визначатиметься Банком самостійно, на що Позичальник цим надає свою згоду.            П. 1 Ст. 634 ЦК України:

 

 

Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

 

 

 

П. 1 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

 

Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.

 

 

 

п. 2 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

 

Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача.

 

 

 

П. 4 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

 

Перелік несправедливих умов у договорах із споживачами не

є вичерпним.   Сторони договору ні про що не домовлялись – цей договір був запропонований Банком, як договір приєднання.

 

 

Позичальник не надавав згоди на одноосібне визначення розміру шкоди.

 

 

 

Банк у випадку порушення будь-яких умов договору надає собі права вимагати компенсацій у будь-яких розмірах.

5             п. 4.3.8. Впродовж строку дії цього Договору своєчасно та  самостійно ознайомлюватись із Тарифами Банку, що пов’язані із обслуговуванням та погашенням Кредиту…  Ч. 3 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими:

– передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором, крім відсоткової ставки.

Ч. 2 п. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: Споживач не  зобов’язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори,  відсотки або інші вартісні елементи кредиту,  що  не  були зазначені у договорі.

Ч. 3 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі  умови  в договорах, зокрема положення, згідно з якими: передбачаються зміни в будь-яких  витратах  за  договором, крім відсоткової ставки;          Банк надає собі права безпідставно витребувати гроші із споживача, шляхом зміни розмірів тарифів, пов’язаних з обслуговуванням кредиту.

 

Згідно п. 6 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»: у разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

1) такі положення також підлягають зміні; або

2) договір може бути визнаним недійсним у цілому.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів», суб’єкт підприємницької діяльності, що надає послуги, не повинен включати у Договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс Договірних прав та обов’язків на шкоду споживача. Таким чином, кредитний договір має бути в цілому на вимогу споживача визнаним недійсним.

Згідно із статі 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення стороною (сторонами) вимог, які встановлені, зокрема, ч.1 статі 203 Цивільного кодексу України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.

Відповідно до статті 236 Цивільного кодексу України правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.

Відповідно до приписів частиною 2 статті 548 Цивільного кодексу України недійсне зобов’язання не підлягає забезпеченню. Недійсність основного зобов’язання (вимоги) спричиняє недійсність правочину, щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

У разі застосування наслідків недійсності правочину Позивач повинен повернути Відповідачеві суму наданого кредиту, а саме _______,00 грн. Відповідач повинен повернути Позивачеві раніше сплачені платежі у рамках обслуговування кредиту.

На підставі викладеного та керуючись положеннями ст.ст. 3, 15, 21, 110, 119-120 ЦПК України, Конституцією України, ст. ст. 3, 4, 13, 203, 215, 236, 524, 548 Цивільного кодексу України, Законами України «Про заставу», «Про іпотеку», «Про банки та банківську діяльність», Постанови N 5 від 12.04.96 р. пленуму Верховного Суду України, Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»,

Прошу:

1. Прийняти позовну заяву до свого розгляду відповідно до статі 110 Цивільного процесуального кодексу України та Постанови N 5 від 12.04.96 Пленуму Верховного Суду України: «Відповідно до Закону «Про захист прав споживачів» споживачі за власним вибором звертаються до суду за місцем свого проживання, або за місцем знаходження Відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання Договору. Жоден із цих Судів не вправі відмовити у прийнятті позовної заяви або переслати її до іншого Суду з мотивів непідсудності».

2. Визнати недійсним кредитний Договір № _____ від ____.03.2008 року, укладений між Позичальником та Банком.

3. Зобов’язати Відповідача (Банк) прийняти у Позивача (Позичальника) суму залишку заборгованості рівними частинами, у термін не меншій, ніж передбачалось кредитним договором.

4. У відповідності із статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачів» звільнити мене від сплати Судового збору.

5. Під час підготовки справи до судового розгляду вирішити питання у поряду забезпечення позову витребувати у Відповідача, копію кредитної справи та інформацію щодо здійснених мною витрат по обслуговуванню кредиту.

Додатки:

1.     Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

2.     Договір про іпотечний кредит №____ від __.03.2008 р.

3.     Квитанція про сплату витрат на ІТЗ.

Дата                          Підпис                                  Ініціали, прізвище

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
6 671 переглядів