Договір агентський (на кредитування)

Договір про надання послуг № ____

м. Львів                                                                                            02.02.2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “_______ банк”, іменований надалі „Банк”, в особі ____________, що діє на підставі ____________________ з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю “Рябий пес», іменоване надалі „Виконавець”, в особі  директора ________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,  далі разом по тексту Договору – „Сторони”, уклали цей договір (далі – „Договір”) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором Виконавець зобов’язується сприяти в укладанні договорів кредитування між Банком та фізичними особами – споживачами його послуг (надалі „клієнтами”), шляхом інформування клієнтів – потенційних позичальників щодо умов надання кредитів за різними Програмами кредитування Банку та направлення них до Банка для отримання кредитів, а Банк зобов’язується сплачувати Виконавцю вартість наданих послуг у розмірі, порядку та на умовах встановлених цим Договором.

1.2. При залученні Виконавцем клієнта на отримання кредиту в національній або іноземній валюті в Банку, Виконавець оформлює Рекомендацію-Направлення на отримання кредиту за формою, наведеною в Додатку № 3, що є невід’ємною частиною цього Договору, один примірник якого надає клієнту для передачі в Банк.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець приступає до надання послуг, вказаних в п.1.1. цього Договору з дня підписання Сторонами цього Договору.

2.2. Послуги, зазначені у п.1.1. цього Договору надаються Виконавцем особисто власними силами та засобами. На правовідносини, що виникають між Банком та Виконавцем – фізичною особою за цим Договором, трудове законодавство України не поширюється.

2.3. Банк надає Виконавцю інформацію про умови кредитування за діючими Програмами кредитування за формою наведеною у Додатку № 1, що є невід’ємною частиною цього Договору та здійснює контроль за належним виконанням Виконавцем послуг за цим Договором.

2.4. На підставі Рекомендацій-Направлень, які надаються до Банку клієнтами, направленими до Банку Виконавцем і даних Банка про отримання такими клієнтами кредитів, Банком щомісяця складається Акт прийому-передачі наданих послуг за формою наведеною у Додатку № 4, що є невід’ємною частиною цього Договору, надалі – „Акт прийому-передачі наданих послуг”, який підписується Сторонами та засвідчується печаткою Сторін. Акт прийому-передачі наданих послуг є підставою для оплати послуг Виконавця.

2.5. Банк оплачує послуги Виконавця за умов:

2.5.1. Отримання клієнтом кредиту саме за тією програмою кредитування, та на придбання саме того майна, що буде зазначено в Рекомендації-Направленні від Виконавця.

2.5.2. Не відкликання клієнтом  позичальником – фізичною особою, направленою Виконавцем, згоди на укладення з Банком кредитного договору протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати укладення цього кредитного договору (отримання від Банку примірника кредитного договору), згідно з умовами Закону України „Про захист прав споживачів”.

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Розмір винагороди, яку Банк сплачує Виконавцю за надані за цим Договором послуги, визначається відповідно до Додатку № 2, що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.2. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті України. У разі надання кредиту в іноземній валюті оплата послуг Виконавця здійснюється по курсу НБУ на день видачі кредиту.

3.3. Сторони за взаємною згодою встановили, що Банк має право під час дії цього Договору самостійно змінювати розмір оплати послуг Виконавця, визначений згідно п. 3.1. цього Договору. Сторони досягли згоди без укладення будь-якого додаткового договору встановити наступний порядок зміни умов цього Договору щодо розміру винагороди Виконавця або строку дії цього Договору:

3.3.1. Про зміну розміру винагороди Банк повідомляє Виконавця шляхом направлення за адресою Виконавця, зазначеною у цьому Договорі, листа з повідомленням про вручення за 5 (п’ять) календарних днів до дня вступу в дію зміненого розміру винагороди. Зміни до даного Договору набувають чинності, а новий розмір винагороди починає діяти з 6-го календарного дня після відправлення Банком відповідного листа повідомлення. Сторони досягли згоди, що датою, з якої починається відлік зазначеного вище п’ятиденного строку, вважається дата, зазначена на документі, що надається Банку відділенням поштового зв’язку при відправленні листа з повідомленням про врученням, або дата, яка зазначена на листі про зміну розміру винагороди, яке отримане Виконавцем особисто в Банку.

3.3.2. У разі незгоди  Виконавця з новим розміром винагороди, Виконавець протягом п’ятиденного строку має право відмовитись від цього Договору шляхом вручення Банку листа з відмовою від подальшого надання послуг Банку за цим Договором (або листа з запереченням щодо нового розміру винагороди). В момент отримання Банком одного з зазначених листів у зазначений п’ятиденний період, зміни до цього Договору щодо нового розміру винагороди вважаються Сторонами такими, що не набули чинності, а Виконавець – таким, що скористався своїм правом відмови від цього Договору. У такому випадку цей Договір припиняється з 6-го (шостого) календарного дня після відправлення Банком листа повідомлення відповідно до п.п.3.3.1. цього Договору.

3.4. Відповідальний працівник Банку не пізніше 15-го (п’ятнадцятого) числа кожного місяця наступного за звітним (якщо цей день випадає на вихідний або не робочій – не пізніше наступного робочого дня) на підставі отриманих від клієнтів Рекомендацій-Направлень Виконавця та даних про отримані цими клієнтами кредити у Банку, складає Акт прийому-передачі наданих послуг в двох примірниках підписаних з боку Банка та засвідчених його печаткою і передає їх працівнику Виконавця – юридичної особи, відповідальному за супроводження цього Договору, із супроводжуючим листом в двох примірниках, а працівник Виконавця зазначає на примірнику листа Банка дату отримання Актів, зазначає свою посаду ПІБ, ставить підпис та печать Виконавця. Виконавець – фізична особа та фізична особа підприємець підписують Акт прийому-передачі у приміщенні Банку.

3.5. Виконавець особа не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання від Банку двох примірників Акту прийому-передачі наданих послуг, повертає Банку один примірник Акту прийому-передачу наданих послуг підписаний та скріплений печаткою Виконавця, а відповідальний працівник Банку зазначає на примірнику Виконавця Акта прийому-передачі наданих послуг дату отримання від Виконавця свого примірника Акту прийому-передачі, підписаного з боку Виконавця, зазначає свою посаду ПІБ, ставить підпис та печать Банку.

3.6. На підставі підписаного з обох Сторін Акту прийому-передачі наданих послуг Банк протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання від Виконавця – юридичній особи підписаного з його боку примірнику Акту прийому-передачі наданих послуг або протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати підписання акту Виконавцем фізичною особою або фізичною особою підприємцем, сплачує Виконавцю зазначену в цьому акті суму шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця № ___________________________, відкритому в АКБ «Надра», код ЄДРПОУ банка ________________, код банка в системі електронних платежів (МФО) 325978 Оплата послуг Виконавця фізичної особи може бути здійснена шляхом виплати готівкових грошових коштів з каси Банку за заявою Виконавця фізичної особи на підставі заяви на видачу готівки Банку.

3.7. Банк відповідно до вимог законодавства України під час виплати винагороди Виконавцю фізичній особі виконує функції податкового агента – здійснює з сум винагороди Виконавця фізичної особи за цим Договором, утримання всіх передбачених чинним законодавством України податків та зборів та повідомляє податковий орган,  в якому фізична особа Виконавець взята на облік,  про сплачений Виконавцю – фізичній особі дохід.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Банк зобов’язаний:

4.1.1. У період дії цього Договору надавати Виконавцю інформацію щодо умов кредитування за діючими Програмами кредитування Банка за формою, наведеною у Додатку № 1 до цього Договору, інформацію про адреси знаходження та телефони підрозділів Банка де фізичні та юридичні особи можуть отримати кредити. Попереджати Продавця про зміну умов кредитування, якщо така зміна призведе до зміни умов співпраці між Сторонами, протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту введення таких змін.

4.1.2. Надавати Виконавцю необхідну консультативну та роз’яснювальну допомогу, пов’язану з предметом цього Договору.

4.1.3. Надавати Виконавцю документи, що містять умови кредитування Банка за конкретними діючими Програмами кредитування у обсязі та на умовах встановлених Банком.

4.1.4. Здійснити приймання наданих послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.1.5. У строки встановлені цим Договором здійснити оплату послуг Виконавця у розмірі та на умовах цього Договору.

4.1.6. Зберігати у таємниці та не розголошувати відомості, що становлять банківську та комерційну таємницю, та сталі відомі Банку у процесі виконання умов цього Договору та нести відповідальність за їх розголошення.

4.2. Банк має право:

4.2.1. Здійснювати систематичний контроль за ходом та якістю надання послуг Виконавцем, вимагати від Виконавця їх належного виконання.

4.2.2. Вимагати  від Виконавця збереження у таємниці та не розголошення відомостей, що становлять банківську таємницю і сталі відомі Виконавцю у процесі надання послуг за цим Договором.. До відомостей, що відносяться до банківської таємниці відносяться відомості про прізвища, імена та по-батькові фізичних осіб, які уклали з Банком кредитні договори за допомогою Виконавця, суми та конкретні умови таких кредитних договорів, відомості про фінансовий стан позичальників тощо.

4.2.3. Самостійно здійснювати перегляд розмірів оплати послуг Виконавця у порядку, передбаченому цим Договором.

4.3. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. Доводити до відома потенційних позичальників інформацію щодо умов кредитування за конкретними діючими Програмами Банка.

4.3.2. Ознайомлювати зацікавлених осіб з діючими умовами кредитування Банка за конкретними програмами, адресами підрозділів Банка, телефонами Банка за якими вони можуть отримати більш конкретну інформацію з цих питань.

4.3.3. Виконувати умови цього Договору щодо оформлення та надання своїм клієнтам  Рекомендацій – Направлень та підписання Актів прийому-передачі наданих послуг.

4.3.4. Зберігати у таємниці та не розголошувати відомості, що становлять банківську та комерційну таємницю, що стали відомі Виконавцю у процесі надання послуг за цим Договором та нести відповідальність за їх розголошення.

4.4. Виконавець має право вимагати від Банку:

4.4.1. Надання інформації щодо умов кредитування за діючими Програмами кредитування Банка, інформації про адреси знаходження підрозділів Банка де фізичні особи можуть отримати кредити, а також про телефони, за якими вони можуть отримати більш конкретну інформацію.

4.4.2. Попередження про зміни в умовах кредитування протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту введення цих змін, якщо ці зміни тягнуть за собою зміни умов співпраці між Сторонами.

4.4.3. Надання необхідної консультативної та роз’яснювальної допомоги, пов’язаної з предметом цього Договору.

4.4.4. Приймання наданих послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4.4.5. Оплати своїх послуг згідно з умовами цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання та/або неналежне виконання Сторонами умов цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. У разі невиконання та/або неналежного виконання однією з Сторін умов цього Договору , винна Сторона  має відшкодувати іншій Стороні збитки, завдані таким невиконанням або неналежним виконанням, у повному обсязі.

5.3. У разі прострочення Банком строків оплати послуг Виконавця Банк сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми за кожний день прострочення.

5.4. У разі, якщо під час дії цього договору, Сторони під впливом форс-мажорних обставин не в змозі повністю або частково виконати покладені на себе обов’язки, дата виконання останніх відкладається на час дії таких обставин. Такими обставинами є: стихійні лиха, війни, страйки, акти та дії органів законодавчої чи виконавчої влади й таке інше.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Будь-яка інформація, передання якої мало місце на підставі цього Договору, а також умови Договору та зміст переговорів Сторін вважається комерційною інформацією за цим Договором і щодо неї діє режим комерційної таємниці. Виняток становить інформація, вказана в цьому Договорі як така, що не є конфіденційною і яка передається Банком Виконавцю з метою її використання у процесі надання послуг за цим Договором, а також факт існування самого Договору.

6.2. До відомостей, що становлять банківську таємницю відносяться відомості про прізвища, імена та по-батькові фізичних осіб, які уклали з Банком кредитний договори за допомогою Виконавця, суми та конкретні умови таких кредитних договорів, відомості про фінансовий стан позичальників тощо.

6.3. Сторони зобов’язані зберігати сувору конфіденційність про умови цього Договору, а також відомості (інформацію), що були (-ла) отримані (-на) у процесі виконання Сторонами умов цього Договору. Сторони зобов’язані застосовувати усі можливі засоби для запобігання розголошення одержаної інформації, що становіть банківську або комерційну таємницю за цим Договором. У разі порушення конфіденційності Договору одною із Сторін, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні збитки, що виникли внаслідок такого порушення, у повному обсязі.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін і діє по останній робочій день серпня 2012 року, включно – в частині надання послуг Банку Виконавцем, та по дату оплати Банком послуг Виконавця – в часті виконання грошових розрахунків за цим Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.  У випадку, якщо не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору жодна зі Сторін письмово не висловила бажання припинити дію цього Договору, цей Договір вважається кожного разу автоматично продовженим по останній робочий день грудня місяця наступного року на існуючих  умовах.

7.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни і доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін, шляхом укладення додаткових договорів, які є невід’ємними частинами цього Договору.

7.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені письмово, підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін (печаткою Банка, якщо Виконавцем є фізична особа, або фізична особа підприємець, що не має печатки). Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками (печаткою Банка, якщо Виконавцем є фізична особа, або фізична особа підприємець, що не має печатки).

7.4. Дія цього Договору може бути достроково припинена за вимогою будь-якої із Сторін. Сторона, що бажає припинити дію Договору, зобов’язана письмово попередити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів. Даний пункт не застосовується при настанні обставин, викладених в п.3.3.2 даного Договору.

7.5.  До моменту припинення дії цього Договору, Сторони повинні у повному обсязі виконати взаємні зобов’язання за цим Договором, а також врегулювати грошові розрахунки, інакше цей Договір не буде вважатися припиненим до повного виконання цих зобов’язань.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Всі спори і розбіжності, що випливають з цього Договору, Сторони вирішують у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди другої Сторони.

8.3. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною, якщо вони оформлені письмово, підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін (печаткою Банка, якщо Виконавцем є фізична особа, або фізична особа підприємець, що не має печатки).

8.4. Даний Договір не може бути перешкодою для укладання аналогічних договорів (угод) та виконання Сторонами своїх зобов’язань перед третіми особами.

8.5. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.6. Банк гарантує, що він має всі передбачені чинним законодавством України дозволи та документи, що підтверджують право Банка здійснювати банківську діяльність.

8.7. Виконавець юридична особа гарантує, що його права та обов’язки за цим Договором відповідають діяльності, що зазначена в його статуті.

8.8. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.9. Сторони гарантують правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів. У випадку зміни організаційно – правової форми господарювання, назви (ПІБ), адреси, телефонів, платіжних реквізитів будь-якої із Сторін цього Договору остання повинна повідомити іншу Сторону про такі зміни протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх виникнення. Дані зміни повинні бути узгоджені Сторонами шляхом укладення додаткового договору до цього Договору. Сторона, яка своєчасно не повідомила іншу Сторону про вищезазначені зміни несе ризик настання пов’язаних с цим несприятливих наслідків.

8.10.На момент укладення цього Договору:

Банк є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Виконавець – юридична особа, є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

8.11. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної із Сторін.

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК                                                                                  ВИКОНАВЕЦЬ

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 206 переглядів