Позовна заява про визнання кредитного договору не дійсним1

До Сихівського районного суду м.Львова

79018, м. Львів, вул. Чоловського,2

Позивач               Нечипоренко Никифір Калістратович

79049, м. Львів, вул. Антонича 888/111

Відповідач:         ЗАТ «ОТП Банк» в особі філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Львів.

79005, м. Львів, вул. І.Франка, 20

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання кредитного договору недійсним

__.12.2007 р. між ___________________ та ЗАТ «ОТП Банк» в особі філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Львів був укладений кредитній договір №_____________ на підставі типової форми договору, запропонованої Банком (договір приєднання).

Згідно укладеного договору Банк зобов’язався надати споживчий кредит в сумі _______ доларів США, а споживач повернути кредит та сплатити відсотки за користування.

__.12.2007 р. між ________________ та ЗАТ «ОТП Банк» в особі філії ЗАТ «ОТП Банк» в м. Львів був укладений ще один такий самий кредитній договір №________________, згідно з яким банк зобов’язався надати ____________ доларів США.

Точний розмір відсотків під яки отримувалися кредити в договорах не зазначений.

Підписання договорів про надання кредиту стало наслідком чисельного порушення норм чинного законодавства та прав Позичальника, як споживача кредитної послуги, з боку ЗАТ «ОТП Банк», а саме:

1. Невиконання переддоговірної роботи з Позичальником.
Відповідно п. 2 частини 1 Кредитного Договору банк надає кредит на споживчі цілі.

Згідно п. 2. ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі про:
2) кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

б) форми його забезпечення;

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача;

г) тип відсоткової ставки;

ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов’язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);

е) строк, на який кредит може бути одержаний;

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

Ця інформація майже в повному обсязі не була надана Позивачу.

Згідно ч. 2 п. 2. ст. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів» підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Згідно п. 1. ст. 230 ЦК України, якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним.

Згідно п. 2. ст. 230 ЦК України, сторона, яка застосувала обман, зобов’язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв’язку з вчиненням цього правочину.

 

2. Зміст правочину суперечить чисельним нормам законодавства України.
Договір про надання споживчого кредиту суперечить ряду норм чинного законодавства, а саме:

п/п Норми договору, що суперечать нормам законодавства Норма законодавства Коментар
1 Частина 1.

П. 3. Сторони наступним домовились, що для розрахунку процентів за користуванням Кредитом буде використовуватись Плаваюча процентна ставка.

Згідно ст. 632 ЦК України істотною умовою договору є ціна.

Ч. 5 п. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:

– річна відсоткова ставка за кредитом;

Ч. 2 п. 4 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:

– детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача;

Ч. 4 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими:

– встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни відсоткової ставки.

Ціна договору сторонами не погоджена. Річна відсоткова ставка не визначена ані на момент укладання договору, ані в подальшому.
2 1.3.2. (Позичальник зобов’язаний) Забезпечити укладання, набрання чинності та надання Банку нижченаведених договорів страхування, укладених в страховій компанії погодженій Банком до співпраці та на весь строк дії цього Договору. Ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про страхування»: Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов’язковою передумовою при реалізації інших правовідносин.

Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Ч. 2 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими: споживач зобов’язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою, визначеною кредитодавцем.

У тексті договору банк позбавляє позичальника права вільно вибирати страхову компанію. З одночасним вимаганням великого штрафу за реалізацію законного права.

Зміна цього пункту чи визнання його недійсним зумовлює зміну:

1. п. 1.3.2.1.

2. п. 1.3.2.2.

3. аб. m) п. 2.3.7.

4. п. 1.9.1.

5. п. 1.4.1.7.1.

3 1.3.4. … Застереження: Звіт про проведення незалежної оцінки складається оціночними компаніями погодженими Банком до співпраці, якщо інше не погоджено з Банком в письмовій формі. Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Ч. 2 п. 5 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими: споживач зобов’язаний під час укладення договору укласти інший договір з кредитодавцем або третьою особою, визначеною кредитодавцем.

Банк посягає на свободу волевиявлення при укладенні цивільних угод.
4 1.3.11.1. Укладення між Банком, орендарем Предмету іпотеки та Позичальником чи/та Майновим поручителем і вступ в дію додаткових угод до договору оренди Предмету іпотеки на умовах, що влаштовують Банк. Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Банк посягає на свободу волевиявлення при укладенні цивільних угод.
5 1.3.11.2. У випадку, якщо Орендарі юридичні особи, забезпечення надання Орендарем в Банк нотаріально посвідчених копій чи засвідчених печаткою Орендаря копій реєстраційних документів Орендаря, а саме: статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з управління статистики, довідка форми 4 – ОПП, протокол зборів учасників про призначення на посаду керівника, а також інших документів за вимогою Банку. п. 3 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: Кредитодавець не має права вимагати від споживача відомостей, які не стосуються визначення його платоспроможності та не є необхідними для надання споживчого кредиту. Пряме порушення Закону.
6 1.3.11.3. У випадку, якщо орендар особа-підприємець, забезпечення надання орендарем в Банк нотаріально посвідчених копій чи засвідчених печаткою та підписом орендаря копій наступних документів: свідоцтво про державну реєстрацію та інші документи за вимогою Банку. п. 3 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»: Кредитодавець не має права вимагати від споживача відомостей, які не стосуються визначення його платоспроможності та не є необхідними для надання споживчого кредиту. Пряме порушення Закону.
7 1.4.1.7.1. У випадку порушення Позичальником своїх зобов’язань, встановлених будь – яким з п.п. 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8., 2.3.10. цього Договору, Фіксована процентна ставка … підвищується на 2 процента річних…

2.3.6. Не отримувати інші кредити…

2.3.7. … n) забезпечити наявність та дійсність Договорів страхування… (у страховиків, що погоджені Банком)

Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Банк застосовує штрафні санкції у разі реалізації Позичальником права, наданого Законом.
8 1.9.1. Незважаючи на інші положення цього Договору, Банк має право вимагати дострокове виконання Боргових зобов’язань в цілому або визначеній Банком частині у випадку невиконання Позичальником та/або Поручителем, та/або Майновим поручителем своїх Боргових та інших зобов’язань за цим Договором (в тому числі, але не виключно, встановлених п. 2.3.7. та ст. 3 цього Договору) та/або умов Договору поруки…

2.3.7. … n) забезпечити наявність та дійсність Договорів страхування… (у страховиків, що погоджені Банком)

Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Банк наділяє себе правом вимагати дострокового повернення кредиту у разі реалізації Позичальником права, наданого Законом.
9 2.1.2. Не розголошувати третім особам інформацію про Позичальника, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, … коли розкриття банківської таємниці … необхідне Банку для захисту його прав та інтересів. Ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»:

Зобов’язання щодо збереження банківської таємниці:

Банки зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

Аб. 2 п. 3 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Персональні дані, одержані від споживача або іншої особи у зв’язку з укладенням та виконанням договору про надання споживчого кредиту, можуть використовуватися виключно для оцінки фінансового стану споживача та його спроможності виконати зобов’язання за таким договором.

У тексті договору банк намагається відмінити право надане Законом, щодо захисту персональної інформації клієнта.
10 2.2.1. Не виконувати будь–які вимоги Позичальника, якщо їх виконання суперечить зобов’язанням Позичальника за цим Договором. п. 2 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача.

Ст. 21 Конституції України: Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Враховуючи, що половина договору суперечить законодавству, ця норма є несправедливою.
11 2.2.2. Вимагати від Позичальника надання документів, які підтверджують виконання умов цього Договору, Документів забезпечення, а також оцінювати такі документи для цього Договору в односторонньому порядку. п. 2 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача.

Банк надає собі права вимагати повернення кредиту, не погодивши надані документи.
12 2.2.5. Незважаючи на всі інші положення цього Договору, Банк має право в будь – який момент строку дії цього Договору, в односторонньому порядку відмовитись від свого зобов’язання за цим Договором щодо надання Позичальнику Кредиту (Траншу), без зазначення причини відмови. Ст. 629 ЦК України Обов’язковість договору:
Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

п. 2 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача.

Ч. 3 п. 3 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»: До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими:

– встановлення жорстких обов’язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;

Банк надає собі права відмовитися від зобов’язань, але споживачеві таке право не надається.
13 2.3.6. Не отримувати інші кредити, позики та їх різновиди чи будь – яку іншу фінансову допомогу без попередньо отриманої на це письмової згоди Банку. Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Ст. 42 Конституції України: Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Ст. 48 Конституції України: Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Банк посягає на права, що охороняються Конституцією України.
14 2.3.7….к) на першу вимогу Банку надавати йому можливість для перевірки Предмету іпотеки, а при проведенні представниками Банку перевірки виконання умов цього Договору (інспектування, огляд, тощо) – без затримки підписувати відповідні акти перевірок та засвідчувати, таким чином, їх відповідність фактичним обставинам; Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Банк посягає на свободу волевиявлення Позичальника.
15 2.3.12. Позичальник зобов’язується забезпечити належне виконання п.п. 2.3.7. – 2.3.11. цього Договору Майновим поручителем та/чи Поручителем. Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Банк вимагає від Позичальника зобов’язань, яки він не може надавати за Законом. Позичальник не може відповідати за дії третіх осіб.

Зміна цього пункту чи визнання його недійсним зумовлює зміну:

1. п. 2.3.7.

2. п. 2.3.8.

3. п. 2.3.11.

4. п. 1.3.

16 4.1.3. За невиконання чи не належне виконання будь – якого підпунктів п.п 2.3.10., 2.3.11. цього Договору, Позичальник сплачує на користь Банку штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від суми Кредиту. Сплата штрафу не Звільняє Позичальника від виконання п.п. 2.3.10., 2.3.11. цього договору.

2.3.11. … – забезпечити укладання, набрання чинності та надання Банку документів, зазначених в п. 1.3. (з підпунктами) цього Договору;

1.3. (1.3.2.)… укладання договорів страхування у страховій компанії, погодженій Банком…

(1.3.4.) Застереження … звіт про проведення незалежної оцінки складається оціночними компаніями погодженими Банком…

2.3.11. … – укладання інших договорів (правочинів) чи вчинення інших юридичних дій за вимогою Банку.

Ст. 627 ЦК України встановлює, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.

Ч. 3 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлює, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

П. 2 Ст. 14 ЦК України:

Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов’язковим для неї.

Банк вимагає штраф у розмірі 6207 доларів США за реалізацію законного права на вільне волевиявлення при укладенні правочину.

Зміна цього пункту чи визнання його недійсним зумовлює зміну:

1. п. 2.3.11.

2. п. 1.3.2.

3. п. 1.3.4.

17 7.1. …Підписанням цього договору Позичальник підтверджує, що Банк надав йому підписаний зі сторони Банку оригінальний примірник цього договору та всіх додатків до нього… п. 4 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»: Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов’язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.

П. 3 ст. 10 ЦПК України:

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Нікчемна норма. Банк намагається звільнитися від відповідальності за порушення Закону.
18 7.2. Підписання цього Договору Сторони підтверджують, що будь які умови цього Договору є істотними і підлягають виконанню в порядку передбаченому цим Договором. Ч. 2 п. 2 ст. 651 ЦК України:

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Банк надає собі права будь-коли розірвати договір.

Згідно п. 6 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»: у разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

1) такі положення також підлягають зміні; або

2) договір може бути визнаним недійсним у цілому.

 

3. Обмеження можливості фізичної особи мати цивільні права та обов’язки.
Наслідком укладання кредитного договору стало обмеження можливості Позичальника мати не заборонені законом цивільні права, а саме:

1. Отримувати кредити (п. 2.3.6. кредитного договору).

2. Вільно укладати цивільні угоди щодо страхування та оцінки майна (п. 1.3.2. та п. 1.3.4. договору).

3. Мати, передбачений Законом України «Про банки та банківську діяльність», захист персональної інформації, що складає банківську таємницю (п. 2.1.2. договору).

Згідно ст. 27 ЦК України, правочин,  що  обмежує  можливість  фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов’язки, є нікчемним.

 

4. Порушення конституційних прав і свобод.
Безспірним є факт порушення прав і свобод, що охороняються безпосередньо Конституцією України. Зокрема, відповідно ст. 42 Конституції України, не допускається неправомірне обмеження конкуренції, а у кредитному договорі вказано, що банк обмежує конкуренцію страховиків, визначаючи, де позичальникові треба страхувати своє майно. Те саме відноситься і до оцінки майна. Інші положення договору (пп. 1.4.1.7.1.; пп. 2.3.11.) передбачають, у разі відмови від такого страхування або оцінки, підвищення відсоткової ставки, сплату штрафу та навіть розривання договору і звернення стягнення на заставне майно.

Також, договір суперечить ст. 42 та ст. 48 Конституції України, оскільки п. 2.3.6. зобов’язує позичальника не отримувати інші кредити, позики та їх різновиди чи будь-яку іншу фінансову допомогу без попередньо отриманої на це письмової згоди Банку. Це, до речі, водночас обмежує конкуренцію банків.

Згідно п. 1 ст. 228 ЦК України, правочин вважається таким,  що порушує публічний  порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина. А відповідно п. 2 цієї ж статті, правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.

Відповідно до статті 236 Цивільного кодексу України правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.

Відповідно до приписів частиною 2 статті 548 Цивільного кодексу України недійсне зобов’язання не підлягає забезпеченню. Недійсність основного зобов’язання (вимоги) спричиняє недійсність правочину, щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

У разі застосування наслідків недійсності правочину Позивач повинен повернути Відповідачеві суму наданого кредиту, а саме ____________ доларів США* 4,____ (курс НБУ на ___.12.2007 р.) = _______________ грн. По іншому договору Позивач повинен повернути ________ доларів США* 4,____ (курс НБУ на ____.12.2007 р.) = ____________ грн. Загалом Позивач повинен повернути Відповідачеві ____________ грн. + ________ грн. = ____________ грн.

Відповідач повинен повернути Позивачеві отримані платежі у рамках обслуговування кредиту.

На підставі викладеного та керуючись положеннями ст.ст. 3, 15, 21, 110, 119-120 ЦПК України, Конституцією України, ст. ст. 3, 4, 13, 203, 215, 236, 524, 548 Цивільного кодексу України, Законами України «Про заставу», «Про іпотеку», «Про банки та банківську діяльність», Постанови N 5 від 12.04.96 пленуму ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ, Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»,

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до свого розгляду відповідно до статі 110 Цивільного процесуального кодексу України та Постанови N 5 від 12.04.96 Пленуму ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ: «Відповідно до Закону «Про захист прав споживачів» споживачі за власним вибором звертаються до суду за місцем свого проживання, або за місцем знаходження Відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання Договору. Жоден із цих Судів не вправі відмовити у прийнятті позовної заяви або переслати її до іншого Суду з мотивів непідсудності».

2. Визнати недійсними Кредитні договори №________ від __.12.2007 р. та №______ від __.12.2007 р.

3. Зобов’язати Відповідача (Банк) прийняти у Позивача (Позичальника) суму залишкової заборгованості у термін, що передбачався сторонами для погашення кредиту.

4. У відповідності із статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачі» звільнити мене від сплати Судового збору.

Додатки:

1. Копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

2. Кредитний договір №________________ від __.12.2007 р.

3. Кредитний договір №________________ від __.12.2007 р.

4. Квитанція про сплату витрат на ІТЗ.

Дата                                      Підпис                                   ініціали, прізвище

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
11 149 переглядів