Заява про перегляд заочного рішення

 

Персенківський районний суд м.Львова

79000, м.Львів, вул.Ім.Козельника,13

Справа №2-12345678/11, суддя Нефертіті К.Є.

Відповідача:

Нечипоренко Никифора Калістратовича79000, м.Львів, вул.Роздавальна,00/00
Особи, які беруть участь у справі:  

Позивач:

Публічне акціонерне товариство «Лімітед Банк»01114, м.Київ, вул.Автозаківська, 781

Відповідач:

Нечипоренко Никифір Калістратович79000, м.Львів, вул.Роздавальна,00/0

Дата винесення Заочного Рішення Персенківським районним судом м.Львова:

 29.02.2012 року

Дата отримання Заочного Рішення Персенківського районного суду м.Львова Відповідачем (Нечипоренко Н.К.):

  26.03.2012 року

ЗАЯВА

про перегляд заочного рішення

29.02.2012 року Персенківський районний суд м.Львова виніс заочне рішення по справі № 2-12345678/11 за позовом ПАТ «Лімітед Банк» до Нечипоренко Н.К. (про стягнення заборгованості). Даним рішенням позов задоволено.

Дане заочне рішення було отримано Нечипоренко Н.К. 26.03.2012 р.

Відповідно до ч. 2 ст. 228 ЦПК України: заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

При цьому, згідно ст. 69 ЦПК України: перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Враховуючи вищевикладене, строк до якого Відповідач має подати до суду заяву про перегляд заочного рішення припадає до 05.04.2012 року включно.

Підставами для подання заяви про перегляд заочного рішення є наступні:

Порушення судом вимог ст. 74, 224 ЦПК України та п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12.06.2009 року «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»:

Відповідно до п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12.06.2009 року «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції»: перевіряючи явку в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, суд установлює, чи повідомлені ті, хто не з’явився, про час і місце судового засідання з дотриманням вимог закону, чи вручені особам, які беруть участь у справі, судові повістки в строк, визначений частиною четвертою статті 74 ЦПК.

Підтвердженням факту повідомлення належним чином осіб, які беруть участь у справі про час і місце судове засідання є вручення судової повістки особам, які беруть участь у справі у строк та порядок, визначені ст. 74 ЦПК України.

Наголошуємо, що ні Відповідач – Нечипоренко Н.К., ні його представник Нечипоренко М.Н., судових повісток про призначення справи на 29.02.2012 року – не отримували.

Також вважаємо, що судом було порушено вимоги ст. 169 ЦПК України, в якій вказано: у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Тобто, є дві умови для прийняття заочного рішення:

1.      повторна неявка Відповідача у судове засідання,

2.      повідомлення судом належним чином Відповідача про день та час проведення судового засідання.

Повідомляємо, що представникові Відповідача було відомо лише про проведення судового засідання 28.01.2012 року.

            При цьому, у зв’язку з тим що виникли нові обставини, які мали значення для вирішення справи № 2-12345678/11 представник Відповідача 20.01.2012 року направив на адресу суду заяву з проханням перенести розгляд справи призначений на 28.01.2012 р. на інший час. (копія даної заяви міститься в матеріалах справи).

Також звертаємо увагу суду, що Відповідач – Нечипоренко Н.К. до 20.03.2012 р. знаходився в місцях позбавлення волі, тому не мав можливості з’являтися в судові засідання та забезпечувати явку уповноважених представників.

Вищевикладене свідчить про відсутності належних доказів повторної неявки Відповідача та його представника у судових засіданнях та безпідставність і необґрунтованість встановлення судом факту повторної неявки повідомленого належним чином Відповідача у судові засідання.

Вважаємо, що в даному випадку, суд керуючись ст. 169 ЦПК України зобов’язаний був відкласти розгляд справи.

Відповідно до ст. 8 ЦПК України: «суд вирішує справи відповідно до Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів законодавства України».

Відповідно до ст. 213 ЦПК України «рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим».

[sam id=”7″ codes=”true”]

Вважаємо, що Рішення суду постановлено на підставі недоведених обставин, що мають значення для справи, які суд вважає встановленими, зокрема виходячи із нищенаведеного:

Відповідно до п.6.1.1. Кредитного договору №3210/9876к-07 від 01.12.2008 р. Відповідач окрім іншого, зобов’язаний повернути кредит у визначені даним договором терміни. Відповідно до п.1. додаткової угоди до даного договору від 20.03.2010 р. борг повинен бути сплачений до 31.12.2012 р. Даної додаткової угоди Позивачем суду надано не було, таким чином Позивач не надав суду всі необхідні документи. (копію додаткової угоди додаю).

Саме тому обґрунтування Позивачем своєї вимоги та посилання судом в мотивувальній частині рішення на ст.612 ЦКУ є хибним, оскільки боржник приступив до виконання зобов’язання, а також строк виконання зобов’язання (31.12.2012 р.) не настав, тому не можна стверджувати про невиконання зобов’язання в погоджений строк.

Під час винесення заочного рішення в частині стягнення матеріальних збитків на користь Позивача суд  не дослідив обставини, які за законом (ст. 511 та ч. 2 ст. 985 ЦК України) мають бути підтверджені певними засобами доказування та не можуть вважатися встановленими в цивільній справі, якщо такі засоби доказування відсутні.

За таких обставин, стягнувши на користь Позивача матеріальні збитки, суд вирішив питання на підставі недоведених обставин, що мають значення для справи, рішення суду постановлено на підставі неповного з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, що підтверджується наступним:

У описовій та мотивувальній частинах рішення суд вказує, що загальна сума заборгованості Відповідача станом на 20 жовтня 2011 року становить 10 000,00 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ 80531,30 гривень. При цьому судом не вказано дату станом на яку враховано курс валют НБУ, безпосередньо співвідношення курсу валют, не обґрунтовано, чому при розрахунку суми боргу враховувалася дата 20 жовтня 2011 року.

Відповідно до ч.1 та 2. ст.533 Цивільного кодексу України – грошове зобов’язання має бути виконане у гривнях, якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.

Таким чином судом при постановленні рішення мало бути враховано, що кінцевим днем платежу за кредитом є 31.12.2012 р., та гривневим еквівалентом іноземної валюти, має бути визначена сума за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, а не розмір боргу в доларах США станом на 20 жовтня 2011 року та гривневого еквіваленту даної суми станом не відомо на яку дату, чого не було зроблено, тим самим і порушено ст.533 ЦКУ.

В судовому засіданні не було встановлено, що з метою виконання кредитного договору №3210/9876к-07 від 01.12.2008  р. між сторонами – Позивачем та Відповідачем 01.12.2008 р. додатково було укладено договір застави (копію додаємо) автомобіля «Луаз-Волинянка», 2008 р.в., реєстраційний номер ВС 20002 ЖЖ.

У разі невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави (ч.1.ст 589 ЦКУ). Звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, коли зобов’язання не буде виконано у встановлений строк (термін), якщо інше не встановлено договором або законом (ст.590 ЦКУ).

Таким чином, враховуючи умови кредитного договору №3210/9876к-07 від 01.12.2008  р., договору застави від 01.12.2008 р., та ст.ст. 589,590 ЦКУ на виконання кредитного договору №3210/9876к-07 від 01.12.2008 р., в першу чергу стягнення має бути звернено на заставне майно – (автомобіль «Луаз-Волинянка», 2008 р.в., реєстраційний номер ВС 20002 ЖЖ), що знаходилося в користуванні та розпорядженні Відповідача, а не на готівкові кошти, як вказано в рішенні суду. При цьому таке звернення не можливе раніше ніж наступить строк виконання зобов’язання – в даному випадку – 31.12.2012 р.

При надсиланні Відповідачеві копії заочного рішення судом було порушено норми процесуального права.

Відповідно до ст. 227 ЦПК України: «відповідачам, які не з’явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення не пізніше трьох днів з дня його проголошення», тобто в даному випадку враховуючи, що Рішення суду винесено 29.02.2012 року, суд зобов’язаний був напрати дане заочне Рішення Відповідачу до 03.03.2012 року».

Як зазначалося вище, з відтиску штемпеля пошти, вбачається, що суд направив Відповідачу копію заочного рішення від 29.02.2012 року тільки 25.03.2012 року, чим судом порушено процесуальну норму зазначену у ст. 227 ЦПК України.

Відповідно до ст. 228 ЦПК України: «заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії».

Враховуючи те, що копія заочного рішення від 29.02.2012 року надійшла до Відповідача 26.03.2012 року, заяву про перегляд заочного рішення вважаємо такою, що направлена у відповідності до ст. 228 ЦПК України.

Враховуючи вищенаведене, користуючись ст.ст. 27, 224, 228, 229, 231 Цивільно-процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

            Скасувати заочне рішення Персенківського районного суду м.Львова по справі № 2-12345678/11 за позовом ПАТ «Лімітед Банк» до Нечипоренко Н.К. (про стягнення заборгованості), та призначити справу до розгляду у загальному порядку.

Додатки:

  1. Копія заочного рішення Персенківського районного суду м.Львова по справі по справі № 2-12345678/11 за позовом ПАТ «Лімітед Банк» до Нечипоренко Н.К. (про стягнення заборгованості).
  2. Копія конверту.
  3. Копія додаткової угоди до кредитного договору.
  4. Копія договору застави.
  5. Копія заяви про перегляд заочного рішення з додатками для Позивача.
  6. Документ про оплату судового збору.

28.03.2012 р.                                                                         Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
26 552 переглядів