Адміністративний позов про скасування податкового повідомлення-рішення

Львівський окружний адміністративний суд

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю “Рябий пес

79000, м. Львів, пляц Пруса, 15, ЄДРПОУ 123456789

Відповідач: Державна податкова інспекція

у Галицькому районі м. Львова

79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35, ЄДРПОУ 20801149

Адміністративний позов

про скасування податкових повідомлень-рішень

Відповідачем проведено камеральну перевірку податкової звітності позивача з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року. Результати перевірки оформлено актом № 123/456/78-9 від 01.12.2011 р. Згідно з висновком, зазначеним в акті, платник (позивач) завищив від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на суму 900000,00 грн. та занизив податок на прибуток в податковій декларації з податку на прибуток підприємства за ІІ квартал 2011 року на суму 10000,00 грн.

До цього призвело включення позивачем всієї суми (1 000 000,00 грн.) від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього податкового періоду (І кварталу 2011 року) до податкової звітності з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року, що, на думку відповідача, є порушенням норм п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу України (надалі ПКУ), п. 3, підрозділу 4, розділу XX (Перехідні положення) ПКУ, оскільки, знову ж таки на думку відповідача, ці норми треба розуміти так, що платник податків має право на включення до податкової звітності з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року тільки такого від’ємного значення об’єкта оподаткування попередніх податкових періодів, яке виникло за результатами господарської діяльності виключно в І кварталі 2011 року (в даному випадку 100 000,00 грн.).

Відповідачем, на підставі вищезазначеного акта перевірки, прийнято повідомлення-рішення № 12/345 від 15.12.2011 р., яким зменшено суму від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за ІІ квартал 2011 року на суму 900 000,00 грн., а також повідомлення-рішення № 67/890 від 15.12.2011 р., яким нараховано грошове зобов’язання з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року в сумі 10000,00 грн.

Позивач, керуючись ст. 56 ПКУ, ст.ст. 2, 6 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі КАСУ), не погоджуючись з актом перевірки та прийнятими на його підставі податковими повідомленнями-рішеннями вважає за необхідне оскаржити останні, виходячи з наступного.

1. Позивач правомірно задекларував від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток в податковій звітності за І квартал 2011 року в сумі 1 000 000,00 грн. на підставі Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, що діяв у І кварталі 2011 року. Дана обставина відповідачем не оспорюється. Відповідно до підрозділу 4 Розділу XX “Перехідні положення” ПКУ, застосування розділу III “Податок на прибуток підприємств” ПКУ починається з 1 квітня 2011 року.

2. Позивач правомірно включив загальну суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, отриманого за результатами І кварталу 2011 року в податкову звітність за ІІ квартал 2011 року. Порядок урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування в результатах податкових періодів, починаючи з 01.04.2011 встановлений ст. 150 ПКУ, де зазначено, що якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від’ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

Разом з тим п. 3 підрозділу 4 “Особливості справляння податку на прибуток підприємств у 2011 році” Розділу XX “Перехідні положення” ПКУ встановлює, що п. 150.1 ст. 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого:

“якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року. Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого – четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.”

Дослівне тлумачення положень п. 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ дає підстави вважати, що у разі наявності від’ємного значення об’єкту оподаткування у І кварталі 2011 року, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до складу витрат ІІ кварталу 2011 року. Обмеження витрат, що мають бути враховані у складі витрат ІІ кварталу 2011 року, зазначена норма не містить.

3. Відповідно до п.48.1 ст.48 ПКУ, податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п.46.5 ст.46 ПКУ та чинному на час її подання.

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Форма податкової декларації з податку на прибуток затверджена наказом ДПА № 143 від 29.03.2003 року (чинна для І кварталу 2011 року) передбачала внесення збитків попереднього року до рядка 04.9 та, відповідно, їх накопичення у рядку 04 “Валові витрати”.

Форма податкової декларації з податку на прибуток затверджена наказом ДПА № 114 від 28.02.2011 року (чинна для ІІ кварталу 2011 року) передбачає внесення збитків попередніх періодів в рядок 06.6 декларації та, відповідно, їх включення до рядка 04 “Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування”. Причому формула визначення числового значення, що вноситься в рядок 04 вказана тут же. Це сума рядків 05 та 06 без будь-яких застережень щодо виключення від’ємного значення об’єкта оподаткування попередніх періодів. Тобто, якби позивач не включив від’ємне значення об’єкта оподаткування попередніх періодів, зазначене в рядку 06.6 в рядок 04, то він би при цьому порушив порядок заповнення декларації, продиктований її формою, яка, як зазначалось, відповідає змісту відповідного податку.

4. Відповідно до ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом не передбачено заборони на включення платником податків загальної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування І кварталу 2011 року до податкової декларації за ІІ квартал 2011 року. Перелік витрат, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, зазначений у статті 139 ПКУ, є вичерпним та не містить такого поняття як “від’ємне значення об’єкта оподаткування за підсумками І кварталу 2011 року без врахування від’ємного значення, що увійшло до складу І кварталу 2011 року за наслідками 2010 року”.

В даному випадку міра можливої поведінки платника податків визначається правилом: “дозволено те, що не заборонено”.

І навпаки: права і обов’язки податкового органу, зазначені у статтях 20, 21 ПКУ, не містять повноважень щодо звуження визначеного ПКУ об’єкта оподаткування, у тому числі щодо зменшення урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів.

5. Норми пункту 4.1.4 ст.4, пункту 56.21 ст. 56 ПКУ однією з основних засад податкового законодавства України визначають презумпцію правомірності рішень платника податку, відповідно до якої, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 17, 55, 56 ПКУ, ст.ст. 2, 6, 17 КАСУ, прошу:

  1. Визнати протиправними та скасувати повідомлення-рішення № 12/345 від 15.12.2011 року та повідомлення-рішення № 67/890 від 15.12.2011 року, прийняті державною податковою інспекцією у Галицькому районі м. Львова.
  2. Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:

1) платiжне доручення про сплату судового збору (оригінал та копія);

2) витяг із статуту позивача про перейменування Відкритого акціонерного товариства “Рябий пес” в Товариство з обмеженою відповідальністю “Рябий пес” (2 примірники);

3) копія довідки про включення позивача до ЄДРПОУ (2 примірники);

4) копія даного адміністративного позову;

5) копія акту камеральної перевірки № 123/456/78-9 від 01.12.2011 року (2 примірники);

6) копія повідомлення-рішення № 12/345 від 15.12.2011 року (2 примірники);

7) копія повідомлення-рішення № 67/890 від 15.12.2011 року (2 примірники);

8) копія податкової декларації з податку на прибуток за І квартал 2011 року (2 примірники);

9) копія податкової декларації з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року (2 примірники);

10) копія протоколу установчих зборів ТзОВ “Рябий пес” про обрання Нечипоренко Н.К. генеральним директором товариства (2 примірники).

Дата підписання позовної заяви                      підпис                  Н.К. Нечипоренко

 

Автор даного адміністративного позову – Морочинський Андрій

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
8 243 переглядів