Зразки документів для створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Додаток 1

«Затверджено» Загальними зборами Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку«Мальви»

Протокол №1 від « 5 » липня 2007 р. Голова зборів

Петров О.Б. ПІБ.

 

СТАТУТ

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 

«Мальви»

м. Львів – 2007

 

 

 

1. Загальні положення,назва та місцезнаходження об’єднання

 

1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мальви» створено власниками квартир та/або приміщень багатоквартирного будинку № 28 (далі – житловий комплекс) на вулиці Батальна, в місті Львові відповідно до Закону Укра- їни “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. Місцезнаходження об’єднання:            79000    Україна, м.Львів, вул.                                                                Батальна, 28

 

Повне найменування об’єднання: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мальви».Скорочене найменування : ОСББ «Мальви».

 

1.2. Діяльність об’єднання регулюється Законом України “Про об’єднання спів- власників багатоквартирного будинку”, Цивільним, Житловим, Земельним кодек- сами України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 

1.3. Власники квартир, житлових і нежитлових приміщень зобов’язані викону- вати вимоги чинного законодавства України та Статуту об’єднання, який затвер- джується рішенням установчих зборів членів об’єднання.

 

1.4. Об’єднання є юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про держав- ну реєстрацію, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку з власним найменуванням та інші необхідні реквізити.

 

1.5. Об’єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладання договорів з фізичними чи юридичними особами.

 

1.6. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання при- бутку для його розподілу між членами об’єднання.

 

1.7. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном об’єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, ви- ступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язання його членів, як і члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями об’єднання.

 

1.8. Майно об’єднання утворюється з:

 

– майна, переданого йому членами об’єднання у власність;

 

– одержаних доходів;

 

– іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

 

2. Мета створення,

 

завдання та предмет діяльності об’єднання

 

2.1. Метою створення об’єднання є забезпечення захисту прав його членів, відповідно до пункту 11.1 цього Статуту, та дотримання ними обов’язків щодо на- лежного утримання та використання неподільного і загального майна житлового комплексу, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх плате- жів, передбачених законодавством та статутними документами.

 

2.2. Завданням та предметом діяльності об’єднання є:

 

– належне утримання будинку та прибудинкової території;

 

– забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на володіння та користування спільним майном членів об’єднання;

 

– забезпечення сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання;

 

– здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб.

 

 

 

2.3. Об’єднання має право, відповідно до законодавства та Статуту, шляхом скликання загальних зборів:

 

– створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та оплати;

 

– приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об’єднання;

 

– визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і за- гального майна відповідно до Статуту;

 

– встановлювати розміри платежів і внесків членів об’єднання, а також відра- хувань до резервного і ремонтного фондів;

 

– виключати зі свого складу членів об’єднання, які не виконують своїх обов’язків;

 

– брати на баланс майно об’єднання;

 

– для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську ді- яльність у порядку, визначеному законом.

 

2.4. Доручати правлінню в межах повноважень, визначених статутом:

 

– визначати підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;

 

– здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;

 

– ініціювати скликання загальних зборів;

 

– захищати права, представляти законні інтереси власників в органах виконав- чої влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

 

– за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є члена- ми об’єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління об’єднання.

 

2.5. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків об’єднання має право:

 

– робити членам об’єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

 

– вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному та загальному май- ну об’єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

 

– вимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених Законом та Статутом об’єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а та- кож відрахувань до резервного і ремонтного фондів;

 

– звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у по- вному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством та Статутом об’єднання платежі і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;

 

– виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю.

 

2.6. Об’єднання зобов’язане:

 

– забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан непо- дільного та загального майна, що належить членам об’єднання;

 

– звітувати загальним зборам про виконання кошторису об’єднання за рік;

 

– забезпечувати виконання вимог Статуту об’єднання;

 

– виконувати свої договірні зобов’язання;

 

– забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об’єднання, при встановлен- ні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об’єднання, витрат на експлуатацію та ремонт неподільно-

 

 

 

го та загального майна;

 

– у випадках, передбачених законодавством, Статутом об’єднання представляти інтереси членів об’єднання, відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.

 

3. Майно об’єднання

 

3.1. Майно об’єднання складається з неподільного та загального майна:

 

– неподільне майно – неподільна частина житлового комплексу, яка складаєть- ся з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, техніч- ного обладнання, що забезпечують належне функціонування житлового будинку. Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багато- квартирного будинку. Неподільне майно не підлягає відчуженню;

 

– загальне майно – частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених цим статутом (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).

 

3.2. Перелік майна, що перебуває у спільній сумісній власності (неподільне майно), права та обов’язки членів об’єднання щодо цього майна.

 

3.2.1. До неподільного майна належить:

 

– частина допоміжних приміщень, конструктивних елементів, технічного облад- нання будинку, які не можуть бути поділені між власниками приміщень будинку та без яких не може бути належного утримання будинку і прибудинкової території;

 

– конструктивні елементи будинку – частини споруди, які забезпечують її ці- лісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, в’їздна група тощо);

 

– технічне обладнання будинку – інженерні комунікації та технічні пристрої, які забезпечують санітарно-гігієнічні умови та безпечну експлуатацію квартир (за- гальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та еле- ваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та кана- ли для димовидалення, ліфти, центральні розподільчі щити електропостачання, а також елементи благоустрою прибудинкової території).

 

3.2.2. Члени об’єднання приймають рішення щодо управління неподільним майном будинку. Частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ремонт неподільного майна будинку встановлюється пропорційно до загальної площі житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

 

3.2.3. Співвласник, який завдав збитків майну, що перебуває у спільній влас- ності, зобов’язаний відшкодувати їх у повному обсязі.

 

3.3. Перелік майна, яке перебуває у спільній частковій власності (загальне майно), права та обов’язки членів об’єднання щодо цього майна.

 

3.3.1. Загальне майно – частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у цьому статуті (кладові, майстерні тощо).

 

3.3.2. Неподільне майно – неподільна частина житлового комплексу, яка скла- дається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів та техніч- ного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування житлового будинку.

 

3.3.3. Члени об’єднання приймають рішення щодо управління загальним май-

 

 

 

ном та зобов’язані брати участь в його утриманні.

 

3.3.4. Частка в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ремонт загального майна встановлюється пропорційно до загальної площі житлових та нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

 

4. Статутні органи об’єднання,

 

їх повноваження та порядок формування

 

4.1. Органами управління об’єднання є загальні збори його членів, правління та ревізійна комісія об’єднання.

 

4.2. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори.

 

4.3. Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами цього стату- ту та чинного законодавства.

 

4.4. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше половини членів об’єднання.

 

4.5. До виключної компетенції загальних зборів членів об’єднання належить:

 

1) затвердження Статуту об’єднання, внесення змін до нього;

 

2) обрання членів правління об’єднання, голови правління і його заступника;

 

3) питання про використання об’єктів, що перебувають у спільній власності членів об’єднання;

 

4) затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;

 

5) визначення розмірів внесків та платежів членів об’єднання;

 

6) прийняття рішень про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

 

7) визначення розміру матеріального або іншого заохочення членів об’єднання і правління;

 

8)  встановлення обмежень на користування об’єктами, які перебувають у спільній власності членів об’єднання;

 

9) прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, які перебувають у спіль- ній власності членів об’єднання, фізичним і юридичним особам;

 

10) прийняття рішень про взаємодію з громадськими організаціями.

 

4.6. До компетенції правління об’єднання належить:

 

1) підготовка кошторису, балансу та річного звіту об’єднання;

 

2) здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об’єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним за- конодавством;

 

3) розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загаль- ними зборами об’єднання кошторису;

 

4) укладання договорів із суб’єктами підприємництва, які виконують роботи, в тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та інші послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;

 

5) ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;

 

6) скликання та організація проведення загальних зборів членів об’єднання, або зборів представників, у тому числі які можуть бути обрані від об’єднання за рішенням загальних зборів.

 

4.7. Голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів об’єднання та рішень правління, діє без доручення від імені об’єднання, укладає в межах своєї компетенції договори, розпоряджається коштами об’єднання відпо-

 

 

 

відно до затвердженого кошторису.

 

4.8. У відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.

 

4.9. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз у три місяці і скликається головою. Рішення правління об’єднання приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів правління.

 

4.10. Правління об’єднання на договірній основі може найняти на роботу упра- вителя – юридичну особу, яка частково здійснюватиме функції з управління не- подільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію.

 

4.11. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю прав- ління об’єднання, на загальних зборах обирається з числа його членів ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора. Порядок ді- яльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними збо- рами. Рішення загальних зборів членів об’єднання про затвердження річного звіту, кошторису видатків і надходжень розмірів внесків та платежів членів об’єднання приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії (ревізора) або аудитора.

 

4.12. Ревізійна комісія (ревізор) зобов’язана ініціювати позачергове скликання загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам об’єднання або виявлення зловживань, учинених посадовими особами.

 

4.13. Керівництво поточною діяльністю об’єднання здійснює його правління. Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання за ви- нятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів. Правління є виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.

 

4.14. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та терміни обрання встановлюються загальними зборами.

 

5. Порядок скликання та проведення загальних зборів.

 

Періодичність проведення зборів.

 

Порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них. Перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів

 

5.1. Чергові загальні збори членів об’єднання скликаються правлінням не рід- ше ніж 1 раз на рік, як правило по закінченні календарного року для розгляду наслідків діяльності об’єднання. Позачергові загальні збори членів об’єднання можуть бути скликані за вимогою членів об’єднання, які мають більше 20 відсо- тків голосів від їх загальної кількості або за вимогою ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

 

5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів членів об’єднання над- силається в письмовій формі і вручається кожному члену об’єднання під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом) на вказану адре- су. Повідомлення надсилаються не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається порядок денний, дата та місце їх проведення.

 

5.3. Загальні збори правочинні, якщо на них присутні більше 50 (п’ятидесяти) відсотків членів об’єднання. Рішення загальних зборів приймаються 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів об’єднання, які присутні на загальних збо- рах.

 

5.4. У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів Правління

 

 

 

визначає нову дату і час їх проведення, про що члени об’єднання повідомляють- ся додатково. Нові збори призначаються не раніше 14 днів і не пізніше 30 днів з моменту зборів, що не відбулися, і є чинними, якщо на них присутні не менше 30 відсотків членів об’єднання. На таких зборах рішення приймаються 3/4 голосів присутніх членів об’єднання.

 

5.5. Питання, з яких рішення приймаються загальними зборами кваліфікова- ною більшістю голосів (3/4 голосів присутніх на зборах членів об’єднання):

 

– рішення про форму управління житловим комплексом;

 

– затвердження кошторису об’єднання, балансу та річного звіту;

 

– визначення розміру внесків та платежів членів об’єднання;

 

– проведення капітального ремонту будинку, реконструкції або його віднов- лення після руйнування, зведення господарських споруд;

 

– внесення змін і доповнень до Статуту об’єднання;

 

– реорганізація об’єднання;

 

– визначення обмежень на використання об’єктів, які перебувають у спільній власності членів об’єднання, та передачу їх у користування фізичним і юридич- ним особам;

 

– ліквідація об’єднання у випадку фізичного знищення або руйнування будин- ку, яке унеможливлює його відновлення.

 

5.6. Рішення членів об’єднання може бути прийнято шляхом їх письмового опитування. Порядок проведення письмового опитування затверджується за- гальними зборами.

 

5.7. Рішення, прийняті на загальних зборах, підписуються головою правління та секретарем загальних зборів і підлягають постійному зберіганню.

 

5.8. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для всіх членів об’єднання.

 

5.9. Рішення загальних зборів оприлюднюється. За рішенням зборів воно може бути надане членам об’єднання під розписку або направлене поштою (рекомен- дованим листом).

 

5.10. Рішення загальних зборів про проведення реконструкції будинку, в тому числі надбудови чи добудови, вважається прийнятим за умови наявності згоди всіх власників приміщень. Якщо власник житлового приміщення відмовляється відселитися чи власник нежитлового приміщення відмовляється тимчасово за- лишити його для проведення реконструкції будинку, спір може бути вирішено в судовому порядку. Рішення про проведення ремонту будинку приймається, ви- ходячи з технічного стану елементів будинку.

 

6. Джерела фінансування об’єднання, порядок використання майна та коштів об’єднання

 

6.1. Кошти об’єднання містяться на рахунках у банківських установах і вико-

 

ристовуються виключно за їх призначенням.

 

6.2. Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до ста- туту та затвердженого кошторису.

 

6.3. Доходи або майно об’єднання не підлягають розподілу між його засно- вниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

6.4. Кошти об’єднання складаються з:

 

 

 

– залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;

 

– статутних внесків і обов’язкових платежів членів об’єднання;

 

– коштів, одержаних об’єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних при- міщень;

 

– субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за грома- дян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов’язкових платежів на утримання і ре- монт неподільного та загального майна у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та об’єднанням;

 

– доходів, що спрямовуються на виконання статутних завдань об’єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є об’єднання;

 

– добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб.

 

7. Порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об’єднання,

 

включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат

 

7.1. Правління об’єднання складає щорічний кошторис надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і визначає розміри платежів кожного члена об’єднання. Кошторис об’єднання складається до 25 грудня поточного року з подальшим за- твердженням на чергових загальних зборах членів об’єднання.

 

7.2. Перший фінансовий рік об’єднання починається з дати його державної ре- єстрації і закінчується 31 грудня. Наступні фінансові роки відповідають календар- ним.

 

7.3. Кошторис повинен передбачати такі статті витрат:

 

а) поточні витрати;

 

б) витрати на оплату комунальних та інших послуг;

 

в) витрати та накопичення на ремонт будинку;

 

г) інші витрати.

 

7.4. Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов’язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди об’єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об’єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.

 

7.5. Перелік та розміри обов’язкових платежів на обслуговування і ремонт не- подільного та загального майна, а також порядок їх сплати встановлюються від- повідно до Статуту об’єднання.

 

7.6. За рішенням загальних зборів об’єднання можуть створюватися спеціаль- ні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені статутом. Кошти цих фондів акумулюються на банківських рахунках об’єднання.

 

8. Порядок та умови укладення договорів між об’єднанням та кожним власником квартири, приміщення

 

8.1. У разі прийняття на власний баланс об’єднання всього житлового комплек-

 

су та вибору форми управління неподільним та загальним майном через статутні органи об’єднання між об’єднанням та кожним власником житлового чи нежитло- вого приміщення, укладається договір на основі Типового договору, затвердже- ного спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань

 

 

 

житлово-комунального господарства. Договір повинен містити істотні умови, ви- значені законодавством.

 

8.2. У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов’язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна об’єднання має право звернутися до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.

 

Право на звернення до суду виникає в об’єднання через шістдесят днів з дня при- пинення платежів або відмови в укладенні договору.

 

9. Перелік питань,

 

які можуть вирішуватись зборами представників

 

9.1. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативно- го розв’язання нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

 

9.2. Збори представників представляють інтереси членів об’єднання в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролюють і регулюють діяльність прав- ління.

 

9.3. Порядок обрання представників та їх повноваження затверджуються за- гальними зборами.

 

9.4. Представники об’єднання не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізором).

 

9.5. Перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників:

 

1) прийняття рішень щодо виконання та дотримання об’єднанням рішень за- гальних зборів членів об’єднання, дотримання вимог статуту та чинного законо- давства;

 

2) прийняття рішень щодо усунення недоліків у роботі правління об’єднання;

 

3) тимчасове обрання нових членів правління об’єднання чи ревізійної комісії (ревізора), які вибули з членів об’єднання у зв’язку з продажем власності в будин- ку чи не можуть виконувати свої обов’язки з інших підстав;

 

4) вирішення всіх питань щодо діяльності об’єднання, з приводу яких зверну- лося до зборів представників правління об’єднання, власники квартир та інших приміщень будинку, крім питань, віднесених цим Статутом до виключної компе- тенції загальних зборів членів об’єднання та до компетенції правління і ревізійної комісії.

 

10. Порядок прийняття

 

у члени об’єднання та виключення з нього

 

10.1. Членом об’єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є влас- ником квартири (квартир) або нежитлового приміщення (приміщень) у житловому комплексі. Наймачі та орендарі приміщень не можуть бути членами об’єднання.

 

10.2. Членство в об’єднанні є добровільним і може набуватися одночасно зі створенням об’єднання при проведенні установчих зборів, а також індивідуально на основі письмової заяви власника житлового чи нежитлового приміщення, за згодою об’єднання, у будь-який момент після його створення.

 

10.3. Членство в об’єднанні розпочинається на підставі подання письмової заяви власника житлового чи нежитлового приміщення. Порядок прийняття до об’єднання визначається загальними зборами.

 

 

 

10.4. Членство в об’єднанні припиняється після подання про це письмової за- яви власником житлового чи нежитлового приміщення або з інших підстав відпо- відно до Статуту об’єднання.

 

10.5. Власники житлових чи нежитлових приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об’єднання, та орендарі можуть укладати з об’єднанням договір про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території та надання послуг.

 

10.6. Членство в об’єднанні припиняється з часу втрати членом об’єднання права власності на квартиру, житлове чи нежитлове приміщення у зв’язку з від- чуженням квартири, житлового або нежитлового приміщення або з інших підстав, передбачених чинним законодавством, реорганізації або ліквідації об’єднання, виключення з членів за рішенням об’єднання.

 

10.7. Якщо частина квартир чи нежитлових приміщень будинку перебувають у державній чи комунальній власності або перебувають у власності юридичних осіб, то ці власники визначають уповноважену особу, яка буде представляти їх інтереси в діяльності об’єднання. Письмова копія такого рішення з визначеним терміном повноважень цієї особи зберігається у справах об’єднання.

 

 

 

11. Права і обов’язки членів об’єднання

 

11.1. Член об’єднання має право:

 

– брати участь в управлінні об’єднанням у порядку, визначеному Законом “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” і Статутом об’єднання;

 

– обирати та бути обраним до складу статутних органів об’єднання;

 

– знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;

 

– одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об’єд- нання;

 

– вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання членами об’єднання правил добросусідства;

 

– вийти в установленому статутом порядку з об’єднання;

 

– вимагати від Правління об’єднання ознайомлення з усіма фінансовими звітами.

 

11.2. Порядок здійснення прав власників визначається законодавством. Здій- снення прав власника не може порушувати права інших власників. Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

 

11.3. Член об’єднання зобов’язаний:

 

– виконувати вимоги Статуту об’єднання;

 

– виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їх повноважень;

 

– використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил ко- ристування ними;

 

– забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;

 

– забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства при ремонті чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;

 

– додержуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і при- будинковими територіями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 № 572 “Про механізм впровадження Закону України “Про приватиза- цію державного житлового фонду”;

 

– своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;

 

 

 

– відшкодовувати за власний рахунок і в повному обсязі збитки, завдані майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує примі- щення на законних підставах або з відома власника;

 

– виконувати згідно з укладеним з об’єднанням договором власні договірні зобов’язання перед об’єднанням;

 

– запобігати псуванню неподільного та загального майна, інформувати органи управління об’єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

 

– додержуватись чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години).

 

12. Відповідальність за порушення Статуту та рішень статутних органів

 

12.1. Члени об’єднання за порушення Статуту та законних рішень статутних

 

органів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

12.2. Рішенням загальних зборів членів об’єднання може ініціюватися звер- нення до суду щодо встановлення матеріального відшкодування збитків, завда- них об’єднанню його членами, спричинених порушеннями Статуту та рішень ста- тутних органів.

 

12.3. У разі систематичного невиконання положень Статуту та рішень статут- них органів член об’єднання може бути виключений з об’єднання за рішенням за- гальних зборів.

 

13. Порядок внесення змін до Статуту

 

13.1. Зміни до Статуту об’єднання вносяться за рішенням загальних зборів та приймаються 2/3 голосів членів об’єднання за умови, що на них присутні більше

 

50% власників, які беруть участь у зборах.

 

13.2. Зміни до Статуту об’єднання реєструються у встановленому законодав- ством порядку та набирають чинності з моменту реєстрації уповноваженими ор- ганами державної реєстрації.

 

14. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим

 

14.1. Об’єднання ліквідується у разі:

 

– фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможлив- лює його відновлення або ремонт;

 

– відчуження житлового комплексу за рішенням суду;

 

– придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі.

 

14.2. Ліквідація об’єднання здійснюється призначеною загальними зборами членів об’єднання ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності об’єднання за рішенням господарського суду – ліквідатором, що призначається цим судом.

 

З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повно- важення з управління справами об’єднання. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) пу- блікує інформацію про ліквідацію об’єднання з зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об’єднання, виявляє його де- біторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та

 

 

 

подає його загальним зборам членів об’єднання або суду, що призначив ліквіда- тора.

 

14.3. У разі ліквідації об’єднання його активи повинні бути передані іншій не- прибутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Майно, передане об’єднанню у користування, повертається власникам у нату- ральній формі без винагороди.

 

14.4. Ліквідація об’єднання вважається завершеною, а об’єднання таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

 

14.5. Реорганізація об’єднання проводиться лише за рішенням загальних збо- рів. При реорганізації (злитті, поділі) об’єднання вся сукупність прав та обов’язків об’єднання переходить до його правонаступників.

 

15. Прикінцеві положення.

 

Члени об’єднання повинні докладати всіх зусиль для того, щоб розв’язувати між собою спори шляхом переговорів та консультацій. Якщо члени об’єднання не прийшли до згоди, то спори між ними розв’язуються згідно з нормами чинного за- конодавства у судовому порядку.

 

 

 

Головуючий на установчих зборах об’єднання (П. І. Б.)

 

Петров О.Б. /Підпис/

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ № 28                                                                                     на вул. Батальна

 

“ 5 “ липня 2007р.                                                      м. Львів

 

 

 

Присутні – власники житлових і нежитлових приміщень будинку 38 (тридцять вісім) осіб (список присутніх з результатами голосування додається) із загальної кіль- кості власників житла – 54 особи, а також запрошені: Керівник ініціативної групи по створенню ОСББ Іванов В.І. проінформував присут- ніх про попередню роботу, яку провела ініціативна група з підготовки установчих зборів, зокрема, про те, що всім власникам приміщень будинку за два тижні були направлені запрошення для участі у зборах, та запропонував обрати головою зборів власника кв. № 3 Петрова О.Б., секретарем – власника кв. № 7 Сидоро- ва А.П.

 

Голосували за кандидатуру голови та секретаря:                    “за”         –  38 “проти”  – немає

 

Голова зборів сповістив присутніх про мету зборів, підтримав необхідність ство- рення ОСББ та запропонував питання порядку денного:

 

1.   Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

 

2.  Затвердження статуту ОСББ.

 

3.  Обрання Голови та членів Правління ОСББ і ревізора ОСББ

 

4.   Обрання уповноваженого представника установчих зборів на здійснення дій, пов’язаних з реєстрацією ОСББ.

 

Голосували: за порядок денний                                                    “за”         –   38 “проти”  – немає

 

1.   Слухали: інформацію керівника ініціативної групи Іванова В.І. – власника квар- тири № 17 щодо створення у будинку об”єднання співвласників.

 

В обговоренні прийняли участь власники квартир: № 10 Васильченко В.І. ; №34

 

Пилипенко О. Й.

 

Всі виступаючі підтримали створення об’єднання співвласників та висловили впевненість, що воно поліпшить умови проживання.

 

Постановили:

 

1.1. Створити об”єднання співвласників багатоквартирного будинку на вул.

 

Батальна, 28

 

Голосували:                                                                                         “за”         –  38 “проти”  –  немає

 

1.2.         Ухвалити назву об”єднання – “Мальви”

 

Голосували:                                                                                         “за”         –  38 “проти”  –  немає

 

2.  Слухали: інформацію власника кв. № 3 Петрова О.Б. про підготовлену редак- цію статуту ОСББ “Мальви”.

 

 

 

Постановили: Затвердити статут ОСББ “Мальви” у запропонованій редакції

 

Голосували:                                                                                         “за”         –  38 “проти”  –  немає

 

3.  Слухали: пропозицію власника кв. №  12 Дмитренко С.С.  про обрання Івано- ва В.І. головою правління ОСББ

 

Постановили: Обрати Іванова В.І. головою правління ОСББ “Мальви” Голосували:                “за”         – 38

 

“проти”  – немає Слухали: пропозицію власника кв. №   12          про обрання Правління ОСББ у скла- ді:

 

1. Васильченко В.І. кв. № 10

 

2. Пилипенко О. Й. кв. № 34

 

3. Петров О.Б. кв. № 3

 

4. Сидоров А.П. кв. № 7

 

5. Дмитренко С.С. кв. № 12

 

При обговоренні кандидатур   Петров О.Б.   заявив самовідвід, власник кв. №  10 запропонував обрати членом Правління власника кв. №   25 Кононенка Р.Р. Постановили: Обрати Правління ОСББ “Мальви” у складі:

 

1. Васильченко В.І. кв. № 10

 

2. Пилипенко О. Й. кв. № 34

 

3. Кононенко Р.Р. кв. № 25

 

4. Сидоров А.П. кв. № 7

 

5. Дмитренко С.С. кв. № 12

 

Голосували:                                                                                         “за”         –  38 “проти”  –  немає

 

Слухали:  пропозицію власника квартири №     25  про обрання ревізором ОСББ

 

Петраш В.М. кв. № 35

 

Постановили: обрати Петраш В.М. ревізором ОСББ.

 

Голосували:                                                                                         “за”         –  38 “проти”  –  немає

 

1.   Слухали: пропозицію власника кв. № 25 про визначення Іванова О.А.  упо- вноваженим представником установчих зборів на здійснення дій, пов’язаних з ре- єстрацією ОСББ.

 

Постановили: доручити Іванову В.І. провести державну реєстрацію ОСББ в Управ- лінні державної реєстрації Львівської міської ради, державного реєстратора, Го- ловному управлінні статистики Львівської області, Пенсійному фонді, Фондах со- ціального страхування, Державній податковій інспекції, а також отримати дозвіл на виготовлення печатки та відкрити рахунок в банківській установі.

 

Голосували:                                                                                         “за”         –  38 “проти”  –  немає

 

Додатки до протоколу: Список голосування

 

Голова зборів                                                               Петров О.Б. Секретар зборів          Сидоров А.П.

 

 

 

Додаток 3

 

Додаток 2 до Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку

 

 

 

 

 

СПИСОК

 

членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 

м. Львів, вул. Батальна, 28

 

(адреса)

 

 

 

N

 

 

п/п        Номер квартири чи назва

 

 

нежитлового приміщення       Прізвище, ім’я, по батькові власника або уповноваженої ним особи              Інші власники цього приміщення        Розмір загальної площі житлового чи нежитлового приміщення, кв. метрів              Частка житлового чи нежитлового приміщення у загальній площі житлових чи нежитлових приміщень будинку, відсотків                Підпис власника або уповноваженої ним особи

 

 

Голова установчих зборів

 

“ ” 200_ р.

 

 

 

(підпис)         (ініціали та прізвище)

 

Додаток 4

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 

 

 

Реєстрація – перереєстрація – внесення змін до статуту

 

(необхідне підкреслити)

 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Мальви”

 

(найменування об’єднання)

 

 

 

Місцезнаходження м. Львів, вул. Батальна, 28

 

(повна адреса)

 

 

 

Поштовий індекс 79000 телефон 222 00 22 факс 222 00 23

 

Електронна адреса [email protected]

 

Власник (балансоутримувач) будинку Дата проведення установчих (загальних) зборів 5 липня 2007 року Картку заповнив Іванов Василь Іванович

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

паспорт серія КВ , № 234567 , виданий 22.10.1997р. Личаківським

 

РВ ЛМУ МВС України у Львівській обл.

 

(назва і номер документа, що посвідчує особу)

 

м. Львів, вул. Батальна буд. 28 кв. 7 222 22 22

 

(адреса)                                                                  (номер телефону)

 

 

 

2007 р.

 

(підпис)

 

 

 

Відомості перевірено

 

(підпис)                 (ініціали та прізвище посадової особи органу державної реєстрації)

 

Дата складення і номер у реєстрі об’єднань співвласників багатоквартирного бу- динку

 

Ідентифікаційний код об’єднання згідно з ЄДРПОУ М. П.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » ОСББ »
8 378 переглядів
1 комментарий
  1. Ответьте пожалуйста на вопрос. После создания ОСББ нужно еще и каждому совладельцу написать заявление о вступлении в ОСББ?

Comments are closed.